Vähintään kolmen vuoden ammattikokemus EU- tai ETA-valtiossa

EU:n yleinen tunnustamisjärjestelmä tulee tietyin edellytyksin sovellettavaksi tilanteissa, joissa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen on hankkinut eläinlääkärin pätevyyden muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa eli ns. kolmannessa maassa. Edellytyksenä on, että

 • pätevyys on tunnustettu toisessa EU- tai ETA-valtiossa ja
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden ammattikokemus eläinlääkärin ammatista jäsenvaltiosta.

Evira myöntää tällaisissa tilanteissa hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä, mutta laillistaminen saattaa edellyttää korvaavan toimenpiteen suorittamista. Lisäksi laillistaminen edellyttää aina eläinlääkärivakuutuksen antamista.

Hakemus

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • mitä hakemus koskee sekä
 • hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi)
 • todistus eläinlääketieteellisen koulutuksen suorittamisesta, jonka perusteella henkilöllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia todistuksen antaneessa valtiossa
 • EU- tai ETA-valtion, joka on tunnustanut kolmannessa maassa hankitun ammattipätevyyden, toimivaltaisen viranomaisen ammattipätevyyden tunnustamisesta antama todistus
 • todistus ammattikokemuksesta
 • jos henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi
 • eläinlääkärinvakuutus (annetaan vasta lopullista tunnustamispäätöstä tehtäessä).

 

On siis huomattava, että koulutusta koskevan todistuksen lisäksi hakijan on toimitettava Eviralle todistus tai todistuksia, joista käyvät ilmi seuraavat seikat:

 1. Hakijalla on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia tutkintotodistuksen antaneessa valtiossa.
 2. Hakijan kolmannessa maassa hankkima ammattipätevyys on tunnustettu jossakin EU- tai ETA-valtiossa.
 3. Hakija on harjoittanut EU- tai ETA-valtiossa eläinlääkärinammattia vähintään 3 vuotta. Lisäksi hakija voi toimittaa muitakin todistuksia koskien hankittua ammattikokemusta.
 4. Hakijan oikeutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi niissä valtioissa, joissa hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia (todistus saa olla enintään 3 kk vanha). Jos hakijalla on ammatinharjoittamisoikeus useammassa valtiossa, hänen tulee toimittaa tällainen ns. esteettömyystodistus kaikista näistä valtioista.

 

Lisäksi hakijan on Eviran pyynnöstä toimitettava hakemuksen liitteenä koulutustaan koskevia tietoja, joiden avulla Evira voi määrittää mahdolliset olennaiset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen verrattuna.

Hakemuksen liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Evirassa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Myös englanninkieliset asiakirjat ja käännökset ovat riittäviä.

Ammattipätevyyden tunnustamisen edellytykset

Ammattipätevyyden tunnustaminen perustuu hakijan hankkiman ammattipätevyyden ja Suomessa eläinlääkärinammatin harjoittamiseen laillistettuna eläinlääkärinä vaadittavan ammattipätevyyden vertailuun. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 6 §:ssä on säädetty yleisen tunnustamisjärjestelmän pätevyystasoista. Tunnustamisen edellytyksenä on, että hakijan muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat ovat todisteena sellaisesta ammattipätevyyden tasosta, joka vastaa 6 §:n mukaisessa jaottelussa vähintään välittömästi sitä tasoa edeltävää tasoa, joka Suomessa vaaditaan eläinlääkärin pätevyyden saamiseksi.

Jos hakijan saama koulutus ei vastaa tämän valtion voimassa olevia pätevyysvaatimuksia ammatin harjoittamiseksi, 6 §:ssä tarkoitetun tason määrittämisessä tulee ottaa huomioon hakijan kotijäsenvaltion (= valtio, jossa Suomeen siirtyvä on hankkinut ammattipätevyytensä) saavutettuja oikeuksia koskeva lainsäädäntö.

 

Ehdollinen tunnustamispäätös ja korvaavat toimenpiteet

 

Ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä hakijalle voidaan asettaa tietyin edellytyksin vaatimus korvaavan toimenpiteen suorittamisesta. Korvaavana toimenpiteenä voi tulla kyseeseen kelpoisuuskoe tai enintään kolme vuotta kestävä sopeutumisaika.

Edellytyksenä korvaavan toimenpiteen vaatimiselle on muun muassa, että

 1. hakijan suorittaman koulutuksen kesto on vähintään vuoden lyhyempi kuin mitä kansallisesti on edellytetty tai
 2. hakijan saaman koulutuksen sisältö poikkeaa olennaisesti vastaavasta kansallisesta koulutuksesta eivätkä hakijan ammattikokemuksensa aikana hankkimat tiedot ole sellaisia, että ne korvaavat kokonaan tai osittain tämän olennaisen eron.

 

Jos henkilöltä edellytetään ennen eläinlääkäriksi laillistamista korvaavan toimenpiteen suorittamista, Evira voi määrätä, onko hakijan suoritettava pakollinen sopeutumisaika vai kelpoisuuskoe. Evira antaa asiassa ehdollisen tunnustamispäätöksen. Lopullinen tunnustamispäätös annetaan, kun sopeutumisaika on kulunut loppuun tai kelpoisuuskoe on suoritettu hyväksytysti ja henkilö on toimittanut tätä koskevan todistuksen Eviralle. Tässä vaiheessa Eviralle toimitetaan myös kirjallinen eläinlääkärinvakuutus.

Jos eläinlääkäriksi laillistaminen ei edellytä korvaavan toimenpiteen suorittamista, Evira antaa eläinlääkäriksi laillistamista koskevan päätöksen saatuaan hakijalta eläinlääkärinvakuutuksen.

Sopeutumisaika

Sopeutumisaikana hakija hoitaa tehtävää tai harjoittaa ammattia ohjauksen ja valvonnan alaisena. Ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään

 • sopeutumisajan pituus ja tehtävät sekä
 • tarvittaessa pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan.

 

Lisäksi ehdollisessa tunnustamispäätöksessä voidaan määrätä muita välttämättömiä ehtoja sopeutumisajan suorittamiselle. Hakijan asiana on hankkia itselleen paikka, jossa hän voi suorittaa Eviran antaman päätöksen mukaisen sopeutumisajan.

Valvojana toimivan ammatinharjoittajan on sopeutumisajan kuluessa ilmoitettava ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaavalle viranomaiselle hakijan ammattitoiminnassa ilmenneistä puutteista, jos hakijan toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa toiminnan kohteelle. Ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen voi tällöin määrätä sopeutumisajan keskeytettäväksi.

Ammatinharjoittamisen edellyttämä kyky ja taito osoitetaan työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella.

Kelpoisuuskoe

Ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään kelpoisuuskokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija. Kokeen toimeenpanijana on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Kelpoisuuskoe on järjestettävä ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä edellytetyn mukaisesti. Koe voi sisältää kysymyksiä myös Suomessa sovellettavan hyvän ammattikäytännön tuntemuksesta. Kelpoisuuskokeeksi voidaan määrätä myös ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu näyttötutkinto tai sen osa.

Koe suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta ja hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta peritään kokeeseen osallistujalta maksu. Maksu määräytyy yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen perusteella.

Eläinlääkärinvakuutus

Eläinlääkärinvakuutus kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

Maksu

Päätös korvaavista toimenpiteistä on maksullinen. Lisäksi eläinlääkäriksi laillistamisesta peritään maksu. Maksut määräytyvät maa- ja metsätalousministeriön Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Eläinlääkärirekisteri

Eläinlääkäriksi laillistettu henkilö merkitään Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin.