Eviran hyväksymät laboratoriot

Evira hyväksyy laboratoriot, jotka tutkivat viranomaisten ottamia näytteitä esimerkiksi talous- ja uimavesistä, elintarvikkeista, elintarvikehuoneistoista ja -laitoksista, sekä alkutuotannosta. Samoin esimerkiksi rakennuksen terveyshaittaa arvioitaessa tehtävät hometutkimukset on teetettävä Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Evira ylläpitää hyväksymistään laboratorioista rekisteriä, joka löytyy vasemmalta kohdasta "hyväksytyt laboratoriot".

Hyväksymismenettely perustuu useisiin kansallisiin ja Euroopan unionin säädöksiin. Alla on tarkemmin lueteltu näytteet, jotka tulee aina tutkia Eviran hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa (Evira, Tullilaboratorio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL).

  • Viranomaisten ottamat elintarvike-, vesi-, asumisterveys-, rehu-, lannoitevalmiste- ja kasvinterveysnäytteet
  • Lihantarkastukseen kuuluvat näytteet (trikiini, mikrobilääkejäämät ja bakteriologinen tutkimus)
  • Vastustettavien eläintautien varalta tutkittavat näytteet
  • Elintarvikealan toimijan lakisääteiset omavalvontanäytteet
  • Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten sekä biokaasu- ja kompostointilaitosten lakisääteiset omavalvontanäytteet
  • Kansallisiin valvontaohjelmiin kuuluvat näytteet (esim. vierasaine-, salmonella-, EHEC- ja kampylobakteerivalvontaohjelmat).

 Lisäksi Eviran hyväksyntä tulee olla laboratoriolla, jossa käsitellään helposti leviävän tai vaarallisen eläintaudin aiheuttajamikrobeja tai -loisia tieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion tulee rekisteröityä Eviraan (kts. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivat laboratoriot).

Pääosa Eviran hyväksymistä laboratorioista on kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteereiden mukaan arvioituja tai akkreditoituja. Arvioinnilla ja akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista, jonka perustana on kansainvälinen standardi SFS-EN ISO/IEC 17025. Arvioinnin tai akkreditoinnin avulla hyväksytyt laboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä sekä tulostensa luotettavuuden. Akkreditointeja ja arviointeja suorittaa Suomessa FINAS-akkreditointipalvelu. Vertailulaboratoriot ovat tietyillä analytiikka-alueilla toimivia kansallisia asiantuntijalaboratorioita, jotka osallistuvat alansa kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä muuhun yhteistyöhön ja ohjaavat ja neuvovat hyväksyttyjä laboratorioita.

Eviran hyväksyntää eivät tarvitse esimerkiksi toimijoiden omat laboratoriot, joissa tehdään muita kuin lain määräämiä omavalvontatutkimuksia elintarvikkeista, rehuista tai lannoitevalmisteista.  Kliinisen mikrobiologian laboratoriot, jotka tekevät terveydenhuollon tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia, hakevat toimiluvan oman alueensa Aluehallintovirastolta. Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta (kts. linkki alla: Lupa tartuntatautien tutkimiseen).

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA