Spannmålskördens kvalitet 2018

Evira publicerar undersökningsdata på ett nytt sätt på sin webbplats

Evira publicerar undersökningsdata om spannmålskvaliteten i sin nya analysportal. Nu fås färsk information i åskadlig form med hjälp av kartor och diagram. Där finns också uppgifter om olika spannmålssorters kvalitet och skördeuppskattningar.

Analysportalen:
https://erakko.evira.fi/avointieto
 (på finska)

 

Spannmålsskördens kvalitet 2018

Den genomsnittliga proteinhalten på 15,3 procent i vårvete är hög. Den genomsnittliga proteinhalten i vårvete överskred 15 procent senast år 1992.

Av de vårveteprover som analyserats hittills har cirka 80 procent av vårveteproverna en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på 180 sekunder och en proteinhalt på 12,5 procent. Om detta kvalitetsmål inte uppfylldes, var provets hektolitervikt under 78 kilo. Den genomsnittliga hektolitervikten för de analyserade vårveteproverna är 80,1 kilo, falltalet 344 sekunder och mätt med snabbmetoden är halten av mykotoxinet DON (deoxynivalenol) under gränsvärdet för vete som används som livsmedel enligt EU-lagstiftningen.

Enligt odlarnas uppskattning av skörden var medianen för vete endast 3000 kilo per hektar medan den ifjol var 4500 kg per hektar.

Det genomsnittliga falltalet för råg är 235 vilket är högt, men hektolitervikten 75,8 kilo är lägre än de tre senaste åren.

 

Av de vårveteprover som analyserats hittills har cirka 80 procent av vårveteproverna en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på 180 sekunder och en proteinhalt på 12,5 procent.

Låga mykotoxinhalter i havre

Den torra växtperioden försämrade särskilt kvaliteten på havre, och den genomsnittliga hektolitervikten på 52,4 kilo är cirka fyra kilo lägre än medeltalet för de fem föregående åren. Andelen små korn är också höge än under föregående år. Medianen för skördeuppskattningen av havre är endast 3000 kilo per hektar av de analyserade proverna, medan motsvarande uppskattning ifjol var 4000 kilo per hektar. Den genomsnittliga proteinhalten på 13,8 procent för havre är över 2 procent högre än ifjol.

Halten av mykotoxinet DON är klart lägre än de två föregående åren. Av de prover som analyserats hittills överskrider fyra procent gränsvärdet för DON på 1750 µg/kg, mätt med snabbmetoden. Detta är gränsvärdet för livsmedelshavre enligt EU-lagstiftningen. 

Den torra växtperioden 2018 försämrade särskilt kvaliteten på havre. Cirka 3 procent av de analyserade havreproverna har en hectolitervikt på minst 58 kg och 60 procent på minst 52 kg.

Kornet har låg stärkelsehalt

Cirka 60 procent av de analyserade kornproverna har en hektolitervikt på minst 64 kg. Den genomsnittliga proteinhalten i foderkorn är 12,2 procent, vilket är högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Den genomsnittliga stärkelsehalten, 60,4 procent, är lägre.

Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2018

situationen 11.10.2018

Spannmålsskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter

 

Kvalitetsuppföljningen av den inhemska spannmålsskörden ger en helhetsbild av spannmålsskördens kvalitet. Materialet består av spannmålsprover som sänts direkt från gårdarna, bakgrundsfakta om proverna och resultaten av Eviras analyser. Spannmålsproverna representerar spannmål som säljs på spannmålsmarknaden till livsmedels- och foderindustrin, spannmål som säljs mellan gårdar och spannmål som blir kvar på gården för eget bruk.

Aktuella resultat publicerades under höstens lopp på Eviras webbplats medan skörden pågick. På webbplatsen publiceras information över de olika kvalitetsfaktorerna per sädesslag, sort och region.

Analysresultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden och provernas omfattande bakgrundsfakta är värdefullt material. Materialet används vid uppföljningen av spannmålens kvalitet och säkerhet, till olika informationssökningar, rapportering till EU eller andra undersökningar som kan ha nytta i praktiken av data från odlingar på gårdsnivå.

Gårdarna valdes ur Naturresursinstitutets jordbruks- och trädgårdsregister genom ett samplingsförfarande (ca 50 000 gårdar). Till kvalitetsuppföljningen. Till kvalitetsuppföljningen år 2018 hörde cirka 1500 gårdar.