Usein kysyttyä

1. Saanko tiedon, kun asiani on käsitelty loppuun?

Evira lähettää ratkaisun eläinlääkärille kotiosoitteeseen. Myös kantelijalle lähetetään tieto asian ratkaisusta.

2. Kauanko asian käsittelyn kestää?

Käsittelyaika riippuu mm. asian laajuudesta. Keskimääräinen käsittelyaika on 9-15 kuukautta. Käsittelyajasta saa tarkempia tietoja asian esittelijältä.

3. Onko minulla oikeus saada eläinlääkäriltä eläimeni potilasasiakirjat?

Eläimen omistajalla on oikeus saada kaikki omistamaansa eläintä koskevat potilastiedot. Eläimen omistajalla on oikeus saada potilasasiakirjat myös edellisen omistajan ajalta.

4. Tarvitseeko minun toimittaa potilasasiakirjoja Eviraan?

Evira pyytää, että kanteluun liitetään eläimen potilasasiakirjat. Tämä nopeuttaa asian käsittelyä. Mikäli kantelijalla ei kuitenkaan ole eläimen potilasasiakirjoja, voi Evira pyytää ne tarvittaessa suoraan eläinlääkäriltä.

5. Voinko kannella tuttavani eläimen hoidossa tapahtuneista virheistä Eviralle?

Kantelun saa tehdä kuka tahansa.

6. Voiko Evira määrätä eläinlääkärin maksamaan vahingonkorvauksia? Mitä teen, jos olen tyytymätön eläinlääkärinaseman laskutukseen?

Evira ei ota kantaa eläinlääkärin velvollisuuteen maksaa vahingonkorvausta. Evira ei myöskään käsittele laskutusta koskevia riitoja. Suosittelemme, että asiakas keskustelee tästä asiasta suoraan eläinlääkäriaseman kanssa. Tarvittaessa apua voi saada kuluttajaneuvonnasta tai kuluttajariitalautakunnalta.

7. Mihin mennessä minun täytyy tehdä kantelu Eviralle?

Asian selvittämistä edesauttaa se, että kantelu tehdään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Kantelu tulisi kuitenkin tehdä viimeistään kahden vuoden kuluttua tapahtumista. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

8. Maksaako kantelun käsittely?

Kanteluiden käsittelystä ei peritä maksua.

9. Saako kantelun kautta asiaan lopullisen ratkaisun tai selvyyden?

Kantelumenettelyssä pyritään selvittämään asia ja antamaan viranomaisen näkemys oikeasta menettelystä. Osa asioista voi olla kuitenkin laadultaan sellaista, ettei niitä voida jälkikäteen selvittää viranomaisteitse.  

10. Voiko kanteluratkaisusta valittaa jonnekin?

Kantelijalla ei ole valitusoikeutta Eviran antamasta ratkaisusta, koska kantelija ei ole valvonta-asian asianosainen. Eläinlääkäri voi valittaa häneen kohdistetusta päätöksestä, jossa Evira ei katso pelkän hallinnollisen ohjauksen olevan riittävää. Tällaisia valituskelpoisia päätöksiä ovat muun muassa päätökset, joilla rajoitetaan eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeutta.

11. Voiko Evira kumota tai muuttaa eläinsuojelupäätöstä?

Evira ei voi ratkaista uudelleen eläinsuojelupäätöstä. Sen sijaan eläinsuojelupäätöksestä voi valittaa hallintotuomioistuimeen päätökseen sisältyvään valitusohjeen mukaisesti. Eläinsuojelupäätösten osalta Evira voi kantelumenettelyssä lähinnä tutkia sitä, onko valvontaeläinlääkäri menetellyt asiallisesti. Evira voi myös antaa valvontaeläinlääkärille ohjausta, mikäli lainsäädäntöä on sovellettu selvästi virheellisesti. Eviran kanteluun antama ratkaisu ei kuitenkaan kumoa tai muuta annettua eläinsuojelupäätöstä.

12. Mitä teen, jos eläinlääkäri on mielestäni syyllistynyt rikokseen?

Asiasta tulisi tehdä rikosilmoitus poliisille. Evira toivoo, että se saisi tiedon siitä, jos asiassa epäillään laitonta ammatinharjoittamista. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että eläinlääkärille tapahtunut hoitovirhe tai vastaava virhe työssään ei aiheuta syytä viedä asiaa poliisille. Julkisesta tietopalvelusta voi kuka tahansa käydä itse tarkistamassa, onko eläinlääkärillä oikeudet harjoittaa ammattiaan.