Anvisningar om hur man förhindrar att potyvirus sprider sig i en grönsaksodling i växthus

Denna anvisning är avsedd att hjälpa grönsaksodlare förhindra att potyvirus (släktet Potyvirus) sprider sig. Potyvirus är virus som orsakar växtsjukdomar och som sprids med bladlöss. Många viroser sprider sig också i växtsaften och då kan skötselåtgärder sprida dem vidare.

Hur man förhindrar att viruset sprider sig till odlingen

 • För inte in i odlingen frukter och grönsaker som odlats på annat håll. Tänk på att detta också gäller mat som arbetstagarna tagit med sig till jobbet .
 • Använd sådana plantor, som drivits upp av utsäde avsett för yrkesodling. I utsäde som saluhålls till konsumenter är virusrisken större .
 • Tvätta och desinficera lådor som cirkulerar mellan odlingen, handeln och packeriet alltid efter att de använts. Använd alternativt engångslådor .

Hur man förhindrar att viruset sprider sig i odlingen

 • Håll ett öga på odlingen med tanke på bladlöss och bekämpa påträffade bladlöss effektivt.
 • Förinta omedelbart växter som uppvisar symptom .
 • Håll kontaminerade och friska växtbestånd isolerade från varandra. Stäng förbindelsen mellan odlingsavdelningarna. Ordna arbetena så, att arbetstagarna inte arbetar i olika odlingsavdelningar under en och samma arbetsdag.
 • Använd skilda arbetsredskap i skilda odlingsavdelningar.
 • Tvätta och desinficera arbetsredskap, händer och skodon tillräckligt ofta. Använd engångshandskar och byt handskar tillräckligt ofta. Använd desinfektionsmattor i dörröppningarna mellan odlingsavdelningarna.
 • Håll lådorna som grönsakerna samlas in i och lådorna som cirkulerar i handeln/packeriet åtskilda från varandra. Använd skilda uppsamlingslådor i skilda odlingsavdelningar. Tvätta och desinficera lådorna regelbundet.
 • Desinficera knivarna ofta, till exempel efter varje rad. Lägg kniven i hinken med desinfektionslösning efter varje rad och ta en annan kniv ur hinken för nästa rad. Så blir desinfektionstiden tillräckligt lång .
 • Lär arbetstagarna identifiera symptomen och hålla ett öga på växtbeståndet med tanke på symptom medan de vidtar skötselåtgärder.
 • Vidta skötselåtgärder i växtbeståndet radvis så att riktningen alltid är den samma. Det minskar risken att viruset sprider sig i växtbeståndet.
 • Förvara aldrig växtrester i produktionslokalerna.
 • Om du misstänker att potyvirus förekommer i växtbeståndet, kontakta omedelbart växthälsomyndigheterna.

Åtgärder i samband med att växtbeståndet byts ut

 • Bekämpa bladlössen innan växtbeståndet byts ut.
 • Förinta hela växtbeståndet på en gång. Använd inte s.k. mellanplantering. Det är säkrast att byta ut alla växtbestånd i odlingen samtidigt.
 • Förinta ogräs, växtsubstrat etc .
 • Tvätta och desinficera alla arbetsredskap och ytor såsom golv och väggar med lämpliga preparat och låt desinfektionsmedlet verka tillräckligt länge .
 • Använd endast rena arbetsredskap vid plantering och skötsel av ett nytt växtbestånd.