Lagstiftning om växtsorter

Här hittar du föreskrifter om växtsorter

Ursprungssorter

Nationella föreskrifter:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter 25/10

Statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015)

EU-regler:

Komissionens direktiv för godkännande av lantsorter (2008/62/EG)

Komissionens direktiv för godkännande av lantsortet (2009/145/EG)

DUS -provning

Lag om växtförädlarrätt

Lag om handel med utsäde

Växtsortlistan

Nationella föreskrifter:

Lag om handel med utsäde

Jord- och skogsbruksministeriet förordning om en sortlista för växtsorter

EU-regler:

RÅDETS DIREKTIV 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter

RÅDETS DIREKTIV 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter

Växtförädlarrätt

Nationella föreskrifter:

Lag om växtförädlarrätt

Förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

EU-regler:

Rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt

Växtsortsnämnden

Förordning om växtförädlarrätt

Förordning om ändring av förordningen om växtförädlarrätt

Avgifter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 638/2010

Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftstabell

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER