Tilastotietoa vuodelta 2015

ELÄINLÄÄKINTÄVAHINKOJEN ARVIOLAUTAKUNNAN KÄSITTELEMÄT LAUSUNTOPYYNNÖT VUONNA

2015

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta käsitteli vuonna 2015 kokouksissaan 35 lausuntopyyntöä. Kahdeksassa tapauksessa lautakunta arvioi eläinlääkärin tehneen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaisen vahingonkorvausvastuun perustavan hoitovirheen.

Lausuntopyynnöt jakaantuivat siten, että 26 tapausta koski koiria, seitsemän hevosia, yksi lehmää ja yksi kissaa.

Lausuntopyynnöissä useimmiten pyydettiin arvioimaan eläinlääkärin antaman diagnoosin oikeellisuutta ja tämän suorittamien hoitotoimenpiteiden virheettömyyttä, oikea-aikaisuutta ja riittävyyttä sekä hoidosta aiheutuneiden komplikaatioiden vältettävyyttä toisin toimien, lääkityksen määräämistä ja jatkohoitoa koskevien ohjeiden oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Lausuntopyyntöjen käsittelyaika on ollut vuonna 2015 noin 6-13 kuukautta.

Käsittelyaikojen pituuteen on vaikuttanut lautakunnan siirtyminen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteyteen 1.9.2014 lukien, mistä johtuen käsittelyajat olivat vuonna 2015 tavallista pidemmät.

Käsittelyaika-arvio vuodelle 2016 on noin 6-9 kuukautta.

Lautakunta on edellä mainittujen lausuntojen lisäksi antanut 11 ratkaisua, jotka liittyvät lähinnä lautakunnan toimivaltaan ja asian tutkimisedellytyksiin sekä uudelleenkäsittelypyyntöihin.