Eläinlääkärirekisteri

Evira pitää eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) säädettyjä valvontatehtäviä varten rekisteriä eläinlääkärinammatin harjoittajista. Rekisteriin merkittyjä ammatinharjoittajia ovat

  • Suomessa eläinlääkäriksi laillistetut henkilöt
  • henkilöt, jotka tarjoavat väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja Suomessa
  • eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on oikeus harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia Suomessa.

Eläinlääkärirekisteriin merkitään muun muassa ammatinharjoittajien nimet, tunnusnumerot ja yhteystiedot sekä se, onko asianomaisen eläinlääkärin oikeutta harjoittaa ammattiaan rajoitettu.

Rekisteriin merkityn oikeudet ja velvollisuudet

Eläinlääkärirekisteriin merkityllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Lisäksi jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus saada tietää, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, joita siellä ei pitäisi olla.

Jokaisella eläinlääkärillä on velvollisuus ilmoittaa asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset Eviralle ja aluehallintovirastolle. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä, jotta valvontaviranomaisilla on ajantasalla olevat yhteystiedot eläinlääkärinammatin harjoittajista.

Muutos tulee tehdä kirjallisesti Eviran oikeudelliseen yksikköön. Eläinlääkärirekisteriin tarkoitetut osoitteenmuutokset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen elainlaakarit at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Tietojen luovuttaminen eläinlääkärirekisteristä

Evira voi luovuttaa eläinlääkärirekisteristä tietoja maksutta seuraaville tahoille:

  • aluehallintovirastoille ammatinharjoittamislain mukaisia valvontatehtäviä varten
  • EU- tai ETA-valtion viranomaisille Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen niin edellyttäessä
  • tuomioistuimille ja muille viranomaisille ja yhteisöille, joilla on tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus.

Aluehallintovirastoille eläinlääkärirekisteri ja sen sisältämät tiedot voidaan antaa myös sähköisessä muodossa.

Evira voi antaa puhelimitse eläinlääkärirekisteristä tietoja eläinlääkärinammatin harjoittajan ammatinharjoittamisoikeudesta tai sen väliaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta rajoittamisesta tai poistamisesta.

Muutoin tietojen luovutuksessa noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Näissä tilanteissa tietojen luovutuksesta peritään maksu. Henkilötietojen luovutusta eläinlääkärirekisteristä voidaan pyytää täyttämällä tiedonluovutuspyyntölomake . Lomake tulee täyttää huolella. Suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten henkilötietoja saa luovuttaa vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA