Spannmålskördens kvalitet 2016

24.11.2016

Mycket DON-mögeltoxiner orsakade av fusarium har konstaterats i å rets spannmålsskörd. På husdjursgårdar borde man kontrollera havrens halt av mögeltoxiner. Konsumenterna behöver inte vara oroliga, eftersom toxinhalterna i spannmålspartier för livsmedels- och foderproduktion undersöks där spannmålen tas emot.

Havrens genomsnittliga hektolitervikt på 56,8 kilo är närmare ett kilo lägre än året innan, men högre än medeltalet för de senaste tre och fem åren. Av havreskörden översteg 93 procent eller 955 miljoner kilo kvalitetsuppföljningens minimikrav på 52 kilos hektolitervikt. Det allmänna hektoliterkravet på 58 kilo för livsmedelshavre uppfylldes av 364 miljoner kilo av havreskörden, vilket är en betydligt mindre mängd än året innan.

Havrens kornstorlek är på samma nivå som föregående år, mängden små korn utgör i genomsnitt 5,2 procent.

DON-mögeltoxinerna (deoxynivalenol) försämrar havreskördens kvalitet, eftersom cirka en fjärdedel av de undersökta proverna vid en snabbanalys överskrider gränsvärdet för DON, som är 1750 µg/kg och som utgör gränsvärde för livsmedelshavre i EU-lagstiftningen. Det förekommer också regionala variationer. I Tavastland, Kymmenedalen, Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland är risken utgående från de undersökta proverna störst att gränsvärdet för användning som livsmedel överskrids.

DON-halter som överskrider det rekommenderade värdet för användning som foder, 8000 µg/kg, har uppmätts i havreprover i större omfattning än under tidigare år. I cirka 10 procent av de undersökta proverna finns en risk att det rekommenderade värdet för användning som foder överskrids, vilket innebär att husdjursgårdarna borde kontrollera havrens halt av mögeltoxiner innan havren används. Analyser av mögeltoxiner i spannmål görs vid industrins och spannmålshandelns mottagning samt i kommersiella laboratorier.

Låg hektolitervikt på korn

61 procent eller 773 miljoner kilo av foderkornskörden hade en hektolitervikt på minst 64 kilo.

Fastän foderkornets genomsnittliga hektolitervikt 64,6 kilo är lägre än under de tre senaste åren har kornet mindre mängd små korn än under de två senaste åren. Foderkornets genomsnittliga proteinhalt är 11,1 procent.

Av maltkornsskörden uppfyllde 63 procent eller cirka 186 miljoner kilo maltindustrins kvalitetskrav beträffande sortering och proteinhalt. Den genomsnittliga proteinhalten är 10,3 procent och sorteringsresultatet 88,6 procent. I Eviras kvalitetsuppföljning bestäms inte maltkornets grobarhet.

Höstsädens falltal sjönk

Av höstens veteskörd på 811 miljoner kilo hade 211 miljoner kilo en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på minst 180 och en proteinhalt på minst 12,5 procent. Veteskörden var mindre än 2015. Av skörden var 719 miljoner kilo vårvete och 92 miljoner kilo höstvete. Vårveteskördens kvalitet försämras av lägre hektolitervikt än normalt och DON-mögeltoxiner som överskrider gränsvärdet för livsmedel.

Vårvetets genomsnittliga hektolitervikt är 79,2 kilo. Närmare en tredjedel av de undersökta proverna har en hektolitervikt under 78 kilo. Höstvetets genomsnittliga hektolitervikt är 78,7 kilo. Både höstvetets och vårvetets genomsnittliga hektolitervikter är lägre än medeltalet för de tre och fem senaste åren.

Vetets genomsnittliga proteinhalter steg från året innan. Närmare 60 procent av de undersökta vårveteproverna hade en proteinhalt på minst 12,5 procent, medan motsvarande andel för höstvete var 30 procent. Höstvetets genomsnittliga falltal var under 300 sekunder senast år 2008. Vårvetets genomsnittliga falltal (289) förblev högt. För närmare en fjärdedel av de undersökta vårveteproverna begränsas användningen för livsmedel av att DON-halten överskrider gränsvärdet.

Rågskörden var närmare en femtedel mindre än 2015. Av rågskörden på 87 miljoner kilo hade 43 procent en hektolitervikt över 71 kilo och ett falltal över 120. Rågens genomsnittliga falltal var 135, vilket är lägre än de sju senaste åren. Ungefär hälften av proverna har ett falltal under 120.

Utmärkt skörd av ekohavre

Brukskvaliteten på ekohavre och -råg motsvarade i stort sett kvaliteten på konventionellt producerad havre och råg. Av ekohavreskörden hade 94 procent en hektolitervikt över 52 kilo och 36 procent låg över 58 kilo.

Mer information på vår webbplats

Eviras och Lukes spannmålsskördens kvalitet

Bakgrund till uppgifterna

Informationen är baserad på uppgifter om spannmålsskörden och dess kvalitet sammanställda av Luke (Naturresursinstitutet) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Tabellen sammanför uppgifterna från Lukes statistik över spannmålsskördens mängd och uppgifterna om Eviras kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden 2016. Den slutliga statistiken publiceras i februari 2017.

Läs mera

Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2016

 Den slutliga situationen 24.2.2017

Spannmålsskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter