EU-alueen laboratorioiden toimiminen Suomen markkinoilla

Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan Eviran hyväksyntä tulee olla laboratorioilla, jotka tutkivat

  • viranomaisten ottamia elintarvike-, vesi-, asumisterveys-, rehu-, lannoitevalmiste-, sivutuote-, kasvinterveys- tai kylvösiemennäytteitä
  • näytteitä vastustettavien eläintautien varalta
  • elintarvikealan toimijan omavalvontanäytteitä 
  • sivutuotteisiin liittyviä omavalvontanäytteitä 
  • kansallisiin valvontaohjelmiin kuuluvia näytteitä (mm. vierasaine-, salmonella-, EHEC- ja kampylobakteerivalvontaohjelma).

Muissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevien laboratorioiden ei kuitenkaan tarvitse hakea Eviran hyväksyntää, vaikka ne tarjoaisivat em. näytteiden analyysipalveluita suomalaisille toimeksiantajille (esim. viranomaisille).

Euroopan parlamentin ja neuvoston palveludirektiivin (2006/123/EY) mukaan jäsenmaat eivät voi asettaa semmoisia kansallisia vaatimuksia, jotka toimisivat kaupan esteenä jäsenmaiden välillä. Lisäksi Eviran tulee voida valvoa hyväksymiään laboratorioita eikä Eviran alueellinen toimivalta riitä Suomen rajojen ulkopuolelle. Näistä syistä vain Suomen rajojen sisäpuolella sijaitsevien laboratorioiden tulee olla kansallisen lainsäädännön mukaisesti Eviran hyväksymiä, jos ne tekevät em. tutkimuksia. Myös Suomessa toimivat laboratoriot, jotka kuuluvat yhtiöön, jonka kotipaikka on ulkomailla, tarvitsevat hyväksynnän, koska toiminta tapahtuu Suomessa.

Suomen kansallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset laboratorioille ja tutkimuksille koskevat myös muissa EU:n jäsenmaissa sijaitsevissa laboratorioissa teetettyjä tutkimuksia. Pääsääntöisesti esimerkiksi viranomaistutkimuksia tekevien laboratorioiden tulee olla akkreditoituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Vaatimusten täyttymisen arviointi on ulkomaisia laboratorioita käytettäessä toimeksiantajan vastuulla.