Statistik om skogsodlingsfrö- och plantproduktion

Evira sammanställer årligen statistik över mängden plantor som levererats för skogsodling och mängden frön som använts för att producera dem.

2015

År 2015 producerade plantskolorna totalt över 156 miljoner plantor av skogsträd för den inhemska marknaden.Jämfört med 2014 minskade produktionen med tre miljoner plantor. Gran var fortfarande det viktigaste trädslaget med en produktionsmängd på 100 miljoner. Antalet tallplantor som marknadsfördes var 48 miljoner. Produktionen av granplantor minskade med över 4,5 miljoner plantor. Dessutom producerade plantskolorna för skogsodling närmare 6,5 miljoner plantor av vårtbjörk samt sammanlagt över 0,6 miljoner av andra trädslag.

För sådden använde plantskolorna 884 kg granfrö, 451 kg tallfrö och 19 kg björkfrö. Såmängden minskade för gran med 41 kg,  men den ökade för tall med 28 kg och för björk med närmare 6 kg jämfört med 2014. Andelen förädlat fröplantagefrö i plantskolesådden förblev hög. (för gran 75 %, tall 77 % och björk 93 %)

 

Strukturförändringen i plantproduktionen är fortfarande stark i Finland.


Under de senaste tretton åren har antalet plantskolor minskat från 94 till 47.Under år 2015 upphörde plantproduktionen vid sex plantskolor.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

Mer information på vår webbplats

Series

1991 - 2015

1966 - 2015

2002 - 2015