Registrering av ursprungssorter, upprätthållande av en sort, produktion och marknadsföring av utsäde

Ursprungssorterna

Med ursprungssort eller s.k. lantsort avses en stam av en odlingsväxt, som är naturligt anpassad till betingelserna i sin region. Till ursprungssorterna kan man också räkna gamla handelssorter som har strukits ur sortlistan eller ändrade stammar av en sådan gammal handelssort.

Ursprungssorter kan registreras i enlighet med förordningen om ursprungssorter som trädde i kraft år 2009 och som år 2010 utvidgades till att även omfatta köksväxter, och som i sin tur baserar sig på EU:s motsvarande direktiv. Genom att registrera en ursprungssort får sökanden rätt att föröka och marknadsföra sorten inom ramen för de begränsningar som nämns i förordningen. Till dessa hör bl.a. begränsningar av mängden utsäde som årligen släpps ut på marknaden.

Registrerat upprätthållande av en ursprungssort innebär i första hand bevarande av odlingsväxternas genetiska mångfald i odlingsförhållanden. För sådan verksamhet kan man få miljöspecialstöd när det gäller baljväxter, stråsäd och vallväxter. En förutsättning för ingående av avtal är att sorten är registrerad och att odlaren har ingått avtal om upprätthållande. Avtal om upprätthållande uppgörs för sortens ursprungliga odlingsregion. Rätten till stöd för förökning av en sort ges i första hand till den gård där sorten har odlats under en lång tid. Evira övervakar i samarbete med ELY-centralerna att stödvillkoren uppfylls. Ytterligare information om genomförandet av odlingen ges av den lokala ELY-centralen.

Registrering

Om du vill registrera en ursprungssort:

 • Ta kontakt med Evira för en preliminär bedömning av om förutsättningarna för registrering uppfylls (se kontaktpersoner). Evira begär vid behov utlåtande om sorten av utomstående sakkunniga.
 • Skicka ansökan till Evira.
 • Anmäl sorten till Eviras utsädeskontrollenhet för undersökningar, om det krävs fältförsöksundersökningar av sorten (se kontaktpersoner). Vid testningen utreder man om sorten skiljer sig från andra redan kända sorter och om den är tillräckligt enhetlig för att vara identifierbar. Vid slutet av testningen uppgörs en sortbeskrivning för sorten. Om det redan finns en officiell sortbeskrivning för sorten säkerställer Evira sortäktheten hos den odlade sorten genom att jämföra den med sortbeskrivningen. Testningarna sträcker sig över minst en växtperiod och är avgiftsfria. Sortbeskrivningen eller intyget över fältförsökskontroll av partier som ska bidra till att upprätthålla sorten bifogas ansökan.
 • Växtsortsnämnden fattar på basen av Eviras föredragning beslut i frågan, och kopior skickas till sökanden och ELY-centralen.

 

Den registrerade sorten publiceras i Finlands sortlista i gruppen för ursprungssorter. I sortlistan publiceras också kontaktuppgifter till dem som innehar registreringen och upprätthåller sorten.

Upprätthållande av en sort

En person som har registrerat en sort är skyldig att se till att sorten upprätthålls, så att den förblir i enlighet med den ursprungliga sortbeskrivningen eller endast förändras till följd av naturligt urval, och att det finns levande utsäde av sorten. Upprätthållandet av sorten bör ske tillräckligt nära den plats där sorten ursprungligen utvecklades, eller i övrigt under liknande förhållanden, för att undvika att sorten förändras från den ursprungliga.

Evira fattar beslut om upprätthållande av en sort utgående från diskussion med upprätthållaren och vid behov även en inspektion på lägenheten. Beslutet innehåller detaljerade anvisningar om skyldigheterna i anslutning till upprätthållandet samt det maximala antalet generationer som får produceras från det parti som ska bidra till att upprätthålla sorten. Beslutet gäller så länge inga förändringar sker beträffande upprätthållandet. Den ursprungliga upprätthållaren av en sort kan om han så önskar överlåta upprätthållandet av sorten till en annan person, om denna har förutsättningar att upprätthålla sorten på ett ändamålsenligt sätt och sorten inte flyttas till väsentligt annorlunda klimatförhållanden.

Om upprätthållaren ansöker om stöd i anslutning till upprätthållandet av en ursprungssort, ska han sända en kopia av beslutet om upprätthållande till den lokala ELY-centralen.

Produktion och marknadsföring av utsäde

Vid produktion och marknadsföring av utsäde av ursprungssorter efterföljer man till största delen de allmänna bestämmelserna om utsädesproduktion som finns i Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordningar. En del undantag finns dock. Utsäde av en ursprungssort som är registrerad i Finland får marknadsföras under följande förutsättningar:

 • Utsädet produceras i Finland.
 • Utsädet härstammar från utsäde som har producerats i enlighet med reglerna för upprätthållande av sorten (se föregående stycke).
 • En odlingsgranskare som auktoriserats av Evira granskar odlingen där utsädet produceras, och odlingen uppfyller kraven för en utsädesodling beträffande isoleringsavstånd och förfrukter. Dessutom får flyghavre eller stinksot i vete inte förekomma i utsädesodlingen.
 • Inga farliga växtskadegörare får förekomma i utsädespotatis.
 • Utsädet uppfyller de allmänna fordringarna för utsädesvara av den lägsta utsädesklassen (s.k. bruksutsäde) och för köksväxternas del fordringarna för standardutsäde. Kvalitetsfordringarna är artvisa. Utsädet behöver dock inte uppfylla de allmänna äkthetskraven, så länge det är identifierbart till sin sort och tillräckligt sortrent. Utsädespotatis behöver inte heller uppfylla de allmänna fordringarna gällande sorteringsstorleken. Utsädets kvalitet behöver inte kontrolleras med officiella analyser, men Evira utför på beställning analyser av utsädesvarans kvalitet.
 • Evira övervakar kvaliteten hos utsädet på marknaden.
 • Ett handelsparti av utsädet bildas enligt de allmänna principerna för marknadsföring, och dess maximala storlek bestäms enligt artgruppen. Utsädet förpackas i ett packeri som har ett giltigt förpackningstillstånd.
 • Näringsidkaren som marknadsför utsädet bör enligt de allmänna principerna för marknadsföring göra en anmälan angående sin verksamhet och föra ett register över sin verksamhet i enlighet med förordningarna.
 • Vid plomberingen av försäljningsförpackningarna med utsäde iakttas samma krav som för annan utsädesvara.
 • Förpackningar med utsäde ska vara försedda med leverantörens etikett eller med en påtryckt eller på stämplad text, motsvarande garantibevis för utsäde, med uppgifter om förpackningens innehåll. Närmare information om märkningen av förpackningarna finns i JSM:s förordning om ursprungssorter.
 • Den mängd utsäde av en sort som årligen släpps ut på marknaden får inte överstiga de artvisa maximimängder som fastställts av JSM. Evira övervakar att begränsningarna av marknadsföringen efterföljs.
 • Utsäde av köksväxter får endast marknadsföras i småförpackningar. Förpackningarnas maximistorlek varierar mellan 5 och 250 g beroende på arten. De maximala förpackningsstorlekarna finns i en bilaga till JSM:s förordning om ursprungssorter.

 

Avvikande från den allmänna principen om fri rörlighet för utsädesvara får utsäde av en sort som har registrerats som ursprungssort i Finland endast saluföras i Finland. På motsvarande sätt får en sort som har registrerats i ett annat EU-land inte saluföras i Finland, såvida den inte också har registrerats i Finland.

Kontaktpersoner:

Registreringsärenden: Tarja Hietaranta, p. 050 344 3748
Upprätthållande och fältförsöksundersökningar: Kaarina Paavilainen, tfn 040 8332480
Odlingsgranskningsärenden: Leena Pietilä, tfn 040 8332481
Laboratorieanalyser av utsäde: Hanna Ranta, tfn 0400 272041
Kvalitetsfordringar, förpackningstillstånd och förpackningsmärkningar: Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 8332482

E-post: fornamn.efternamn@evira.fi

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

Mer information på andra webbplatser