Statistik om skogsodlingsfrö- och plantproduktion

Evira sammanställer årligen statistik över mängden plantor som levererats för skogsodling och mängden frön som använts för att producera dem.

2016

År 2016 producerade skogsplantskolorna totalt över 158 miljoner plantor av skogsträd för den inhemska marknaden. Jämfört med 2015 ökade produktionen med närmare två miljoner plantor. Gran var fortfarande det viktigaste trädslaget med en produktionsmängd på 100 miljoner. Antalet tallplantor som marknadsfördes var över 50 miljoner. Produktionen av granplantor förblev oförändrad jämfört med 2015. Dessutom producerade plantskolorna för skogsodling närmare 6,7 miljoner plantor av vårtbjörk samt av andra trädslag sammanlagt närmare en halv miljon plantor. Produktionen av vårtbjörkplantor ökade med över 0,2 miljoner plantor.

För sådden använde plantskolorna 895 kg granfrö, 438 kg tallfrö och 21 kg björkfrö. Såmängden för tall minskade med över 13 kilo. Såmängden för gran ökade med närmare 11 kilo och för björk med ett drygt kilo jämfört med 2015. Andelen förädlat fröplantagefrö i plantskolesådden förblev hög för gran och tall (för gran 67 %, tall 77 %). För björk sjönk andelen fröplantagefrö betydligt, till 44 procent.

 

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007