Genetiskt modifierat utsäde

I EU har godkänts för odling en genetiskt modifierad sort soja, två sorter majs och en sort potatis. Genetiskt modifierade växter är än så länge inte i kommersiell odling i Finland och av de genetiskt modifierade sorter som godkänts i EU lämpar sig endast potatisen för odling i Finland. Flera genetiskt modifierade växter har godkänts för användning som livsmedel och foder, men de får inte odlas inom EU:s område. Syftet med tillsynen över genetiskt modifierat utsäde är att säkerställa, att utsädet på marknaden uppfyller kraven i författningarna.

Tillsynen över genetiskt modifierat utsäde bygger på tillsyn över handlingar jämte provtagning och analys med hjälp av validerade metoder och ackrediterade laboratorier. På gemenskapsnivå har inte fastställts några gränsvärden för märkningen av genetiskt modifierat utsäde. Som tillsynsmyndigheter i fråga om genetiskt modifierat utsäde tjänar de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om handel med utsäde och gentekniklagen.

Endast certifierat utsäde får marknadsföras i Finland och genetiskt modifierat utsäde får produceras och marknadsföras endast om utsädet godkänts enligt ett sådant förfarande som avses i gentekniklagen eller något annat förfarande som avses i lagstiftningen om verkställandet av Europeiska gemenskapens stadganden om produktion och marknadsföring av utsäde. I EU kan genetiskt modifierade växter godkännas för odling antingen enligt EU:s förordning 1829/2003 eller också gentekniklagen. EU:s förordning 1830/2003 reglerar spårbarheten och märkningen av genetiskt modifierade organismer (utsäde), livsmedel och foder.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Genetisk modifierade producter