2009

21.12.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä rapsista GT73 on julkaistu - kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

Kommentointiaika päättynyt 30.1.2010.

18.12.2009
EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintyvyydestä porsastuotantotiloilla EU:ssa

Joulukuu 2009
Uutiskirje EFSA in focus PLANTS
Uutiskirje EFSA in focus ANIMALS
Uutiskirje EFSA in focus FOOD

24.11.2009
EFSA julkaissut raportin perustasokartoituksesta, joka koskee metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus –bakteerin (MRSA) esiintyvyyttä sikaloissa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen MRSAn esiintyvyydestä porsastuotantotiloilla yhteisön jäsenmaissa. Tiedot perustuvat v 2008 tehtyyn kartoitukseen 24:ssä jäsenmaassa, sekä Norjassa ja Sveitsissä.

Kartoituksessa kerättiin sikojen kasvatustiloista pölynäytteet, jotka tutkittiin MRSAn varalta. Suomesta tutkittiin 48 uudistuseläintuotantotilaa ja 150 tavanomaista emakkotilaa; näytteet kerättiin vuoden aikana.

Selvityksen mukaan MRSAn esiintyvyydessä on suuria eroja jäsenmaiden välillä. Esiintyvyys uudistuseläintuotantotiloilla oli keskimäärin 14,0% ja tavanomaisilla emakkotiloilla keskimäärin 26,9%. Seitsemässä jäsenmaassa MRSAta ei löytynyt kummankaan tyyppisiltä tiloilta. Suomesta otetuista näytteistä MRSA löytyi yhden tavanomaisen emakkotilan (0,6%) ympäristön pölynäytteestä.

Kartoituksen mukaan MRSA tyyppi ST398 oli ylivoimaisesti yleisin; siihen kuului 92,5% kaikista eristetyistä kannoista; myös Suomesta eristetty kanta.

Raportin johtopäätöksissä korostetaan, että pölynäytteiden tutkimuksesta saatu tulos voi olla aliarvio todellisesta esiintyvyydestä. Näyttää joka tapauksessa siltä, että MRSA on melko yleinen jäsenmaiden tavanomaisilla emakkotiloilla; keskimäärin sitä esiintyy joka neljännellä tilalla, mutta joissakin jäsenmaissa jopa puolella tiloista. Suomen tilanne on tämän perustasokartoituksen mukaan kuitenkin vielä hyvä.

MRSA eli metisilliinille resistentit Staphylococcus aureus –bakteerit eroavat muista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä suhteen. Ne eivät tartu tai aiheuta tulehduksia muita stafylokokkibakteereita herkemmin. Erityisesti sikojen on todettu kantavan MRSA tyyppiä ST398, jonka on myös raportoitu tarttuneen sikojen kanssa työskenteleviin henkilöihin. Nykytiedon mukaan bakteeria sisältävistä raaka-aineista valmistettujen elintarvikkeiden syöminen tai käsittely ei aiheuta ihmisille erityistä terveysriskiä.

MRSA -bakteerin esiintymistä suomalaisissa sioissa selvitetään edelleen. Vuoden kestävä selvitys bakteerien esiintymisestä teurassioilla aloitettiin syyskuussa 2009. Tähän mennessä on jo saatu alustavaa näyttöä siitä, että ST398 tyypin MRSA-bakteeria esiintyy Suomessa myös teurassioissa. Koska tutkimukset ovat vasta aluillaan, esiintyvyyden tasoa ei voida vielä arvioida.

MRSA:ta ei Suomessa vastusteta eläimillä lakisääteisesti. Mikrobilääkkeiden harkittu käyttö on avain mikrobilääkereistenssin ennaltaehkäisyyn eläimillä. Antibioottien harkittuun käyttöön eläimillä on jo pitkään kiinnitetty Suomessa huomiota, näin on pyritty vaikuttamaan myös antibioottiresistenssin syntyyn ennaltaehkäisevästi.

EFSAn tiedote ja raportti

Lisätietoja:
Eläinten MRSA tutkimuksista Suomessa: erikoistutkija Lasse Nuotio, puh. 020 77 244 53
Lääkkeiden käytön valvonta: ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, puh. 020 77 24224

19.11.2009
Kolmen EU -viraston ja komission yhteinen lausunto mikrobilääkeresistenssistä liittyen zoonooseihin

12.11.2009
EFSA on arvioinut elintarvikeväriaineiden turvallisuutta

2.11.2009
EFSAn vuosikertomus 2008 (sivuilta löytyy julkaisu suomeksi)

2.11.2009
EFSAn strateginen vuosisuunnitelma 2009-2013 (sivuilta löytyy julkaisu suomeksi)

30.10.2009
EFSA pyytää asiantuntijoita, tiedeyhteisöjä ja sidosryhmiä kommentoimaan ohjeasiakirjaluonnosta elintarvikkeiden aromiaineisiin liittyen

Kommentointiaikaa 7.12.2009 asti. Lue lisää

7.10.2009
EFSA julkaissut ensimmäiset lausunnot ns. toiminnallisista (artikla 13) terveysväitteistä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) erityisruokavaliota, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta (NDA) on julkaissut ensimmäisen sarjan tieteellisiä lausuntoja ns. toiminnallisista terveysväitteistä.

Nämä väitteet ovat ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EPNA (EY) N:o 1924/1006) artiklan 13 mukaan terveysväitteitä, jotka kuvaavat  
a) ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta kasvuun, kehitykseen ja elimistön toimintaan taib) psykologisia toimintoja ja käyttäytymistä tai
c) laihtumista, painon kontrollointia, näläntunteen vähentymistä, kylläisyydentunteen lisääntymistä tai ruokavalion energiasisällön vähentymistä.

Lausunnot käsittävät tieteellisen arvioin 523 terveysväitteestä yli 200:n elintarvikkeeseen tai elintarvikkeen komponenttiin (esim. vitamiineihin) liittyen. Kaiken kaikkiaan Euroopan komissio on lähettänyt EFSAn arvioitavaksi 4185 väitettä. Väitteiden arviointi jatkuu.

Kolmasosa väitteistä sai myönteisen arvion – väitteiden tueksi oli riittävästi tieteellistä todistusaineistoa.   Nämä väitteet koskivat valtaosin vitamiinien, kivennäisaineiden ja ravintokuidun vaikutusta elintoimintoihin, rasvahappojen vaikutusta kolesterolitasojen hallitsemiseen ja sokerittoman purukumin vaikutusta hammasterveyteen.   Yli puolet kielteisistä lausunnoista johtui siitä, että väitteen perusteena olevasta aineesta/aineksesta (esim. kasvikunnasta peräisin olevat) ei ollut riittävästi tietoa eikä sitä ollut riittävän tarkasti identifioitu.  

Euroopan komissio ja jäsenmaat tulevat käyttämään nyt annettuja tieteellisiä lausuntoja perustana, kun laaditaan yhteisön luettelo artiklan 13 tarkoittamista sallituista toiminnallisista terveysväitteistä. Suuresta arvioitavien väitteiden määrästä johtuen luettelon valmistuminen tullee viivästymään ravitsemus- ja terveysväiteasetuksessa annetusta määräpäivästä, joka on 31.1.2010.

Euroopan komissio tekee toimenpiteitä hyväksyttyjen väitteiden luettelon vahvistamiseksi sitä mukaan kuin EFSA julkaisee lausuntojaan. Ensimmäisessä vaiheessa komissio julkaisee listan väitteistä, jotka ovat saaneet EFSA:lta myönteisen lausunnon ja jotka voidaan hyväksyä. Samaan aikaan julkaistaan lista kielteisen lausunnon saaneista väitteistä. Hyväksyttyjen väitteiden luettelo tulee osaksi ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevaa yhteisön rekisteriä. Kaikkiin artiklan 13 tarkoittamiin toiminnallisiin terveysväitteisiin tullaan soveltamaan yhdenmukaisia siirtymäaikoja. EFSA:n arvioitavaksi toimitettavia väitteitä voi käyttää siihen asti, kunnes päätös väitteen ottamisesta hyväksyttyjen väitteiden luetteloon tai hylättyjen väitteiden listaan on tehty.   

EFSAn tiedote

Lisätietoja :
12.10.2009 alkaen Neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, Maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 1605 2786, 050-369 7618; s-posti: anne.haikonen@mmm.fi.

2.10.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista MON89034 x NK603 on julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

Kommentointiaika päättyi 1.11.2009.

29.9.2009
EFSAn lausunnot muuntogeenisestä maissista Bt11 x GA21 ja muuntogeenisista rapseista Ms8, Rf3 ja Ms8 x Rf3 on julkaistu - kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

Kommentointiaika päättyi 23.10.2009.

10.9.2009 
EFSA on julkaissut ohjeet ravintolisiin tarkoitettujen kasviainesosien turvallisuuden arvioinnista

10.9.2009
EFSA vie eteenpäin työtään koskien kasvinsuojeluaineiden kumulatiivista riskinarviointia

26.8.2009
EFSAn yhteenveto merellisistä biotoksiineista

17.8.2009
EFSAn vuosikertomus 2008 (sivulta löytyy myös vuosikertomuksen suomenkielinen tiivistelmä)

12.8.2009
Kommentoi EFSAn ohjeluonnosta, joka koskee työntekijöiden, aineiden käsittelijöiden, käsittelyalueen asukkaiden ja sivullisten torjunta-ainealtistusta

Tiedeyhteisöllä ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus kommentoida ohjeluonnosta 15.9.2009 saakka. Lue lisää

11.8.2009
Hae harjoittelijaksi EFSAan!
Hakuaikaa 24.8.2009 saakka.

11.8.2009
EFSA julkaisi lausunnon muuhun kuin elintarvike- tai rehukäyttöön tarkoitettujen muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnista

6.8.2009
EFSA pyytää asiantuntijoita, tiedeyhteisöjä ja sidosryhmiä kommentoimaan ravitsemussuosituksia hiilihydraattien, kuitujen ja rasvojen käytöstä.

Kommentointiaikaa 15.10.09 asti. Lue lisää

4.8.2009
EFSA on antanut lausunnon kasvistanolien ja kasvisterolien LDL-kolesterolia alentavasta vaikutuksesta terveysväitteiden hyväksyntäprosessin tueksi

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) erityisruokavalioita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta on antanut tieteellisen lausunnon kasvistanolien ja –sterolien kolesterolia alentavasta vaikutuksesta.

Lautakunta toteaa laajan tieteellisen tutkimusaineiston osoittavan, että kasvistanolit ja kasvisterolit alentavat LDL-kolesterolia (”huonoa” kolesterolia) annos-vaste suhteessa. Vaikutus näyttää kuitenkin tasaantuvan yli 2 gramman päivittäisellä annoksella eikä lisähyötyä kolesterolin alentamisessa tätä suuremmista kasvisteroli/-stanoli määristä saada.

Lautakunnan mukaan 1,5 – 2,4 gramman vuorokausiannoksilla on odotettavissa 7 – 10, 5 prosentin lasku LDL-kolesterolin tasossa. Tällaisella veren kolesterolitason laskulla on merkitystä sepelvaltimotaudin riskin vähentämisessä. Kolesterolia alentava vaikutus saavutetaan 2 – 3 viikon kuluessa ja vaikutuksen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kasvisterolien/-stanolien käyttöä. Jos kasvisterolien/-stanolien käyttö lopetetaan, LDL-kolesteroli palaa lähtötasolle muutamassa viikossa.

Lisäksi todetaan, että lisättyjen kasvisterolien/-stanolien LDL-kolesterolia alentava vaikutus on osoitettu monenlaisissa elintarvikkeissa, kuten rasvalevitteissä, majoneesissa, salaatinkastikkeissa ja maitovalmisteissa esim. maidossa, jogurtissa ja juustossa. Sen sijaan muihin elintarvikkeisiin, kuten leipään, pastaan ja appelsiinimehuun lisättyjen kasvisterolien/-stanolien vaikutusta ei ole vielä yhtä vakuuttavasti osoitettu.

Euroopan komissio ja EU:n jäsenmaat voivat hyödyntää nyt annettua lausuntoa terveysväitteiden hyväksymisprosessissa sen varmistamiseksi, että kuluttajia ei johdeta harhaan, kun esitetään terveysväitteitä kasvisterolien/-stanolien kolesterolia alentavasta vaikutuksesta. EFSAn lausuntoa voidaan hyödyntää mm. väitteiden käytön ehtojen asettamisessa.

Lausunto löytyy osoitteesta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902769494.htm

Lue lisää (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila, Evira, puh. 02077 24290
Ylitarkastaja Sari Sippola, Evira, puh. 02077 24283 (10.8.2009 lähtien)

3.8.2009
EFSA on arvioinut uudelleen muuntogeenisen maissin MON810 ja kutsuu sidosryhmiä syyskuussa järjestettävään tilaisuuteen keskustelemaan lausunnosta

28.7.2009
EFSA on julkaissut EU-maita koskevan arvion ravintolisissä käytettävien vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteistä

24.7.2009
EFSAn johtokuntaan haetaan uusia jäseniä
Lue lisää

24.7.2009
EFSAn lausunnot muuntogeenisistä maisseista MON88017 x MON810 ja MIR604

Kommentointiaika päättyi 3.9.2009.

10.7.2009
Kasvinsuojeluaineiden jäämät elintarvikkeissa vuonna 2007 - EFSAn ensimmäinen kaikkia EU-maita koskeva raportti

9.7.2009
EFSA antanut ensimmäiset lypsykarjan hyvinvointiin liittyvät lausunnot

3.7.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista MON810 julkaistu - kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

Kommentointiaika päättyi 1.8.2009.

Heinäkuu 2009
Uutiskirje EFSA in focus PLANTS
Uutiskirje EFSA in focus ANIMALS
Uutiskirje EFSA in focus FOOD

29.6.2009
Tuholaisriskianalyysi tammenkulkuekehrääjästä

22.6.2009
EFSA hakee ulkopuolisia asiantuntijoita tieteellisen työnsä arviointiin - hakuaikaa jatkettu 29.6.2009 saakka.

18.6.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista NK603 on julkaistu - kansalaisilla mahdollisuus kommnentoida

Kommentointiaika päättyi 15.7.2009.

17.6.2009
EFSA on julkaissut tutkimustuloksia elintarvikkeiden furaanipitoisuuksista jäsenmaissa

17.6.2009
MRSA tuotantoeläimillä, lemmikkieläimillä ja elintarvikkeissa

11.6.2009
EFSA arvioinut antibioottiresistenssin merkkigeenejä muuntogeenisissä kasveissa

11.6.2009
EFSA päivittänyt julkilausumaansa 4-metyylibentsofenonin siirtymisestä pakkausmateriaaleista joihinkin aamiaismuroihin

10.6.2009
EFSA suosittelee koe-eläinten käytölle vaihtoehtoja ja edistää periaatetta, jolla eläinkokeita korvataan, vähennetään ja parannetaan. EFSA pitää tärkeänä, että EU, eri järjestöt ja organisaatiot tekevät yhteistyötä ja soveltavat 3 R:n periaatetta (Replacement, Reduction and Refinement) koe-eläinten käytöstä eri aloilla.

9.6.2009
Viisi suomalaista asiantuntijaa nimitetty EFSAn tiedelautakuntiin

EFSA haki vuoden vaiheessa uusia asiantuntijoita kolmivuotiskaudeksi sekä tiedelautakuntien että tiedekomitean jäseniksi. 174 nimitetyn joukossa on viisi suomalaista asiantuntijaa. Seppo Salminen ja Hannu J. Korhonen jatkavat erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevässä lautakunnassa (NDA), geneettisesti muunneltuja organismeja käsittelevässä lautakunnassa (GMO) Sirpa Kärenlampi ja Atte von Wright. Uutena suomalaisena asiantuntijana eläinten rehuja käsittelevässä lautakunnassa (FEEDAP) aloittaa Maria Saarela.     

11.5.2009
EFSA arvioinut nikotiinin aiheuttamaa terveysriskiä sienissä

8.5.2009
Kommentoi EFSAn lausuntoja kahdesta muuntogeenisestä maissista

Kommentointiaika päättyi 6.6.2009.

Toukokuu 2009
Uutiskirje EFSA in focus PLANTS (pdf, 966 kt)
Uutiskirje EFSA in focus ANIMALS (pdf, 858 kt)
Uutiskirje EFSA in focus FOOD (pdf, 910 kt)

7.5.2009
EFSAn lausunto uraanista elintarvikkeissa

6.5.2009
EFSAn ja Euroopan tautikeskuksen (ECDC) raportti ruokamyrkytyksistä EU:ssa vuonna 2007

28.4.2009
EFSA hakee ulkopuolisia asiantuntijoita tieteellisen työnsä arviointiin

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA hakee 24 ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan sen tieteellisten tuotosten laatua. Asiantuntijoita haetaan seuraavilta osaamisalueilta: kemiallinen riskinarviointi; ravitsemus ja uuselintarvikkeet; biologinen riskinarviointi ja zoonooseihin liittyvä tiedonkeräys; eläinten terveys ja hyvinvointi; kasvinterveys; GMO; riskinarviointimenetelmät ja nousevat riskit.  Hakuaika on 24.4─15.6.2009. 

23.4.2009
EFSA julkaisi kaksi lausuntoa aspartaamista

Vuonna 2007 Ramazzini –säätiö Italiasta julkaisi uuden tutkimuksen aspartaamin¹ karsinogeenisyydestä (syöpävaarallisuudesta) rotilla. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antoi tutkimuksesta tämän vuoden tammikuussa asiantuntijalausunnon ja päivitti sitä maaliskuussa ottaen huomioon Ramazzini -säätiön toimittaman aineiston.

Saatavilla olevaan näyttöön perustuen elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoainelähteitä arvioiva lautakunta (ANS) päätyi johtopäätökseen, ettei aspartaamiin liity genotoksisuuden (perimähaitallisuus) tai karsinogeenisyyden mahdollisuutta eikä aikaisemmin hyväksyttyä aspartaamin hyväksyttävän päivittäisen saannin (40 mg/painokilo/päivä) arvoa ole syytä muuttaa. Aikaisemmassa EFSAn asiantuntijalausunnossa vuodelta 2006 on otettu huomioon ensimmäinen Ramazzini-säätiön aiheesta tekemä tutkimus.

EFSAn lausunnot kokonaisuudessaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902454309.htm

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902454236.htm

Lisätietoja :
Ylitarkastaja Taina Rautio, p.02077 24289, gsm. 040 489 3346 (riskinhallinta)  Erikoistutkija Tero Hirvonen, p. 02077 2429, gsm. 0400 105 787 (riskinarviointi)

¹ Aspartaami on keinotekoinen makeutusaine, jota käytetään yleisesti sokerittomissa makeissa tuotteissa, kuten sokerittomissa limonadeissa ja makeisissa.

21.4.2009
Kommentoi EFSAn lausuntoa muuntogeenisesta maissista

Kommentointiaika päättyi 8.5.2009.

16.4.2009
Kommentoi EFSAn ohjeluonnosta elintarvike-entsyymeistä

Kommentointiaikaa 8.6.2009 asti.
Kommentoitava dokumentti ja linkki kommentointilomakkeeseen:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902439387.htm

7.4.2009
EFSA antanut ensimmäiset savuaromeihin liittyvät lausunnot

27.3.2009
EFSA suosittelee kadmiumille altistumisen tason alentamista

 

13.3.2009 EFSAn lausunto muuntogeenisestä puuvillasta julkaistu

Kansalaisilla mahdollisuus kommentoida EFSAn lausuntoa. 
Kommentointiaika päättyi 10.4.2009.

12.3.2009
Kommentoi EFSAn ohjeluonnosta aktiivisista ja älykkäistä pakkausmateriaaleista
Kommentointiaikaa 22.4.2009 asti.

Kommentoitava dokumentti ja linkki kommentointilomakkeeseen:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902347687.htm

9.3.2009
EFSAn vuosikertomus 2008

6.3.2009 EFSA julkaisi lausunnon elintarvikkeiden ja rehujen nanoteknologisiin sovelluksiin liittyvistä riskeistä http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902362054.htm

6.3.2009 EFSA antoi julkilausuman 4-metyylibentsofenonin siirtymisestä pakkausmateriaalista joihinkin aamiaismuroihin http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902360993.htm

5.3.2009
EFSA on arvioinut energiajuomiin lisättyjen tauriinin ja glukuronolaktonin turvallisuutta

20.2.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida
EFSAn lausuntoa on mahdollista kommentoida 17.3.2009 saakka.

3.2.2009
Lausuntoluonnos bakteriofageista kommentoitavana
EFSA pyytää kommentoimaan lausuntoluonnosta koskien bakteriofagien käyttöä elintarviketuotannossa. Luonnosta on mahdollisuus kommentoida 6.3.2009 klo 18:00 asti.

Kommentoitava dokumentti ja linkki kommentointilomakkeeseen:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902309694.htm

2.2.2009
EFSA suosittelee sikojen, nautojen ja siipikarjan rehujen A -vitamiinin enimmäispitoisuuksien muuttamista

23.1.2009
EFSA on julkaissut listan artiklan 13 terveysväitteiden arvioinnin aikataulusta

21.1.2009
Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomessa useimmiten kampylobakteerin aiheuttamia

 

20.1.2009
Suomesta uusia organisaatioita mukaan EFSAn toimintaan

EFSAn johtokunta on joulukuun kokouksessaan hyväksynyt Suomen ehdotuksen mukaisesti kolme uutta organisaatiota EFSAn uusiksi yhteistyöorganisaatioiksi (nk. Article 36 list). Suomen yhteistyöorganisaatioiden määrä kasvoi aiemmasta seitsemästä kymmeneen. EFSAlla on ollut 243 yhteistyöorganisaatioita, ja niiden määrä kasvoi nyt reilulla sadalla.

EFSAn uudet suomalaiset yhteistyöorganisaatiot:
Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (Turun yliopisto),
Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja
Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos (Helsingin yliopisto).

EFSA järjestää yhteistyöorganisaatiohakuja joka toinen tai kolmas vuosi, jolloin se valitsee jäsenmaiden lähettämistä ehdotuksista sopivia organisaatioita mukaan EFSAn toimintaa tukevaan työhön. Yhteistyöorganisaatioiden tarkoituksena on saada jäsenmaat mukaan toimintaan ja tukea EFSAa sen tehtävien valmistelussa ja toteutuksessa. Article 36 luettelossa olevat organisaatiot ovat muun muassa oikeutettuja hakemaan EFSAn erilaisiin kohteisiin tarkoitettuja määrärahoja (esim. vuonna 2008 2 miljoonaa euroa).

Lisätietoja:
Riskinarviointiyksikön johtaja Kirsi Savela, p. 020 77 24020
Tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen, p. 020 77 24030

7.1.2009
EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida.

7.1.2009
Hakuaikaa EFSAn tiedelautakuntiin ja -komiteaan jatkettu.