Åtgärder och ersättningar

Då man hittar en farlig växtsjukdom eller växtskadegörare, fastställer Evira eller NTM-centralen de åtgärder med vilka förekomsten utrotas och en omfattande spridning av växtskadegöraren förhindras. När en farlig växtskadegörare har konstaterats i en växt som odlaren producerar, är odlaren berättigad att från staten ansöka om ersättningar för de kostnader och skador som de åtgärder som fastställts i bekämpningsbeslutet har orsakat.

Ersättningar i bekämpningsfall

 Enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) ersätts en aktör i huvudsak inte för de kostnader och skador som orsakats av ett bekämpningsbeslut. Ett undantag utgörs av kostnader som orsakas av ett bekämpningsbeslut för en växtskadegörare som bör utrotas som riktar sig på träd som växer i skog, såtillvida som kostnaderna överskrider de kostnader som orsakas av regelbunden skogsvård eller sedvanlig avverkning.

Enligt Eviras tolkning kan ersättning betalas för kostnader som orsakats av åtgärderna i ett bekämpningsbeslut som berör annat än skog då följande villkor uppfylls:

  • bekämpningsåtgärderna har vållat aktören förutsägbar och exceptionellt stor skada
  • bekämpningsåtgärderna hotar framtiden för hela branschen (till exempel tomatproduktionen, plantskoleproduktionen)

         och

  • de ekonomiska förluster som orsakats av bekämpningsåtgärderna äventyrar odlarens idkande av sin näring

Kostnader kan ersättas såtillvida som odlaren inte erhåller ersättning från en försäkring eller fond.

Man anhåller om ersättning med en till Evira ställd fritt formulerad ansökan, som lämnas in hos Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-central). NTM-centralen skickar ansökan och ett utlåtande därom till Evira, som fattar beslut i ärendet. En ersättningsansökan som gäller skadegörare av skogsträd skickas direkt till Evira.