Eläinlääkärirekisteri

Evira ylläpitää rekisteriä Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä ja henkilöistä, joilla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa. Eläinlääkäreillä on eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) säädetty velvollisuus pitää ajan tasalla yhteystietojaan. 

Eläinlääkärirekisterin sähköisessä asiointipalvelussa eläinlääkäri voi tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä ilmoittaa 

  • henkilökohtaiset yhteystietonsa
  • voimassaolevat työpaikan, toimen tai viran tiedot yhteystietoineen ja
  • hallinnoida eläinlääkärirekisteriin tallennettuja henkilötietoja ja määrätä näiden luovutuksesta eri tarkoituksiin.

Tiedot on mahdollista tallentaa itse sähköistä asiointipalvelua käyttäen osoitteessa https://elainlaakarirekisteri-asiointi.evira.fi/#/etusivu. Palvelun käyttäminen edellyttää, että eläinlääkärillä on suomalainen henkilötunnus ja eläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Palveluun on mahdollista tunnistautua pankin myöntämillä henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Eläinlääkärirekisterin sähköinen asiointipalvelu on toistaiseksi saatavilla vain suomen kielellä, palvelu avataan ruotsin kielellä mahdollisimman pian. Jos palveluun kirjautuminen ei onnistu tai sisällössä on puutteita, siitä voi ilmoittaa Eviralle sähköpostiosoitteella elainlaakarirekisteri@evira.fi

Tietojen luovuttaminen eläinlääkärirekisteristä

Evira voi luovuttaa eläinlääkärirekisteristä tietoja maksutta seuraaville tahoille:

  • aluehallintovirastoille ammatinharjoittamislain mukaisia valvontatehtäviä varten
  • EU- tai ETA-valtion viranomaisille Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen niin edellyttäessä
  • tuomioistuimille ja muille viranomaisille ja yhteisöille, joilla on tiedonsaantiin laissa säädetty oikeus.

Aluehallintovirastoille eläinlääkärirekisteri ja sen sisältämät tiedot voidaan antaa myös sähköisessä muodossa.

Evira voi antaa puhelimitse eläinlääkärirekisteristä tietoja eläinlääkärinammatin harjoittajan ammatinharjoittamisoikeudesta tai sen väliaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta rajoittamisesta tai poistamisesta.

Muutoin tietojen luovutuksessa noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Näissä tilanteissa tietojen luovutuksesta peritään maksu. Henkilötietojen luovutusta eläinlääkärirekisteristä voidaan pyytää täyttämällä tiedonluovutuspyyntölomake . Lomake tulee täyttää huolella. Suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten henkilötietoja saa luovuttaa vain, jos niin erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA