Utsädesodling och inledande av utsädesodling (förutom potatis)

Kontrollera förfrukterna för alla de skiften där du producerar utsäde

 Under de föregående åren får man på skiftet ha odlat

  • en annan art
  • en annan sort av samma art, om odlingen har odlingsgranskats eller grundats med certifierat utsäde. En odlings av samma sort som har odlingsgranskats för försörjningsberedskapslagring duger som förfrukt

Som förfrukter duger inte

  • en annan sort av samma art (höst- och vårformer, t.ex. höst- och vårvete och höst- och vårråg anses som samma art)
  • samma sort som man producerar utsäde av, om förfruktsodlingen inte har odlingsgranskats eller grundats med certifierat utsäde 
  • gällande vallväxter: trädesvall, fodervall eller motsvarande, om beståndet har innehållit den art som odlas till utsäde. Om en art som odlas till utsäde har ingått i en träda eller ett blandbestånd, kan utsädeskontrollenheten med hjälp av blandningens handelspartinummer utreda sorterna av samma art.

 

För fleråriga arter såsom gräs- och vallbaljväxter räknas anläggningsåret inte som förfruktsår. Då man anlägger en utsädesodling av vallväxter efter ett fodervallbestånd eller en grönträda är det skäl att utreda förfruktsbeståndets sammansättning särskilt noggrant. Många utsädesblandningar avsedda för foderproduktion innehåller utsäde av flera sorter av samma art.

Förfruktskraven varierar artvis

Hur många år ska ha förflutit sedan man senast odlade en annan sort av samma art eller ett parti av okänd äkthet av samma sort på odlingen:

 

Stråsäd

2 år vid produktion av basutsäde

1 år vid produktion av certifikatutsädesklasser

Vallväxter

2 år (anläggningsåret är inte förfruktsår)

Vallbaljväxter (klöver)

3 år (anläggningsåret är inte förfruktsår)

Ärter

2 år

Lin

1 år

Rybs och raps

5 år

 

Förfruktsbestämning av havre, korn, vete och ärter

Förfruktsbestämningen är avsedd för utsädesodlare som vill anlägga en utsädesodling på ett skifte där man under de föregående åren har odlat samma sort, men grundutsäde inte har varit officiellt granskat (t.ex. gårdens eget utsäde).

Eviras utsädeskontrollenhet kan undersöka sortäktheten i skörden som producerats på skiftet utgående från ett prov. Bestämningen kan göras för korn, havre, vete och ärter. Provet bör finnas vid utsädeskontrollenheten senast 31.5. Provet tas av den senaste skörd som producerats på ifrågavarande skifte före utsädesodlingen. För att provet ska vara representativt bör det finnas över 300 kg kvar av skörden.

Provet tas av en utsädesprovtagare som är auktoriserad av Evira.

För förfruktsbestämningen behövs ca 1 dl spannmål eller 2 dl ärter. I provtagningsprotokollet uppges åtminstone avsändarens kontaktuppgifter, utsädets art och sort samt ordet ”förfruktsbestämning”. Kontrollen är avgiftsbelagd.

Vid förfruktsbestämningen undersöker man om provets egenskaper motsvarar kännetecknen för den angivna sorten, samt om det skett inblandning av någon annan sort. Resultatet anges som äkthetsprocent. I intyget anges dessutom om partiet duger som förfrukt vid utsädesproduktion.

Intyget ska uppvisas för odlingsgranskaren i samband med granskningen. Intyget berättigar inte till marknadsföring av utsäde.