Muu kolmannessa maassa suoritettu tutkinto

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä pääsääntö koskee niin EU- tai ETA-valtion kansalaisten kuin EU:n tai ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisten suorittamia tutkintoja. Näissä tapauksissa Evira tekee aina ensin ehdollisen laillistamispäätöksen, jossa määrätään hakijalta vaadittavat lisäopinnot ja käytännön harjoittelut. Vasta näiden lisäopintojen suorittamisen jälkeen, hakija voidaan laillistaa ja hakija saa täyden ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa.

Hakemus

Laillistamista koskeva hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • mitä hakemus koskee sekä
 • hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kotikunta.

Liiteasiakirjat

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi)
 • todistus eläinlääketieteellisen koulutuksen suorittamisesta, jonka perusteella henkilöllä on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia todistuksen antaneessa valtiossa
 • jos henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi
 • todistus vaadittavien lisäopintojen suorittamisesta sekä kielitaidosta
 • eläinlääkärinvakuutus (vasta, kun lisäopinnot on suoritettu).

 

On siis huomattava, että koulutusta koskevan todistuksen lisäksi hakijan on toimitettava Eviralle todistus tai todistuksia, joista käyvät ilmi seuraavat seikat:

 1. Hakijalla on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia tutkintotodistuksen antaneessa valtiossa.
 2. Hakijan oikeutta harjoittaa eläinlääkärinammattia ei ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi niissä valtioissa, joissa hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia (todistus saa olla enintään 3 kk vanha). Jos hakijalla on ammatinharjoittamisoikeus useammassa valtiossa, hänen tulee toimittaa tällainen ns. esteettömyystodistus kaikista näistä valtioista.

 

Hakija voi liittää hakemukseensa lisäksi ammattikokemusta ja lisäkoulutusta koskevia todistuksia.

Hakemuksen liiteasiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Asiakirjoja ei kopioida Evirassa odotettaessa. Asiakirjoja todistavat virallisesti oikeaksi esimerkiksi julkinen notaari tai poliisi.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista. Myös englanninkieliset asiakirjat ja käännökset ovat riittäviä.

Lisäopinnot

Evira tekee hakemuksesta lisäopintoja koskevan päätöksen. Lisäopintoina henkilön tulee suorittaa hyväksytysti seuraavat opinnot:

 • Eviran määräämä, kahdesta kuuteen kuukautta kestävä kliininen harjoittelu sekä tähän liittyvä kliinisen potilastyön arviointi
 • Eviran määräämä elintarvikehygienian käytännön harjoittelu sekä
 • Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämä kuulustelu, joka koostuu kliinisten aineiden kokeesta, elintarvike- ja ympäristöhygienian kokeesta sekä lainsäädännön kokeesta.

 

Jos henkilö on suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai niillä tiedekuntien opintolinjoilla, jotka European Assosiation of Establishments for Veterinary Education -niminen yhdistys (EAEVE) on arviointinsa perusteella hyväksynyt, ei laillistamisen edellytyksenä vaadita kliinistä harjoittelua eikä kliinisten aineiden koetta. Tiedekunnan päätöksellä nämä poikkeukset voidaan määrätä koskemaan myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet eläinlääketieteellisen tutkinnon muissa kansainvälisissä arvioinneissa hyväksytyissä koulutusohjelmissa.

Evira voi lisäksi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia säädetyistä vaatimuksista. Lisäopintoja koskevista vaatimuksista voidaan poiketa lähinnä silloin, kun joidenkin vaatimusten asettamista pidetään hakijan aikaisempi koulutus tai ammatillinen kokemus huomioon ottaen kohtuuttomana tai epätarkoituksenmukaisena.

Kielitaito

Kielitaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 5 tai valmistunut suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

Jos henkilö on aloittanut lisäopintojen suorittamisen ja esittänyt todistuksen kielitaidostaan ennen 12.5.2006, on hänen kielitaidon osoittamiseksi esitettävä todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen kokeessa vähintään taitotason 3 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään taitotason 4 tai valmistunut suomen- tai ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

Eläinlääkärinvakuutus

Eläinlääkärinvakuutus kirjoitetaan kokonaisuudessaan käsin, minkä lisäksi asiakirja päivätään ja allekirjoitetaan käsin. Eläinlääkärinvakuutuksen teksti kuuluu seuraavasti:

Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä eläinlääkärinä toimiessani parhaan ymmärrykseni ja kykyni mukaan tunnollisesti täytän ne tehtävät ja velvollisuudet, jotka minulle eläinlääkärinä kuuluvat.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA