Holländsk almsjuka

(Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo-ulmi)

Livscykel och spridning

  • Svampsjukdom som sprids av barkborrarna Scolytus multistriatus, S. laevis och Hylurgopinus rufipes. Vektorinsekterna förekommer tills vidare inte i Finland, men de närmaste förekomsterna finns i Estland, Sverige och i Ryssland i Viborg.

 

Holländsk almsjuka trädkrona
timmerstapel

Holländsk almsjuka. Bild: Audrius Menkis SLU.

Ladda ner större bild av timmerlass / trädkrona / skog

 Värdväxter

  • Alla almarter (släktet Ulmus)

Utbredning

  • Förekommer redan i alla EU-länder frånsett Finland.

Kännetecken

  • Bladen gulnar. Först drabbas unga skott, sedan vissnar toppar och grenar. Svampmycelet blockerar trädets vätsketransport. Beroende på infektionstiden kan almen dö på en sommar.

Förhindrande av spridning samt bekämpning

  • I ett tidigt skede av sjukdomen kan en infekterad gren avlägsnas. Vanligen avancerar svampen dock så snabbt att detta inte är ett effektivt bekämpningssätt. I allmänhet måste trädet fällas och flisas eller också måste stammen barkas. Träd som är angripna av holländsk almsjuka, som sprids via rotsystemet, måste avlägsnas med rötterna och rotförbindelserna med andra träd måste kapas genom dikning.
  • Spridning av sjukdomen kan förhindras genom ökad medvetenhet om sjukdomens symtom hos alm och genom uppmaning av invånarna att anmäla om träd som har symtom.

Ekonomisk eller annan betydelse

  • Orsakar stora skador i städernas parker genom att döda almarna. I Finland finns också risk för att de nordliga almarnas genom går förlorat.

Anmälningsskyldighet

  • Holländsk almsjuka är inte en växtskadegörare som måste utrotas och som myndigheterna vidtar åtgärder för att utrota, utan odlaren har själv ansvar för att den bekämpas. Holländsk almsjuka får inte förekomma i plantproduktion.
  • Om sjukdomen påträffas i Finland värderar myndigheterna först om det är möjligt att utrota sjukdomen och fattar beslut på basis av den värderingen.
  • Det är skäl att anmäla om almar som håller på att dö till Evira. 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER