Hallinto-osasto

Hallinto-osasto tukee viraston strategista johtamista ja järjestää viraston toiminnan tarvitsemat yhdenmukaiset tukipalvelut.

Seuraavat hallinto-osaston yksiköt, jaostot ja niiden tehtävät

Henkilöstöyksikkö

Jaosto

  • henkilöstö- ja palkka

Yksikkö vastaa
1) Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstövoimavarojen ja osaamisen hallinnan kehittämisestä
henkilöstö- ja palkkahallinnosta, henkilöstösuunnittelusta sekä henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöstrategianvalmistelusta ja kehittämisestä
2) yhteistoiminta- ja osallistumisjärjestelmien kehittämisestä
3) työsuojelu- ja työterveyshuoltopalveluiden tarjoamisesta
4) valmistelee virastoa koskevat virkaehtosopimukset ja käsittelee virka- ja palvelussuhdeasiat.

Oikeudellinen yksikkö

Yksikkö huolehtii viraston oikeudellisista asioista sekä antaa muille viranomaisille valvontaan liittyvää oikeudellista neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi oikeudellinen yksikkö huolehtii eläinlääkäreiden laillistamisesta ja valvonnasta.

Suunnittelu ja ohjaus-yksikkö

Suunnittelu ja ohjaus -yksikkö sovittaa yhteen, valmistelee ja kehittää asioita, jotka koskevat:
1) asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen
valvontasuunnitelman laatimista ja siihen liittyvää raportointia
2) ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa
3) viraston tulosohjausta aluehallinnon osalta
5) viraston ulkoista koulutusta
6) valvonnan tarvitsemien tietojärjestelmien suunnittelua erikseen sovittavien järjestelmien osalta
7) EU:n Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston suorittamien toiminnan tarkastusten koordinaatiotehtäviä
8) laboratoriohyväksyntää ja –rekisteriä lukuun ottamatta kylvösiemeneriä tarkastavien laboratorioiden hyväksymistä

Talousyksikkö

 

Yksikkö vastaa
 1)viraston menojen käsittelyyn, tulojen keräämiseen ja kirjanpitoon sekä niiden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä
2) toiminnan ja talouden suunnitteluun, arviointiin, tuloksellisuuden laskentatoimeen, seurantaan ja raportointiin liittyvien valmistelutoimenpiteiden sisällöstä ja aikatauluista
3) taloushallinnon kirjanpitojärjestelmän, matkahallintajärjestelmän ja työajan käytön seurantajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta

Tietohallintoyksikkö

Jaostot

  • tietohallinto ja tekniikka
  • järjestelmät

 

Yksikkö vastaa
1) viraston tietohallinnon yleisistä linjauksista
2) tietojärjestelmien ja -palveluiden kehittämiseen liittyvästä toiminnan yhteensovittamisesta
3) tietohallintostrategian valmistelusta ja ylläpidosta
4) tietoteknisen infrastruktuurin ja tietoturvallisuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä
5) toimialan hankintojen valmistelusta, määrärahojen suunnittelusta ja seurannasta sekä ostopalvelua koskevista sopimuksista

Viestintäyksikkö

Yksikkö vastaa
1) viraston viestinnän yleisistä linjauksista
2) viestintästrategian valmistelusta ja ylläpidosta
3) verkkoviestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä sekä verkkoviestintästrategian ylläpidosta
4) sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteuttamisesta
5) kriisi- ja riskiviestinnän kehittämisestä ja toteutuksesta
6) edistää viraston yleistä tunnettuutta viestinnän keinoin

Virastopalveluyksikkö

Yksikkö vastaa
1) asiankäsittely-, dokumentinhallinta- ja arkistointitoiminnasta
2) fyysiseen turvallisuuteen, kulunvalvontaan ja Mustialankadun kiinteistön toimintaan liittyvistä asioista
3) puhelin- ja av-asioista
4) julkaisu- ja painatustoiminnasta ja kulkuneuvoista.