Aktuellt i utsädesproduktion

21.4.2016

Evira övervakar försäljningen av okontrollerat utsäde

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar försäljningen av okontrollerat utsäde på försäljningsplatserna.NTM-centralernas marknadsövervakare håller uppsikt över utsädeshandeln och ger akt på annonser om försäljning av utsäde i tidningarna, på internet samt på försäljningsplatser.

Just nu pågår säsongen för utsädeshandeln.Marknadskontrollen av utsädeshandeln sker på varje NTM-centrals område.Marknadsövervakarna följer upp tidningarna och webbannonserna på sitt eget område.Om annonser som tyder på försäljning av okontrollerat utsäde hittas kontaktar marknadsövervakaren försäljaren och utreder utsädets ursprung noggrannare.

Försäljning av okontrollerat utsäde leder till förbud att marknadsföra utsädespartiet och eventuell anmärkning.  

Varför lönar det sig inte att använda okontrollerat utsäde

Okontrollerat utsäde är, som namnet säger, inte officiellt kontrollerat.Utsädets sortäkthet har inte undersökts och då finns det en risk att utsädet inte är av den sort som odlaren tror sig köpa.Utöver sortäktheten kan okontrollerat utsäde också leda till att man kan få flyghavre eller frön av andra ogräsväxter på sin åker.Därtill kan utsädesburna sjukdomar spridas och orsaka skördeförlust.Utsädets grobarhet har inte undersökts officiellt, så köparen är tvungen att uppskatta lämplig såmängd och behövlig mängd utsäde, vilket kan leda till för tätt eller för glest växtbestånd.

Hur känner man igen certifierat utsäde

Certifierat utsäde är odlingsgranskat och provet som tagits av utsädespartiet uppfyller kvalitetskraven för den aktuella sorten.Garantibeviset, som är ett tecken på certifieringen, fästs på varje utsädesförpackning.

Utan garantibevis får partiet inte marknadsföras och överlåtas till köpare.

Mer information: Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 040 833 2482

8.3.2016

Skördeåren för utsädesodlingar av vall- och vallbaljväxter har ändrats

Skörd får bärgas under:
Rödklöver: tre år i följd (ingen ändring)
Ängssvingel: fyra år i följd (ingen ändring)
Timotej, rörflen, getruta och vit sötväppling: fem år i följd (ändring för timotejens del, tidigare fyra skördeår)
Rörsvingel: sex år i följd (ändring, tidigare fem år)

Sortbegränsningarna för spannmål och ärt har avlägsnats. 

Utsädesodlarens minneslista (pdf)

29.1.2016

Uppbörden av växtförädlingsavgifter och betalningen av växtförädlingsstöd har upphört

Riksdagen har upphävt lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten.Därför har Eviras enhet för frökontroll upphört med uppbörden av växtförädlingsavgifter från början av 2016.De sortförädlare och ‑representanter som omfattats av lagen får alltså inte mera något växtförädlingsstöd.

Lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten är upphävt

7.1.2016
Prislista

5.5.2014

Kravet på frihet från flyghavre lindras på gårdar som börjar med utsädesproduktion

En ny och en gammal gård som producerar utsäde kan från och med växtperioden 2015 ha högst ett skifte infört i kommunens flyghavreregister, om gården producerar utsäde för certifiering av andra växtslag än timotej, rödklöver, rybs eller raps. Före jord- och skogsbruksministeriets förordningsändring fick en ny gård som började producera utsäde inte ha ett enda skifte i kommunens flyghavreregister.

Avsikten med ändringen är att öka de områden där det går att producera utsäde. Certifierat utsäde förblir fritt från flyghavre också efter förordningsändringen.

Skiften där flyghavre har observerats införs i flyghavreregistret under den tid som bekämpning pågår. Flyghavre måste alltid bekämpas.

Läs mera:
Kravet på frihet från flyghavre lindras på gårdar som börjar med utsädesproduktion (pdf)
Läs mera:
Förekomst av flyghavre förhindrar eller begränsar utsädesproduktionen 
 

9.3.2015

Sortbegränsningen för korn, vete, havre och ärt stryks ur bestämmelserna för utsädesodling

Att sortbegränsningarna stryks innebär att en gård med utsädesodling nu får odla olika sorter av en växtart friare än förut.

En odlare får till exempel producera Einar- och Elmeri-korn, som hör till samma sortbegränsningsgrupp, till utsäde på sin gård eller den ena sorten till utsäde och den andra sorten till exempel till foder. De hör till samma sortgrupp, så hittills har de inte fått odlas samtidigt på samma gård.

Ändringen träder i kraft den 13.3.2015 och gäller alltså redan sommaren 2015.

Läs mera:
Sortbegränsningar tas bort för korn, vete, havre och ärt i utsädesodlingen (pdf, 175 kbyte)

 

Aktuella frågor för utsädespackerier (24.10.2013)