Tietosuojailmoitus

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Evira noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia 523/1999 sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä. 25.5.2018 alkaen Evira noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU-tietosuoja-asetusta 679/2016 ja sen kansallisia säännöksiä, jotka tulevat korvaamaan nykyisen henkilötietojen käsittelyyn liittyvän lainsäädännön.

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kertoa, miten Evira käsittelee henkilötietoja tehtävissään.

Rekisterinpitäjä:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki
Vaihde 029 530 0400
Yhteydenotot: Kirjaamo, kirjaamo@evira.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Evira käsittelee henkilötietoja pääasiallisesti sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Eviran rekisterit perustuvat laissa säädettyihin valvonta- ja riskiarviointi sekä tutkimus- ja vertailulaboratoriotoiminnan tehtäviin. Rekistereissä olevia henkilötietoja käsitellään näihin tehtäviin liittyen. Eviran lisäksi tiedon käsittelijöinä ja tiedon hyödyntäjinä toimii muita viranomaisia ja kuntien työntekijöitä, jotka hoitavat Eviran toimialan lakisääteisiä tehtäviä alueellaan.

Evira tarjoaa myös maksullisia, liiketoiminnallisesti hinnoiteltuja, laboratoriopalveluita. Tällöin asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten käyttöehtojen mukaisesti ja asiakassopimukseen perustuen.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttämisajan määrittäminen

Rekistereiden tietosisältö on usein säädetty siinä laissa, jossa rekisterinpidosta on määrätty. Rekistereissä on henkilöitä yksilöivää tietoa, joita ovat pääsääntöisesti rekisteröidyn yhteystiedot, valvontakohteen tunnistetiedot (mm. tilatunnus, naudan EU-tunnus), valvontatiedot sekä näytetiedot ja tulostiedot. Tietoja säilytetään Eviran tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti ja niin kauan kuin niiden käsittelyyn on laillinen peruste. Rekisterikohtaiset säilytysajat löytyvät tarkemmasta rekisterikohtaisesta käsittelyselosteesta. Tiedot hävitetään säilytysajan päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt toimittavat tai tallentavat itse tietoja Eviran rekistereihin. Rekisteritietoa syntyy myös Eviran tehtäviin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä valvontaviranomaisen toimesta. Joissakin rekistereissä rekisteröidyllä on mahdollisuus ylläpitää itseään koskevia tietoja. Rekisteröityyn liittyviä tietoja saadaan myös muiden viranomaisten henkilörekistereistä, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä (VTJ) ja Yritystietojärjestelmästä (YTJ).

Säännönmukaiset luovutukset

Eviran työntekijöiden lisäksi tiedon käsittelijöinä toimivat Maaseutuvirasto (Mavi), ELY-keskukset, YTA-alueet ja Aluehallintovirastojen (AVI) työntekijät sekä muut Eviran toimialan viranomaistehtäviä suorittavat tahot. Tietojen luovutukset muille viranomaisille ja tahoille perustuvat lainsäädäntöön. Julkisina viranomaistietoina julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella. Mikäli tietoja luovutetaan kaupallisiin tarkoituksiin, rekisteröidyltä pyydetään suostumus luovutukseen tietojen tallentamisen yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Evira suojelee rekisteröityjen tietoja asianmukaisin toimenpitein ottaen huomioon asianomaisten henkilötietojen luonteen. Tällaisia toimenpiteitä ovat tarpeen mukaan kulunvalvonta, palomuurit, tietoliikenteen suojaus ja valvonta, käyttöoikeushallinta, rekisteritietojen käytön (lokitietojen) valvonta, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta, koulutus ja ohjeistaminen sekä muut kohtuulliset toimenpiteet, joiden avulla henkilötiedot voidaan suojata asianmukaisesti luvattomalta käytöltä tai paljastumiselta. Evira ottaa myös tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavanlaisia keinoja estääkseen henkilötietojen tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen. Näillä keinoilla halutaan myös varmistaa, että Eviran palvelut toimivat asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tarvittaessa rekistereistä voidaan tuottaa/välittää/tuottaa välitettäväksi yksittäisiä vientitodistuksia ja muita tarvittavia asiakirjoja toimijalle välitettäväksi tai ulkomaisille viranomaisille myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Eviralla sinusta on rekistereissään ja millä perusteilla tietoja käsitellään.
  • Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää Eviraa oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
  • Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää Eviraa käsittelemästä henkilötietojasi.

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä seuraavan lomakkeen (liite Eviran rekisterit, pdf 404 kt) ja palauttamalla sen osoitteeseen tietopyynnot@evira.fi tai olemalla yhteydessä Eviran kirjaamoon (kts. yllä olevat yhteystiedot). Hygieniaosaamistesteihin osallistuneiden henkilöiden tulisi olla yhteydessä testin järjestäneeseen hygieniaosaamistestaajaan oikeuksien käyttämiseksi.

Tietosuojan valvonta

Ylin vastuu Eviran tietosuojasta on Eviran pääjohtajalla. Evirassa on tietosuojaryhmä, joka valvoo tietosuojaohjeistuksen noudattamista sisäisesti. Eviran tietosuojavastaavana toimii lakimies Kristiina Lappalainen (tietosuojavastaava@evira.fi).

Tarkemmat rekisterikohtaiset tiedot

Luettelot Eviran henkilörekistereistä, niiden oikeusperustasta, tietosisällöstä sekä muista käsittelyyn liittyvistä asioista löytyy sivulta Eviran rekisteri.