Hyväksytyn laboratorion velvollisuudet

Eviran hyväksymillä laboratoroilla on lakisääteisiä velvoitteita, joista suuri osa liittyy laboratorion toiminnasta tai tutkimustuloksista ilmoittamiseen. Laboratorioiden tekemiä ilmoituksia käytetään hyödyksi mm. kansallisessa eläintauti-, elintarviketurvallisuus- ja mikrobilääkeresistenssiseurannassa, joten sillä on erittäin tärkeä merkitys. 

Hyväksytyn laboratorion yleiset velvollisuudet ovat:

  • Laboratorion toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava Eviraan; myös menetelmissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava.
  • Terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista on viivytyksettä ilmoitettava toimeksiantajalle.
  • Jos laboratorio epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava, ilmoitettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessä olevan taudin varalta tehtävää vai muuta tutkimusta varten. Ilmoitus vastustettavasta ja uudesta vakavasta eläintaudista on tehtävä viipymättä.
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaa liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitattava Eviralle.
  • Zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvissä tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat on toimitettava Eviraan.

Laboratorion ilmoitusvelvollisuus

Hyväksytyillä laboratorioilla on lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus, joka voi koskea laboratorion toimintaa, tutkimustuloksia tai eristettyjä mikrobikantoja. Ilmoitus tulee asiasta riippuen tehdä toimeksiantajalle, valvovalle viranomaiselle tai Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty elintarvikelaissa, rehulaissa, lannoitevalmistelaissa, sivutuotelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläintautilaissa sekä näiden nojalla annetuissa säädöksissä (mm. salmonellaohjelmaa koskevat säädökset). Hyväksytyn laboratorion tärkeimmät ilmoittamista koskevat velvollisuudet:

  • toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Eviralle
  • Eviran pyynnöstä on toimitettava yhteenveto elintarvikelain nojalla tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista.
  • toimeksiantajalle on ilmoitettava viivytyksettä terveysvaaraan viittaavista tutkimustuloksista
  • näyte ja mikrobikanta elintarvikelain mukaisista tutkimuksista on lähetettävä kansalliseen vertailulaboratorioon.
  • zoonoosien seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on ilmoitettava Eviralle sekä toimitettava näytteet ja tutkimuksissa eristetyt mikrobikannat kansalliseen vertailulaboratorioon.

Salmonellailmoitukset

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME