Spannmålskördens kvalitet 2017

SPANNMÅLS KVALITET 2017

Skörden fördröjdes på grund av förhållandena under växtperioden vilket i synnerhet försämrade kvaliteten på brödvete och livsmedelshavre.Falltalen i vete och råg sjönk snabbt i början av skördeperioden.Brödvetets kvalitet försvagades mest av för låga falltal.I nästan en tredjedel av havreproverna och nästan femtedel av veteproverna överskred halterna av mögeltoxinet DON EU:s gränsvärden.

I havre och vete uppmättes halter av mykotoxinet DON (deoxynivalenol) som överskred de gränsvärden som EU-kommissionen ställt för livsmedel. Den högsta tillåtna DON-halten för obearbetat vete, korn och råg för livsmedelsbruk är 1250 mikrogram och för havre 1750 mikrogram per kg spannmål ((EG) nr 1881/2006). Gränsvärdet överskreds i 31 procent av havreproverna och 18 procent av vårveteproverna. Höga DON-halter uppmättes oftare i spannmål som skördats sent. I nästan alla prover med hög DON-halt uppfyllde vetet inte heller till andra delar kvalitetsmålen för brödvete. Havreprover med hög hektolitervikt, alltså minst 58 kg, överskred gränsvärdet för DON i livsmedel i 7 procent av proverna.

I spannmål som är avsedda för foder är den rekommenderade DON-halten högst 8000 mikrogram per kg (kommissionens rekommendation 2006/576/EG). Det förelåg risk att gränsvärdet för foderhavre överskreds i cirka 10 procent av proverna. I kvalitetsuppföljningen har halten av DON-toxin fastställts endast för havre- och vårveteprover baserat på Eviras riskvärdering.

Figur 1. Andelarna vårvete som uppfyllde kvalitetsmålen för hektolitervikt, falltal, proteinhalt och DON-halt överskreds inte halterna av EU:s gränsvärden.

Målet för livsmedelshavre ansågs vara en hektolitervikt på 58 kilo, vilket uppnåddes i nästan hälften av alla havreprover. Cirka 90 procent av alla foderhavreprover och 85 procent av ekohavren uppnådde målet för foderhavrens hektolitervikt som är 52 kilo.

Det inkom mindre vete av god kvalitet än under tidigare år. Av veteproverna uppfyllde endast 14 procent uppföljningens kvalitetsmål, som var en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på minst 180 och proteinhalt på minst 12,5 procent. Av de ekologiska vårveteproverna uppnådde 9 procent kvalitetsmålen. I vårvetet var för lågt falltal den vanligaste orsaken till dålig kvalitet på brödsäd. Kvaliteten på höstvete försämrades även på grund av för låg proteinhalt.

En tredjedel av rågproverna uppnådde kvalitetsuppföljningens kvalitetsmål, det vill säga att falltalet var minst 120 och hektolitervikten minst 71 kilo. Hektolitervikten var tillräckligt hög i 93 procent av proverna. Falltalet var under 120 i 67 procent av proverna. Det förekom rikligt med mjöldryga i råg. Det får finnas högst 0,05 procent mjöldryga av provets vikt i obearbetad spannmål ((EU) 2015/1940). Gränsvärdet överskreds i hela 40 procent av proverna. I kvalitetsuppföljningens prover överskreds mängden mjöldryga endast i råg.

Över hälften av kornproverna och en tredjedel av ekokornet uppnådde målet för kornets hektolitervikt, 64 kg. Kvalitetsmålen för maltkorn uppnåddes i 74 procent av proverna. Kvalitetsmålen för maltkorn var en proteinhalt på 9,0–11,5 procent och tillräcklig kornstorlek (minst 85 % av provet över 2,5 mm). Maltkornets grobarhet beaktades inte.

 

Viljaseula 2017

Publikationen Viljaseula innehåller resultaten för spannmålens medelkvalitet år 2017. Publikationen fungerar som en god informationskälla då man söker data om spannmålens kvalitetsfaktorer. I publikationen analuseras spannmålens kvalitet med hjälp av figurer. Länk till publikationen. (16.4.2018)

Spannmålsskördens kvalitetsuppföljning - provernas antal i olika klasser (pdf, 32 sidor, 390 kt, 16.4.2018)

 

Skördestatisktik

Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2017 (excel 9.3.2018, Evira och Luke).

Uppgifterna är baserad på Eviras kvalitetsuppföljningsprover av spannmålsskörden och Lukes skördestatistik. 

Missväxt drabbade gödorna i norra och östra Finland (Luke 9.3.2018)

Skördestatistik (Luke 9.3.2018)

Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2017

situationen 1.12.2017

Spannmålsskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter

23.11.2017

Höstens regn och den utdragna tröskningen sänkte vårvetets och rågens falltal och försämrade bakningsegenskaperna.Mycket DON-mögeltoxiner orsakade av fusarium har konstaterats i årets spannmålsskörd.

Vårvetets genomsnittliga falltal är 155. Förra gången vårvetets genomsnittliga falltal (183) var under 200 sekunder var 1993. Av de undersökta proverna har 36 procent ett falltal på minst 180. För nästan en femtedel av vårveteproverna försämras kvaliteten också av att livsmedelsgränsvärdet för DON-mögeltoxinhalten (deoxynivalenol) 1250 µg/kg, mätt med en snabbmetod, överskrids.

Av de undersökta vårveteproverna har 15 procent en hektolitervikt på minst 78 kg, falltal 180 sekunder och proteinhalt 12,5 procent, medan motsvarande andel i fjol var 31 procent. Både den genomsnittliga hektolitervikten (79,2 kg/hl) och proteinhalten (12,5 %) är lägre än medeltalet för de tre och fem senaste åren. Vårveteprovernas genomsnittliga hektolitervikt har också sjunkit vecka för vecka ju senare tröskningen skett.

En tredjedel av de undersökta rågproverna har en hektolitervikt på minst 71 kilo och ett falltal på minst 120 sekunder. Rågens genomsnittliga falltal är 115, vilket är lägre än de åtta senaste åren. Ungefär en tredjedel av proverna har ett falltal över 120.

Mögeltoxiner i en tredjedel av havreproverna

Havrens genomsnittliga hektolitervikt på 57,1 kilo är ungefär ett halvt kilo högre än medeltalet för de senaste tre och fem åren. Mängden små korn är också mindre än under de senaste åren. Då tröskningen pågick till sent på hösten sjönk också havrens hektolitervikt. Den genomsnittliga hektolitervikten för prover som tröskats före utgången av september är 57,5 kilo, medan proverna som tröskats i oktober har två kilo lägre genomsnittlig hektolitervikt.

DON-mögeltoxinerna försämrar havreskördens kvalitet, eftersom cirka en tredjedel av de undersökta proverna vid en snabbanalys överskrider gränsvärdet för DON, som är 1750 µg/kg och utgör gränsvärde för livsmedelshavre i EU-lagstiftningen. DON-halter som överskrider det rekommenderade värdet för användning som foder, 8000 µg/kg, har också uppmätts i havreprover. I cirka 10 procent av de undersökta proverna finns en risk att det rekommenderade värdet för användning som foder överskrids, vilket innebär att husdjursgårdarna borde kontrollera havrens halt av mögeltoxiner innan havren används. Analyser av mögeltoxiner i spannmål görs vid bl.a. industrins och spannmålshandelns mottagning samt i kommersiella laboratorier.

Låg hektolitervikt på korn

Kornets genomsnittliga hektolitervikt 64,0 kilo är lägre än medeltalet för de tre och fem senaste årens genomsnittliga hektolitervikt. Ungefär hälften av de undersökta proverna har en hektolitervikt på minst 64 kilo.

Bakgrund till uppgifterna

Uppgifterna är baserade på cirka 1000 undersökta kvalitetsuppföljningsprover av spannmålsskörden. Den slutliga statistiken publiceras i februari 2017.

LÄS MERA PÅ ANDRA WEBBPLATSER
Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet
Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2017 (preliminära uppgifter, Luke)
Skörden av odlingsväxter 2017 (excel, preliminär, 23.11.2017)
Ekologisk skörd 2017e - preliminär uppskattning 23.11.2017