Övervakning av växtsjukdomar och växtskadegörare

Förekomsten av farliga växtsjukdomar och skadedjur övervakas genom inspektioner på odlingar och i butiker samt inom import och export. Farliga växtsjukdomar och skadedjur kan förekomma i växthus, på frukt- och bärodlingar, i plantskolor samt på potatisodlingar. Det är särskilt viktigt att det inte förekommer farliga växtsjukdomar eller skadedjur i produktionen av plantor eller annat förökningsmaterial.

I skogarna kartläggs förekomsten av den farliga skogsskadegöraren tallvednematod. I såg- och trävaruproduktionen övervakas att exportkraven såsom kraven i den internationella standarden ISPM 15 uppfylls.

Inspektionerna utförs av växtinspektörer vid Evira och NTM-centralerna samt inspektörer som befullmäktigats av Evira. Inspektionsverksamheten styrs av Eviras enhet för växthälsa.