Äppelsnäcka

En undervattensfotograf hittade i augusti 2015 en stor vattensnäcka i Vehkataipale i Saimen, norr om Villmanstrand. Sommaren 2017 gjordes en bestämning som visade att snäckan hör till äppelsnäckorna, alltså släktet Pomacea, och är skadlig för vattenväxter. Evira kartlade näromgivningen kring observationsplatsen i september 2017, men inga fler äppelsnäckor hittades.

Det är svårt att bekämpa äppelsnäckan och i EU har den karakteriserats som skadlig för vattenväxter. För att hålla den under kontroll finns ett verkställighetsbeslut enligt EU:s lagstiftning om skydd för växters sundhet. Enligt det beslutet är det förbjudet att inom EU-området importera och sprida snäckor av släktet Pomacea. Om äppelsnäckor påträffas i naturen ska myndigheten bestämma det område där snäckan förekommer och inrätta en buffertzon kring området.

Foto: Pekka Tuuri

Enheten för växthälsa fick 28.8.2017 veta att en stor vattensnäcka har observerats i Finland i Vehkataipale i Saimen norr om Villmanstrand 2015. Utgående från fotografier gjorde miljöförvaltningens blötdjursarbetsgrupp sommaren 2017 bestämningen att vattensnäckan hör till äppelsnäckorna, alltså släktet Pomacea.

Finlands miljöcentral informerade om upptäckten av en stor vattensnäcka på sin webbplats (på finska) 28.8.2017 samt på Twitter (på finska). Enligt Finlands miljöcentrals meddelande är det mycket sannolikt via någon människa som snäckan har hamnat i Saimen. Spridningen av äppelsnäckor i världen har till största delen ett samband med akvariehobbyn.

EU har gjort en riskvärdering av släktet Pomacea. Enligt den skulle skadegöraren kunna förekomma och spridas endast i de sydligaste EU-länderna. Det är därför mycket osannolikt att den skulle förekomma och spridas i de temperaturer som råder i Finland. Det är alltså mycket möjligt att den vattensnäcka som fotograferades i augusti 2015 inte har överlevt då vattnet har blivit svalare.

Platsen där äppelsnäckan hittades och dess omgivning kartlades

Enheten för växthälsa kartlade 13.9.2017 omgivningen kring platsen där äppelsnäckan upptäcktes. I kartläggningen deltog Eviras inspektör, flera forskare från Finlands miljöcentral och den dykare som fotograferade snäckan 2015.

Kartläggningen gjordes i en djup grop med virvlande vattenströmmar utanför Vehkataipale kanal, vid kanaländan mot området Pien-Saimaa, samt i viken Viskarinlahti, som tar vid efter kanalen. Dessutom kartlades stranden cirka 10 km söder om Vehkataipale. Stranden valdes för kartläggningen, eftersom stora spetssumpsnäckor, som förekommer av naturen i Saimen, har förekommit där, så det antogs att även andra snäckor kan trivas i området.

Vid kartläggningen hittades inga äppelsnäckor på någondera platsen. Enheten för växthälsa anser det inte vara nödvändigt att fortsätta kartläggningen på området.

MERA INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

EU:s genomförandebeslut om åtgärder för förebyggande av införsel till och spridning inom unionen av släktet Pomacea (Perry)

Finlands miljöcentrals meddelande 28.8.2017 (på finska)

Vieraslajit.fi: Den stora vattensnäcka som har upptäckts i Södra Saimen är en skadliga främmande art runtom i världen (på finska)