Elintarvikkeiden mikrobimäärää arvioidaan myös laskennallisesti

3.12.2015

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut tilastollinen laskentamalli, jolla voidaan arvioida elintarviketuotannon mikrobimäärien ja niiden raja-arvojen vaikutusta kuluttajille aiheutuvaan riskiin. Raja-arvoja säädellään mikrobikriteereillä, jotka määrittävät esimerkiksi mikä on hyväksyttävä kampylobakteeritaso broilerintuotannosta kerätyissä näytteissä.</p>

”Mikrobikriteerien vaikutusta kuluttajariskiin voidaan arvioida laskennallisesti tuotannosta kerättyjen näytteiden perusteella. Tuotantoerän hyväksyntä kuluttajakäyttöön voi näin perustua siitä mitattujen mikro-organismien määrään ja siitä ennalta laskettuun arvioon”, sanoo erikoistutkija, FT Jukka Ranta Evirasta.

Laskentamallin avulla on mahdollista vertailla vaihtoehtoisia kriteereitä ja etsiä parasta mahdollista ratkaisua, jossa riski ja kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Tähän voidaan päästä esimerkiksi siten, että näytemäärää tai näytteisiin sovellettavia pitoisuusrajoja säädetään. Laskentamallin avulla voi myös tutkia, miten näytemäärien muutokset vaikuttavat arvion tarkkuuteen yhdessä muiden tietojen kanssa.

Tutkimus pohjoismaista yhteistyötä

Tutkimus tehtiin pohjoismaisena yhteistyönä ja siinä käytettiin pohjoismaista aineistoa kampylobakteeripitoisuuksista broilerinlihan tuotannosta.

Kampylobakteeri on Euroopan yleisin ihmisten suolistoinfektioita aiheuttava bakteeri. Tartunnan voi saada muun muassa huonosti kypsennetystä lihasta, saastuneesta uima- tai juomavedestä, raakamaidosta tai eläinkontakteista. Riskitekijät vaihtelevat maakohtaisesti.

Eviran projektiosuudessa kehitettiin Bayes-menetelmiä soveltava laskentamalli, jolla voidaan näytteiden perusteella arvioida elintarvikkeiden mikrobimäärä todennäköisyysjakaumana.

Uuden mallin avulla voidaan laskuissa ottaa huomioon riskiarvioon liittyvä monen tekijän yhteisepävarmuus, johon vaikuttavat näytteiden määrä ja niiden tulokset. 

”Epävarmuustekijöitä ovat mikrobeja sisältävien tuotantoerien esiintyvyys ja mikrobien esiintyvyys yksittäisten tuotantoerien sisällä, sekä esiintymien mikrobipitoisuuksien keskiarvo grammaa kohti koko tuotannossa ja yksittäisten erien sisällä. Myös pitoisuuksien vaihtelu erien välillä ja erien sisällä ovat tällaisia epävarmuustekijöitä”, sanoo Ranta.

Eviran lisäksi mukana olivat Tanskan Danmarks Tekniske Universitet ja Ruotsin Statens Veterinärmedicinska Anstaltet, Livsmedelsverket ja Sveriges lantbruksuniversitet.

Tutkimustulokset on julkaistu sovelletun tilastotieteen kansainvälisessä vertaisarvioidussa julkaisussa:
Ranta, J., Lindqvist, R., Hansson, I., Tuominen, P., Nauta, M. 
A Bayesian approach to the evaluation of risk-based microbiological criteria for Campylobacter in broiler meat. Annals of Applied Statistics 2015, Vol. 9, No. 3, pp. 1415 - 1432. 

Lue lisää kampylobakteereista.
Lue lisää mikrobikriteereistä

Lisätietoja:
erikoistutkija, FT, dosentti Jukka Ranta, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 489 3374

 

Aihealueet: