Kemia ja hirvet yhdistävät

13.6.2018

Kemia ja hirvet yhdistävät - 30 vuotta yhteistyötä Porin lukiolaisten ja Eviran kemian tutkimusyksikön kesken

Porin Lyseon lukio (kevääseen 2015 saakka Meri-Porin ympäristötieteiden erityislukio) ja Eviran kemian tutkimusyksikkö ovat tehneet yhteistyötä lähes 30 vuoden ajan.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus yhteistyön alkuna

Meri-Porin lukion luonnontieteiden opettajat tajusivat vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen ympäristötietoisuuden lisäämisen tärkeyden. Aluksi tehtiin kerhomuotoisesti yhteistyötä paikallisten teollisuuslaitosten kanssa, mutta toiminta ja kurssitarjonta laajenivat perustetun ympäristötieteiden erityislukion myötä vuonna 1990.

Päädyttiin kattavaan kahdentoista kurssin tarjontaan, jossa osana olivat ympäristömittaukset I ja II, joiden tarkoituksena oli havainnollistaa, miten ympäristömittauksia tehdään.

Ympäristömittauskurssit I ja II koostuvat neljästä mittauskokonaisuudesta, joissa käytetään Porin ympäristön tilan selvittämiseksi fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia menetelmiä.

Tutkimuskohteina ovat männynneulaset (scanning-mikroskooppikuvaus ja rikkipitoisuuden määritys), ilman laatu (sammalpallotutkimus), radioaktiivisuus ja raskasmetallit lihanäytteistä (hirvenmaksat) sekä vesianalyysi (luonnonvesi- ja talousvesinäytteet). Tutkimukset tehtiin ryhmätöinä ja jokainen ryhmä laati opettajien avustamana yhdestä työstä raportin.

Porin ympäristötieteiden erikoislukion Ympäristömittausten kurssin mahdollistivat mittausapua antaneet Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA, Outotec Research Oy Pori ja Huntsman P&A Finland Oy Pori.

Lukiolaiset arvokkaana apuna laajemmissa tutkimuksissa

Kurssilisten vuosien varrella tekemät tutkimukset männyn neulasnäytteistä, sammalpallonäytteistä, vesinäytteistä ja hirven maksanäytteistä ovat auttaneet isommissa alan tutkimuksissa.

Evira on osallistunut vuodesta 1990 lähtien hirven maksanäytteiden alkuainemäärityksiin. Näytteistä on tehty myös radioaktiivisuusmäärityksiä Kemira Oy:n aikoinaan lahjoittamalla säteilymittarilla (vastaava käytössä useissa kunnallisissa mittauslaboratorioissa muun muassa Porilabissa) ja ikämääritykset hammasleikkeistä valomikroskoopin avulla. Saduista tuloksista kurssilaiset ovat koonneet vuosittain laajan raportin opettajiensa avustamana.

Ohessa raskasmetallipitoisuuden mittauksista kadmiumpitoisuuksien keskiarvojen kehitys hirven maksoissa vuosina 1990 (syksy) - 2016 (syksy).

Kadmiumpitoisuuden kehityksen kuvaajassa alempi kuvaaja on ns. ikävakioitu eli pitoisuus on jaettu hammasleikkeen perusteella saadulla iällä. Hirvenmaksoja on saatu vuosittani keskimäärin 15 kappaletta eri paikkakunnilta Satakunnasta, Pirkanmaalta ja Pohjanmaalta.

Radioaktiivisuuden kehityksen kuvaajassa vaihtelu saattaa johtua muun muassa erilaisista vuosista ravinnonsaannissa (aikainen talvi) sekä siitä, että maksanäytteitä on saatu vaihtelevasti vuosittain eri paikkakunnilta.

Suppean näyteaineiston vuoksi kurssilla saaduista mittaustuloksista ei voi tehdä tieteellisen kritiikin kestäviä johtopäätöksiä, vaikka laajemmilla vastaavilla mittauksilla on saatu samansuuntaisia tuloksia. Tuloksista tehdyt johtopäätökset ovat oppilasryhmän tekemiä.

Lukiolaiset vierailleet monissa tutkimuslaitoksissa

Lukio on tehnyt kurssien aikana yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa ja sen tiimoilta he ovat käyneet tutustumassa muun muassa Eviran kemian tutkimusyksikköön. Ensimmäinen vierailu oli vuonna 1991 silloiseen Valtion eläinlääketieteelliseen laitokseen (VELL), sitten myöhemmin Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitokseen (EELA) ja viime vuosina Eviraan.

Eviran vierailun yhteydessä lukiolaiset ovat päässeet tutustumaan kemian laboratorion toimintaan ja muun muassa mittalaitteisiin (AAS ja ICP-MS), joilla hirvinäytteet on analysoitu.

Kemian ja luonnontieteiden eri alojen opetus, tutkimus sekä teollisuus ovat aloja, joilla voidaan vastata yhteiskunnan ja ympäristömuutosten aiheuttamiin haasteisiin. Tätä viestiä Eviran kemian tutkimusyksikkö on omalta osaltaan halunnut viedä eteenpäin opiskelijoille ja herättää heissä kiinnostusta laboratorio- ja tutkimustyöhön.

Koulun ja laitoksen nimet ovat muuttuneet osin useammankin kerran vuosien varrella, mutta opettaja Jarmo Perttula ja Eviran yhteyshenkilö, jaostopäällikkö Eija-Riitta Venäläinen ovat pysyneet samoina.

Ympäristötieteiden erityislukiolaiset sijoittuneet hyvin jatko-opintoihin

Meri-Porin lukio oli pienehkö lukioyksikkö ja opinto-ohjaajat seurasivat aktiivisesti opiskelijoiden sijoittumista koulun jälkeen. Meri-Porin lukion opiskelijat sijoittuivat hyvin korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin erityisesti luonnontieteellisille ja teknisille aloille.

Nykyinen Porin Lyseon lukio on isohko lukioyksikkö ja ympäristötieteet ovat suhteessa pieni osa opiskelijoista, maksimissaan 16 opiskelijaa vuosittain. Tämä lienee osasyynä ympäristötiedelinjan lakkauttamiseen, joka tapahtuu asteittain vuosien 2018 - 2020 aikana.

Porin Lyseon lukion ensimmäisen vuosikurssin ympäristötieteiden opiskelijat tekivät tutustumisretken 28.2.2018 Eviraan. He ovat viimeiset ympäristötiedettä Porissa opiskelevat.

Flunssaepidemian vuoksi vierailuryhmä kutistui kahdeksaan neljästätoista.


"Saimme kattavan selvityksen Eviran toiminnasta sekä pääsimme näkemään kemian laboratorioiden työskentelyä ja ympäristömittauksissa käytettäviä mittalaitteita."

Kokemus oli ilmeisen avartava opiskelijoille, koska vierailu selvästi lisäsi kiinnostusta luonnontieteelliseen toimintaan. Opiskelijat saivat hyvän käsityksen nykyaikaisesta laboratoriotyöskentelystä ja käytettävistä tekniikoista.

Porin Lyseon lukion vierailijat kiittävät Eviran henkilökuntaa ja erityisesti Eija-Riitta Venäläistä tuesta ja myönteisestä suhtautumisesta ympäristötieteiden opiskeluun.

Lisätietoja:
Eija-Riitta Venäläinen, p. 050 434 8378
jaostopäällikkö, erikoistutkija

Aihealueet: