Eläinlääkäreiden valvonta

Viranomaiset valvovat eläinlääkäreiden ammatillista toimintaa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain nojalla (ammatinharjoittamislaki).  Viranomaiset valvovat eläinlääkäreitä sekä oma-aloitteisesti että saamiensa ilmoitusten, kuten kanteluiden, perusteella. Lääkkeiden käyttöön ja luovutukseen liittyen suoritetaan lisäksi otantaan perustuvaa valvontaa. Valvontaviranomaisia ovat Evira ja aluehallintovirastot.

Eviran ja aluehallintovirastojen lisäksi eläinlääkäreiden toimintaa voidaan käsitellä seuraavissa elimissä:

  • Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta antaa pyynnöstä eläinlääketieteellisiä lausuntoja, onko eläimen hoidossa tapahtunut hoitovirhe. Lautakunta ei ota mitään kantaa siihen, mitä seuraamuksia eläinlääkärille mahdollisesti tulisi koitua hoitovirheestä
  • Kuluttajariitalautakunta ottaa kantaa, onko eläinlääkärin palvelussa tapahtunut virhe. Lautakunta antaa suosituksia vahingonkorvauksista.

Evira suosittelee, että eläinlääkärin palveluun tai hoitoon tyytymätön keskustelisi ensin eläinlääkärin tai hänen esimiehensä kanssa mahdollisista puutteista ja ongelmista. Tällä tavalla saattavat mahdolliset väärinkäsitykset selvitä nopeammin ilman viranomaiskäsittelyä. Palkkiota tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulisi joka tapauksessa esittää suoraan eläinlääkäriasemalle.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA