Hur begär man en odlingsgranskning

Alla odlingsgranskningar anmäls till Eviras utsädeskontrollenhet senast den 22 maj under adressen viljelystarkastus @evira.fi eller Evira, PB 111, 32201 Loimaa. Begäran om odlingsgranskningar tas i mån av möjlighet emot också efter maj månad, men då uppbärs en förhöjd granskningsavgift. Evira förmedlar begäran vidare till granskarna. 

Begäran görs med en sammandragslista som Evira skickar. Evira skickar sammandragslistan till granskningens uppdragsgivare i april. Sammandragslistan kan vid behov begäras via adressen viljelystarkastus(at)evira.fi.

Vid begäran om odlingsgranskning bör man vara särskilt noggrann med att grundutsädets handelspartibeteckning är tydligt och korrekt angiven. Lägenhetens adress och läge ska anges tydligt, så att det är lätt att hitta fram. Odlarens lägenhetssignum är en obligatorisk uppgift. Även kommunen där lägenheten är belägen samt odlarens hem- och arbetstelefonnummer ska anges. Den som begär granskningen ska uppge sitt kund- eller packerinummer, om han har fått ett sådant.

Om det är fråga om en kontraktsodling med en förpackare bör parterna sinsemellan komma överens om odlingsgranskningen begärs av odlaren eller av den andra parten. Samtidigt bör man också klargöra vem som är uppdragsgivare till granskningen, och som senare kommer att få beslutet och fakturan över odlingsgranskningen.

Hur avbeställs en odlingsgranskning

Om man i ett senare skede inte önskar få en anmäld odling granskad, ska man utan dröjsmål meddela detta till utsädeskontrollenheten. Den som begärt granskningen ersätter uppkomna kostnader.

Lägenheten vill ha en omgranskning

Om odlaren eller granskningens uppdragsgivare är missnöjd med odlingsgranskarens arbete kan odlaren eller uppdragsgivaren begära en omgranskning som utförs av en annan granskare. Omgranskningen ska begäras utan dröjsmål hos utsädeskontrollenheten. Den som begär en omgranskning står för de uppkomna kostnaderna. Odlingsgranskaren ska också omedelbart underrätta utsädeskontrollenheten om meningsskiljaktigheter och behov av omgranskning.