Spannmålskördens kvalitet 2016

3.10.2016

I årets spannmålsskörd har konstaterats stora mängder DON-mögeltoxin orsakat av rödmögel. Husdjursgårdarna borde kontrollera mögeltoxinhalten i havren. Konsumenten har inga skäl att vara orolig, eftersom toxinhalterna i spannmålspartierna som används för livsmedels- och foderproduktion undersöks på ställena där spannmålen tas emot.

Av havreproverna överskrider inemot en fjärdedel med snabbanalys mätt gränsvärdet 1750 µg/kg för DON (deoxinivalenol) -mögeltoxiner, vilket är det gränsvärde som fastställts för livsmedelshavre i EU-lagstiftningen. DON-halter som överskrider det rekommenderade värdet 8000 µg/kg för användning som foder har uppmätts i fler havreprover än under tidigare år. Cirka 10 procent av de undersökta proverna utgör en risk att det rekommenderade värdet för användning som foder överskrids och därför borde man på husdjursgårdarna kontrollera mögeltoxinhalten i havren innan den används. Regional variation förekommer också. I Nyland, Tavastland, Kymmenedalen, Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Österbotten är risken enligt de undersökta proverna stor att gränsvärdet för användning som foder överskrids.

Havrens genomsnittliga hektolitervikt, 56.9 kg, är lägre än i fjol men högre än medelvärdet under de senaste tre och fem åren. Cirka 40 procent av de undersökta proverna har en hektolitervikt på mer än 58 kg. Det finns mer små korn än i fjol, men mindre än åren 2013 och 2014.

Proteinhalten låg i foderspannmålen

Kornets genomsnittliga hektolitervikt, 64.8 kg, är lägre än i fjol. Inemot 60 procent av de undersökta proverna är minst 64 kg till hektolitervikten. Såväl havrens som kornets genomsnittliga proteinhalter ligger under medelvärdet för tre och fem år.

Vårvetets falltal gott trots regnen

Vårvetets genomsnittliga proteinhalt är 13 procent, vilket är cirka en procentenhet högre än i fjol. Inemot 60 procent av de undersökta proverna hade en proteinhalt på minst 12.5 procent. Vårvetets genomsnittliga hektolitervikt var 79.6 kg och cirka en fjärdedel av de undersökta proverna hade en hektolitervikt på mindre än 78 kg. Vårvetets genomsnittliga falltal, 289, steg rejält från året innan. För cirka en fjärdedel av de undersökta vårveteproverna begränsas användningen som livsmedel av en DON-halt som överskrider gränsvärdet.

Rågens genomsnittliga falltal sjönk från året innan. Cirka hälften av de undersökta proverna hade ett falltal på minst 120.

Informationen om kvaliteten på spannmålsskörden år 2016 är i detta stadium ännu förhandsinformation. Informationen om kvaliteten uppdateras varje vecka. Vidstående information bygger på cirka 600 analyserade prover.

 

Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2016

 päivitetty 25.10.2016

Spannmålsskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter