Ammatinharjoittamisoikeus saatu suorittamalla ETA-valtiossa lisäopintoja

 

Evira myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle, joka on muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon. Jos henkilö on saanut kolmannessa maassa suoritetun eläinlääketieteellisen tutkinnon perusteella oikeuden itsenäisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia jossakin ETA-maassa, hänet voidaan tietyin edellytyksin laillistaa ilman pääsääntöisesti vaadittavia lisäopintoja. Edellytyksenä on, että ammatinharjoittamisoikeus on saatu täyttämällä oikeuden myöntäneen valtion lainsäädännössä asetetut lisävaatimukset. Henkilön on siis tullut suorittaa lisäopintoja ammatinharjoittamisoikeuden saadakseen.

Eläinlääkäriksi laillistaminen edellyttää lisäksi riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä eläinlääkärivakuutuksen antamista.

ETA-maassa myönnettyä myönnettyä oikeutta harjoittaa eläinlääkärin ammattia ei saa olla rajoitettu.

Hakemus

Laillistamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • mitä hakemus koskee sekä
 • hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi)
 • todistus eläinlääketieteellisen koulutuksen suorittamisesta, jonka perusteella henkilöllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia todistuksen antaneessa valtiossa
 • EU- tai ETA-valtion, joka on tunnustanut kolmannessa maassa hankitun ammattipätevyyden, toimivaltaisen viranomaisen ammattipätevyyden tunnustamisesta antama todistus, josta käy ilmi, että henkilö on suorittanut lisäopintoja ammatinharjoittamisoikeuden sadakseen
 • jos henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi
 • todistus kielitaidosta
 • eläinlääkärinvakuutus.

 

On siis huomattava, että koulutusta koskevan todistuksen lisäksi hakijan on toimitettava Eviralle todistus tai todistuksia, joista käyvät ilmi seuraavat seikat:

 1. Hakijalla on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia tutkintotodistuksen antaneessa valtiossa.
 2. Hakijan kolmannessa maassa hankkima ammattipätevyys on tunnustettu jossakin EU- tai ETA-valtiossa ja ammatinharjoittamisoikeus on saatu suorittamalla lisäopintoja.
 3. Hakijan oikeutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi niissä valtioissa, joissa hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia (todistus saa olla enintään 3 kk vanha). Jos hakijalla on ammatinharjoittamisoikeus useammassa valtiossa, hänen tulee toimittaa tällainen ns. esteettömyystodistus kaikista näistä valtioista.

 

Hakemuksen liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Evirassa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Myös englanninkieliset asiakirjat ja käännökset ovat riittäviä.

Kielitaito

Kielitaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 5 tai valmistunut suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

Jos henkilö on aloittanut lisäopintojen suorittamisen ja esittänyt todistuksen kielitaidostaan ennen 12.5.2006, on hänen kielitaidon osoittamiseksi esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään taitotason 3 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 4 tai valmistunut suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

Eläinlääkärinvakuutus

Eläinlääkärinvakuutus kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

Maksu

Eläinlääkäriksi laillistamisesta peritään maksu. Maksu määräytyy maa- ja metsätalousministeriön Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Eläinlääkärirekisteri

Eläinlääkäriksi laillistettu henkilö merkitään Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA