Laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lainsäädäntö

Tärkeimmät säädökset laboratorioiden hyväksymiseen ja menetelmiin liittyen on koottu tälle sivulle. Kansalliset säädökset löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista, Finlexistä. Euroopan unionin (EU) säädökset ja oikeudelliset tekstit löytyvät EUR-lex -sivustolta. Myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuille sekä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille on koottu linkkejä sektorilainsäädäntöön.

Asumisterveys (sisäilmatutkimukset)

Elintarvikkeet

 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  Uusi yleinen valvonta-asetus 625/2017 (astuu voimaan osin vasta 14.12.2019)
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista EY 2073/2005 (mikrobikriteeriasetus), muutos EU 2017/1495
 • Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten EY 333/2007 (muutos 836/2011) 
 • Komission asetus toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vertailuarvojen vahvistamiseksi EU 2017/2158
 • MMM:n asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta 699/2013, muutos 83/2017

Eläintaudit (mm. salmonellavalvontaohjelma)

 • Eläintautilaki 441/2013
 • Zoonoosiasetus EY 2160/2003
 • MMM:n asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta 843/2013, muutokset 809/2014, 111/2015, 1271/2015, 606/2016
 • MMM:n asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta 1010/2013, muutokset 808/2014, 605/2016
 • MMM:n kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta 1037/2013
 • MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013
 • MMM:n asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa 134/2012
 • MMM.n asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 24/EEO/2006, muutos 1454/2014
 • MMM:n asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta 10/EEO/2007

Kasvinterveys

 • Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003 (muutos 1115/2010)

Lannoitevalmisteet

Lihantarkastus / trikiinitutkimukset

 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  (uusi valvonta-asetus EU 625/2017, jota ryhdytään soveltamaan 14.12.2019)
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • MMM:n asetus lihantarkastuksesta 590/2014, muutos 762/2016
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä EU 1375/2015
 • Komission täytäntöönpanoasetus siirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 882/2004 siltä osin kuin on kyse virallista testausta Trichinellan varalta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditoinnista EU 1843/2016 (=trikiinilaboratorioiden siirtymäaika)

Rehut

Vedet

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, muutos 683/2017
 • STM:n asetus pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
 • STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002
 • STM:n asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008
 • STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008
 • Katso myös: Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

Laboratorion hyväksyminen / Maksut