Ljus ringröta

Ljus ringröta (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).Ljus ringröta är en bakteriesjukdom som förstör potatisknölarna.Den sprids latent med potatisknölarna samt i besmittad jord. Symptomen på sjukdomen syns tydligast på lagrade potatisknölar på våren, då kärlringen i en kluven potatis ser ut som en gulaktig ring.

Ljus ringröta förekommer i potatisproduktionen i Finland. Då en förekomst konstateras fattar man ett bekämpningsbeslut om åtgärder för bekämpning av sjukdom.