EFSAn Focal Point -toiminta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA¹ on tiivistänyt EFSAn ja jäsenmaiden välistä yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä perustamalla jäsenmaihin Focal Point yhteistyötahon. Focal Pointit toimivat kansallisina koordinaatiopisteinä EFSAn ja kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten, tutkimuslaitosten, kuluttajien ja muiden sidosryhmien välillä. Evira on Suomen virallinen Focal Point ja sen tehtävä on koordinoida tätä työtä Suomessa.

Focal Point -toiminnan tarkoituksena on vahvistaa verkostoitumista ja edistää tieteellistä tiedonvaihtoa EFSAn ja kansallisten viranomaisten välillä. Toiminta aloitettiin vuonna 2008 ja se keskittyy riskinarviointiin.

Suomen virallinen Focal Point edustaja on Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen.

Focal Pointtien päätehtävänä on tukea maidensa Advisory Forum -ryhmän² jäsentä esimerkiksi päätösten käytäntöön viemisessä. Yksi toiminnan perusajatuksista on myös EFSAsta tulevan tiedon välittäminen eri alojen kansallisille asiantuntijoille, sekä kansalaisille ja sidosryhmille. Suomen Focal Point tiedottaa EFSAan liittyvistä uutisista, joissa monissa on kuvattu myös lausunnon merkitystä Suomelle. Focal Pointit lisäävät myös EFSAn tieteellistä näkyvyyttä muun muassa järjestämällä kansallisia seminaareja.

EFSA järjestää Focal Pointeille kokouksia säännöllisesti ja julkaisee vuosittain raportin Focal Point -toiminnasta.

EFSA on solminut sopimuksen Focal Point -yhteistyöstä EU -jäsenmaiden, Norjan ja Islannin kanssa. Toimintaan osallistuvat (tarkkailijoina) myös Sveitsi, sekä mahdolliset uudet jäsenmaat: Turkki, Makedonia, Montenegro, Serbia, Albania ja Bosnia-Hertsegovina.

Yhteystiedot: efsafocalpoint at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

¹ EFSA tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen.
 ² EFSAn neuvoa-antava ryhmä eli Advisory Forum on EFSAn ydinelin, jolla on keskeinen asema EFSAn ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamisessa. Se yhdistää EFSAn EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin elintarviketurvallisuusviranomaisiin. Suomen edustaja on Eviran pääjohtaja Matti Aho.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa