Huomion kiinnittäminen

Kissan hengitysvaikeudet - hoitovaihtoehdoista kertominen eutanasiaa suositeltaessa. Ratkaistu5.4.2017

Eläinlääkäri oli hengitysvaikeuksista kärsivää kissaa hoitaessaan suositellut eutanasiaa, vaikka diagnoosia ei voitu päivystyksessä varmistaa riittävin tutkimuksin. Evira katsoi, että eutanasiaa suositeltaessa on tuotava esiin myös muut mahdolliset hoitovaihtoehdot. Eutanasian suosittelemista ylipäätään tilanteessa, jossa diagnoosia ei ole varmistettu käytettävissä olevin keinoin, ei ole pidettävä hyvän eläinlääkintätavan mukaisena. Evira kiinnitti eläinlääkärin huomiota siihen, että eläimen omistajalle tulee kertoa mahdollisista hoitovaihtoehdoista ja ohjeistaa omistajaa jatkohoidon suhteen. Evira kiinnitti eläinlääkärin huomiota myös eläimen oireidenmukaisen lääkityksen järjestämiseen kärsimyksen lievittämiseksi.

Koiran jalkaan laitetun kantositeen aiheuttama haava - kirjallisen jatkohoito-ohjeistuksen antaminen. Ratkaistu 5.10.2016

Eläinlääkäri oli suullisesti ohjeistanut omistajaa koiran jalkaan laitetun kantositeen seurannassa ja poistamisessa. Omistajalle oli jäänyt epäselvyyttä ohjeista, eikä tämä ollut toiminut niiden mukaan. Kantoside aiheutti koiralle hoitoa vaativan haavan. Kaikkia ohjeita ei kyseisenä päivänä ollut kiireen vuoksi ehditty antaa kirjallisesti. Evira totesi, ettei kiire ole perusteltu syy jättää antamatta riittävää ohjeistusta. Jatkohoito-ohjeilla on tärkeä merkitys hoidon onnistumisen kannalta. Evira kiinnitti eläinlääkärin huomiota selkeän ja riittävän kirjallisen jatkohoito-ohjeistuksen antamiseen.