Biokaasulaitoksista lannoitteita

Biokaasulaitokset voivat jalostaa peltokäyttöön soveltuvia lannoitteita ja maanparannusaineita samalla kun ne tuottavat uusiutuvaa energiaa. Tämä selvisi juuri päättyneessä BIOVIRTA-yhteishankkeessa, jonka tutkimustulosten mukaan biokaasulaitosten lopputuotteet eivät aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia kasveille.

Koska maaperän humus eli orgaaninen aines on vähenemässä, on tärkeää kierrättää orgaanista ainesta maaperään myös biokaasulaitosten kautta. Biokaasuprosessissa hajoamatta jääneet orgaaniset yhdisteet parantavat viljelymaan hiilipitoisuutta ja luonnossa hajotessaan lisäävät maan biologista aktiivisuutta.

Osin parempaa kuin lanta

Kasvibiotestitulokset olivat osalla lopputuotteista jopa parempia kuin lannalla, johon saatuja tuloksia verrattiin. Myös kemiallisella lannoitteella saadut tulokset olivat verrattavissa biokaasulaitosten lopputuotteiden tuloksiin. Suurin riski haitalliseen vasteeseen oli biokaasulaitoksen kiinteillä käsittelyjäännöksillä.

Tulokset osoittivat, että kasvibiotestit soveltuvat hyvin kemiallisen analytiikan ohella käsittelyjäännösten laadun selvittämiseen.

Terveys- ja ympäristöriskit on tiedostettava

Biokaasulaitosten lopputuotteiden turvallinen käyttö edellyttää niiden terveys- ja ympäristöriskien hallintaa. Lisäksi edellytetään soveltuvia analyysi- ja testausmenetelmiä sekä laatukriteereitä eri käyttötarkoituksiin.

Biotestejä, joilla voidaan määrittää yhdisteen todellista vaikutusta suoraan elävään organismiin, esimerkiksi kasviin, bakteeriin tai alkueläimeen, käytetään enenevässä määrin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja riskinarvioinnissa. Biotestit soveltuvat myös kemiallisten yhdisteiden, kuten orgaanisten haitta-aineiden, yhteisvaikutuksen arviointiin.

Biotestitulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioitava, että monet tekijät voivat vaikuttaa tulokseen. Esimerkiksi kasvit reagoivat herkästi kasvatusolosuhteiden muutoksiin sekä näytteen ominaisuuksiin, muun muassa näytteen sisältämä ammoniumtyppi, etikkahappo ja haihtuvat rasvahapot (VFA) voivat vaikuttaa tuloksiin. Myös kasvilajin valinta vaikutti tuloksiin. Esimerkiksi kiinankaali oli testikasvina selvästi ohraa herkempi ja antoi selvemmin eroja eri tuotteiden välillä. Krassin juuren pituusmääritys osoittautui käyttökelpoiseksi testattaessa lopputuotteiden laatua, koska sillä saatiin hyvin esille tuotteiden vaikutukset.

Hanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimana yhteistyönä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, VTT:n, Jyväskylän yliopiston sekä yritysten kanssa.

BIOVIRTA-hankkeen lopputulokset raportissa   Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina