Spannmålsskördens kvalitet 2014

26.2.2015

Höstregnen försämrade kvaliteten på den rekordstora skörden av vårvete genom minskat falltal. Havren innehöll betydligt mindre mykotoxiner än året innan, men havrens kornstorlek var liten.

Veteskörden var den bästa skörden på hundra år 2014. Av höstens veteskörd på 1088 miljoner kilo hade 404 miljoner kilo en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på minst 180 och en proteinhalt på minst 12,5 procent. Kvaliteten var dock sämre än de senaste åren. Av skörden var 911 miljoner kilo vårvete och 178 miljoner kilo höstvete.

Vårveteskördens kvalitet försämrades av lägre falltal och hektolitervikt jämfört med de senaste åren. Falltalet föll under tröskningens gång. Cirka 40 procent av proverna hade ett falltal under 180.Den genomsnittliga proteinhalten var 13,5 procent, vilket var högre än under de två senaste åren. Ungefär en tredjedel av proverna hade en proteinhalt under 12,5 procent. Vårveteskördens kvalitet var sämre än genomsnittet i Södra Österbotten, Nyland och Satakunta.

Rågen hade högt falltal

Av rågskörden på 75 miljoner kilo hade 84 procent en hektolitervikt över 71 kilo och ett falltal över 120. Rågens genomsnittliga falltal var det högsta på över 20 år. Endast 12 procent av proverna hade ett falltal under 120.

Litet mykotoxiner i havren

Av havreskörden översteg 87 procent eller 905 miljoner kilo kvalitetsuppföljningens minimikrav på 52 kilos hektolitervikt. Det allmänna hektoliterkravet på 58 kilo för livsmedelshavre uppfylldes av 175 miljoner kilo av havreskörden, vilket är en mindre mängd än under de tre föregående åren. Havrekornstorlekvar påfjolårets nivå.

Vid snabbanalys överskred cirka 5 procent av havreproverna halten 1750 µg/kg av mykotoxinerna deoxynivalenol (DON), vilket är gränsvärdet för livsmedelshavre. Gränsvärdet överskreds i betydligt färre fall än året innan och den regionala variationen var liten. Halten av toxinerna T-2 och HT-2 i havreproverna var också låg, 5 procent av de undersökta proverna överskred 1000 µg/kg, som är rekommenderat gränsvärde för livsmedelsbruk.

Kornet hade liten kornstorlek

Av maltkornsskörden uppfyllde 43 procent eller cirka 160 miljoner kilo maltindustrins kvalitetskrav beträffande sortering och proteinhalt. Skördens kvalitet försämrades av kornstorleken.

72 procent eller 1 063 miljoner kilo av foderkornskörden hade en hektolitervikt på minst 64 kilo. Det förekom stora regionala variationer. Foderkornet hade mera små korn än året innan och proteinhalten var låg.

Bakgrund till uppgifterna

Informationen är baserad på uppgifter om spannmålsskörden och dess kvalitet sammanställda av Luke (Naturresursinstitutet) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.Tabellen sammanför uppgifterna från Lukes skördestatistik över spannmålsskördens mängd och uppgifterna om Eviras kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden år 2014

Läs mer http://www.maataloustilastot.fi/sv/skordestatistik 

Mer information: Uppgifter om spannmålens kvalitet Evira, enheten för växtanalytik Specialforskare Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094 Enhetsdirektör Mirja Kartio, tfn 040 534 5510 E-postadresser förnamn.efternamn@evira.fi

Mer information på vår webbplats

Spannmålsskördens kvalitetsuppföljning - Provernas antal i olika klasser 2014 (pdf, 938 Kb)

Eviras och Lukes spannmålsskördens kvalitet

26.2.2015

Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2014

Den slutliga situation 11.2.2015

Spannmållskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter