Hyväksytyt laboratoriot

Evira pitää rekisteriä hyväksymistään laboratorioista. Hyväksytyt laboratoriot on ryhmitelty vasemmalla olevien materiaalikohtaisten linkkien alle. Laboratorion nimestä avautuu ote laboratorion hyväksynnän piiriin kuuluvista arvioiduista ja akkreditoiduista menetelmistä. Kaikilla hyväksytyillä laboratorioilla on hyväksyntä yhden tai useamman alla luetellun lain nojalla

 • elintarvikelaki (23/2006)
 • terveydensuojelulaki (763/1994)
 • lannoitevalmistelaki (539/2006)
 • rehulaki (86/2008)
 • eläintautilaki (441/2013)
 • sivutuotelaki (517/2015)
 • kasvinterveyden suojelemisesta annettu laki (702/2003).

Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Hyväksytyille laboratoroille em. lakien asettamat yleiset velvollisuudet ovat

 • Laboratorion toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Eviraan; myös menetelmissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava
 • terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalle
 • Jos laboratorio epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava, ilmoitettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessä olevan taudin varalta tehtävää vai muuta tutkimusta varten. Ilmoitus vastustettavasta ja uudesta vakavasta eläintaudista on tehtävä viipymättä.
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaa liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitattava Eviralle
 • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Eviraan