Aktuellt i utsädesproduktion

27.3.2018

Så endast kontrollerat utsäde

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att det är skäl att använda certifierat eller officiellt kontrollerat utsäde i vårsådden.Om man tänker använda gårdens eget TOS-utsäde ska man snabbt låta undersöka dess grobarhet i ett utsädeslaboratorium.På så sätt får man reda på den verkliga grobarheten och undviker otrevliga överraskningar.Evira varnar för riskerna med okontrollerat, alltså grått utsäde.

Certifierat utsäde är alltid ett säkert val, för det uppfyller kvalitetskraven i lagstiftningen. Utsädet är av den sort som anges på förpackningen och medför ingen sortförväxling. Certifierat utsäde gror bra och innehåller inte främmande växtarter eller orent utsäde i skadliga mängder. Det innehåller inte flyghavre eller skadliga växtsjukdomar. Om man prutar på utsädets kvalitet kan det medföra ökade kostnader för bekämpning av ogräs eller flyghavre, höja skördekostnaderna och leda till extra förluster i form av minskad skördemängd och sämre kvalitet. Det har visat sig finnas ett samband mellan utsäde med dålig grobarhet och förekomst av mögeltoxiner.

Högklassig växtproduktion är baserad på utsäde av god kvalitet. Vid köp av okontrollerat utsäde står köparen för ansvaret och eventuella skador.

Försörjningsberedskapslager samt grobarhetsundantag till hjälp

Nu är utsädessituationen dålig på grund av väderförhållandena i fjol somras. Utsäde har tagits ut från försörjningsberedskapslager och certifierats, dock endast den mängd som behövs. För att det certifierade utsädet ska räcka till sänkte jord- och skogsbruksministeriet också den nedre gränsen för grobarheten för vissa utsäden.

Grobarhetsundantag betyder att den nedre gränsen för grobarheten för vissa havre-, korn- och vetepartier på marknaden har sänkts till 80 %, medan den normalt är 85 %. För bondböna har grobarhetens nedre gräns sänts från normala 80 % till 75 %.

På garantibevisen för certifierade utsädespartier med sänkt grobarhetskrav står det 'certifierat med sänkt grobarhetskrav' och partierna får marknadsföras endast till 30.6.2018.

Det är skäl att snarast höra sig för om certifierat utsäde – både konventionellt och eko – i utsädesaffärerna och utsädespackerierna.

Godkända utsädespackerier på Eviras webbplats

Utsäde får packas endast med tillstånd. En förteckning över godkända utsädespackerier finns på Eviras webbplats.

Endast certifierat utsäde får marknadsföras

Evira framhåller att endast certifierat utsäde får marknadsföras. Olaglig utsädeshandel är speciellt lockande då utsädessituationen är svår. De som köper utsäde ska därför vara uppmärksamma på utsädets ursprung. För ekologiskt utsäde gäller samma bestämmelser som för annat utsäde. Utsädeshandel mellan gårdar betraktas också som marknadsföring, vilket innebär att den som säljer utsäde av egen skörd vid handel mellan gårdar gör sig skyldig till förseelse i utsädeshandeln. Eviras tillsyn ledde i fjol till att ett tiotal marknadsförare av okontrollerat utsäde blev fast.

I år riktar Evira sin tillsyn inom utsädeshandeln speciellt på utsädeshandel i tidningar och på internet, handel med ekologiskt utsäde, grobarheten hos utsädespartier som kommer från EU-området och marknadsförs i Finland samt användning av skörd från odlingar som inte godkänts vid odlingskontrollerna.

Mer information:
inspektör Terhi Puisto, Evira, terhi.puisto@evira.fi, tfn 050 562 6054
enhetsdirektör Hanna Kortemaa, hanna.kortemaa@evira.fi, tfn 040 833 2486


15.2.2018

Sänkt krav på grobarheten våren 2018

26.1.2018

Kontaktuppgifter av utsädesexperterna och prislista

23.2.2017
Utsädesodlarens minneslista 2017 (pdf)

17.11.2017

Produktion av certifierad utsädespotatis 

Produktion och kontroll av certifierad utsädespotatis  (Pdf)      
     De viktigaste förändringarna i den uppdaterade anvisningen (Pdf)

11.1.2017

Utsädeshandeln är noggrant kontrollerad

Lagen om handel med utsäde reglerar verksamheten i anslutning till produktion, förpackning och marknadsföring av utsäde. Livsmedelssäkerhetsverket Evira riktar årligen sin tillsyn jämnt fördelat och riskbaserat över hela utsädesproduktionskedjan. I sin tillsyn har Evira Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer som hjälp. I tillsynen över utsädesimporten har Evira hjälp av Tullen.

Eviras tillsyn över utsädeshandeln 2017 är speciellt inriktad på

  • ocertifierade utsädespartier som marknadsförs i tidningar och på webben under våren och hösten
  • tillsyn över utsädespartier som marknadsförs från EU-området
  • utsädespackerier samt
  • marknadsföring av ekologiskt producerade utsädespartier.

Avsikten med tillsynen är att säkerställa att

  • aktörerna i utsädeshandeln marknadsför endast certifierat utsäde
  • aktörerna för bok över sin verksamhet och
  • de har registrerat sig i Eviras kontrollregister.

Utöver tillsynen utbildar Eviras frökontroll aktörerna och ger dem råd om kraven på marknadsföringen av utsäde. 

Enligt lagen om handel med utsäde får endast certifierat utsäde marknadsföras i Finland. Allt utsäde som producerats i Finland certifieras dvs. granskas officiellt vid Eviras regionala enhet i Loimaa. För förpackning av utsäde krävs dessutom tillstånd av Evira. En förteckning över godkända packerier finns på Eviras webbplats.

Läs mera:
Utsäde - Evira
Packeriverksamhet - Evira

Mera information:inspektör Terhi Puisto, Evira, tfn 050 5626054

 

10.1.2017
Prislista

21.4.2016

Evira övervakar försäljningen av okontrollerat utsäde

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar försäljningen av okontrollerat utsäde på försäljningsplatserna.NTM-centralernas marknadsövervakare håller uppsikt över utsädeshandeln och ger akt på annonser om försäljning av utsäde i tidningarna, på internet samt på försäljningsplatser.

Just nu pågår säsongen för utsädeshandeln.Marknadskontrollen av utsädeshandeln sker på varje NTM-centrals område.Marknadsövervakarna följer upp tidningarna och webbannonserna på sitt eget område.Om annonser som tyder på försäljning av okontrollerat utsäde hittas kontaktar marknadsövervakaren försäljaren och utreder utsädets ursprung noggrannare.

Försäljning av okontrollerat utsäde leder till förbud att marknadsföra utsädespartiet och eventuell anmärkning.  

Varför lönar det sig inte att använda okontrollerat utsäde

Okontrollerat utsäde är, som namnet säger, inte officiellt kontrollerat.Utsädets sortäkthet har inte undersökts och då finns det en risk att utsädet inte är av den sort som odlaren tror sig köpa.Utöver sortäktheten kan okontrollerat utsäde också leda till att man kan få flyghavre eller frön av andra ogräsväxter på sin åker.Därtill kan utsädesburna sjukdomar spridas och orsaka skördeförlust.Utsädets grobarhet har inte undersökts officiellt, så köparen är tvungen att uppskatta lämplig såmängd och behövlig mängd utsäde, vilket kan leda till för tätt eller för glest växtbestånd.

Hur känner man igen certifierat utsäde

Certifierat utsäde är odlingsgranskat och provet som tagits av utsädespartiet uppfyller kvalitetskraven för den aktuella sorten.Garantibeviset, som är ett tecken på certifieringen, fästs på varje utsädesförpackning.

Utan garantibevis får partiet inte marknadsföras och överlåtas till köpare.

Mer information: Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 040 833 2482

8.3.2016

Skördeåren för utsädesodlingar av vall- och vallbaljväxter har ändrats

Skörd får bärgas under:
Rödklöver: tre år i följd (ingen ändring)
Ängssvingel: fyra år i följd (ingen ändring)
Timotej, rörflen, getruta och vit sötväppling: fem år i följd (ändring för timotejens del, tidigare fyra skördeår)
Rörsvingel: sex år i följd (ändring, tidigare fem år)

Sortbegränsningarna för spannmål och ärt har avlägsnats. 

29.1.2016

Uppbörden av växtförädlingsavgifter och betalningen av växtförädlingsstöd har upphört

Riksdagen har upphävt lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten.Därför har Eviras enhet för frökontroll upphört med uppbörden av växtförädlingsavgifter från början av 2016.De sortförädlare och ‑representanter som omfattats av lagen får alltså inte mera något växtförädlingsstöd.

Lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten är upphävt

5.5.2014

Kravet på frihet från flyghavre lindras på gårdar som börjar med utsädesproduktion

En ny och en gammal gård som producerar utsäde kan från och med växtperioden 2015 ha högst ett skifte infört i kommunens flyghavreregister, om gården producerar utsäde för certifiering av andra växtslag än timotej, rödklöver, rybs eller raps. Före jord- och skogsbruksministeriets förordningsändring fick en ny gård som började producera utsäde inte ha ett enda skifte i kommunens flyghavreregister.

Avsikten med ändringen är att öka de områden där det går att producera utsäde. Certifierat utsäde förblir fritt från flyghavre också efter förordningsändringen.

Skiften där flyghavre har observerats införs i flyghavreregistret under den tid som bekämpning pågår. Flyghavre måste alltid bekämpas.

Läs mera:
Kravet på frihet från flyghavre lindras på gårdar som börjar med utsädesproduktion (pdf)
Läs mera:
Förekomst av flyghavre förhindrar eller begränsar utsädesproduktionen 
 

9.3.2015

Sortbegränsningen för korn, vete, havre och ärt stryks ur bestämmelserna för utsädesodling

Att sortbegränsningarna stryks innebär att en gård med utsädesodling nu får odla olika sorter av en växtart friare än förut.

En odlare får till exempel producera Einar- och Elmeri-korn, som hör till samma sortbegränsningsgrupp, till utsäde på sin gård eller den ena sorten till utsäde och den andra sorten till exempel till foder. De hör till samma sortgrupp, så hittills har de inte fått odlas samtidigt på samma gård.

Ändringen träder i kraft den 13.3.2015 och gäller alltså redan sommaren 2015.

Läs mera:
Sortbegränsningar tas bort för korn, vete, havre och ärt i utsädesodlingen (pdf, 175 kbyte)

 

Aktuella frågor för utsädespackerier (24.10.2013)