Tutkimukset ilmoitettavien eläintautien toteamiseksi

Ilmoitettavia eläintauteja ovat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta (1010/2013) luetellut eläintaudit. Näytteitä ilmoitettavien eläintautien varalta voidaan Eviran lisäksi tutkia laboratoriossa, joka on tehnyt tutkimustoiminnastaan ennalta ilmoituksen Eviraan (eläintautilaki 81 §). Ilmoituksen voi tehdä Eviran lomakkeella: 

Eläinklinikoiden, joissa tehdään bakteeriviljelyjä ja niistä herkkyysmäärityksiä sekä varmennetaan bakteerin laji ja entsyymientuotto (mm. ESBL/AmpC), tulee tehdä ilmoitus Eviraan. Myös alihankintana ilmoitettavia eläintautitutkimuksia teettävän laboratorion on tehtävä ilmoitus Eviraan. Evira rekisteröi ilmoituksen tehneet laboratoriot lukuunottamatta alihankintalaboratorioita tai tutkimuksia pelkästään alihankintana teettäviä laboratorioita. Evira valvoo rekisteröityjä laboratorioita.

Rekisteröitymisilmoituksen tekemistä ei vaadita eläinklinikoilta, jotka

  • tekevät esimerkiksi virtsan seulontatutkimuksia (viljely ja kasvavien näytteiden lähettäminen tutkittavaksi)
  • tekevät bakteeriviljelyjä (esimerkiksi virtsanäytteet) ja niistä herkkyysmäärityksen, mutta eivät tee itse resistenttien kantojen tunnistusta ja varmistusta.

Laboratoriolle asetetut vaatimukset ja velvollisuudet

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on käytettävä tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä, oltava teknisesti pätevä ja tuotettava luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivalta laboratoriolta ei vaadita ulkopuolista pätevyyden arviointia kuten akkreditointia. Laboratorion tulee noudattaa eläintautilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia sekä Eviran vahvistamia ohjeita.

Laboratorion tulee ilmoittaa eläimen pitopaikan kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle vastustettavan, ilmoitettavan tai uuden vakavan eläintaudin epäilystä tai toteamisesta riippumatta siitä, mitä tutkimusta varten näyte on lähetetty tutkittavaksi. Lisätietoja eläintaudeista ilmoittamisesta.

Asetuksen 1010/2013 (muutos 605/2016) 16 §:ssä luetelluista eläintauteja aiheuttavista mikrobeista on toimitettava Eviraan laboratoriossa eristetyt kannat tai näyte, josta mikrobi on osoitettu. Kantojen lähetysvelvollisuus ei koske alihankittuja tutkimuksia.

Rekisteröityjen laboratorioiden ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan ja Eviran rekisteröimän laboratorion on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä Eviralle tiedot edellisvuoden ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista (positiivisten määrä) eläinryhmittäin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös alihankittuja tutkimuksia. Ilmoitus tehdään toistaiseksi vapaamuotoisesti laboratorion valitsemassa muodossa sähköpostiosoitteeseen laboratoriot(at)evira.fi. 

Eläinklinikoiden, jotka tekevät vain bakteeriviljelyn ja herkkyysmäärityksen, mutta eivät varmista lajia ja entsyymintuottoa itse, ei tarvitse tehdä ilmoitusta tutkimusmääristä Eviraan.

Eviran rekisteröimät ilmoitettavia eläintauteja tutkivat laboratoriot

Laboratorion nimi  Paikkakunta 
A-Liha Jyväskylä Oy Jyväskylä
Atria Suomi Oy Nurmo, Kauhajoki
Fin FurLab Oy Vaasa
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tdk, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Helsinki
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen  tdk, kliinisen mikrobiologian laboratorio Helsinki
Helsingin yliopisto, zoonoosiviruslaboratorio Helsinki
HKScan Finland Oy Vantaa, Forssa 
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos Kuopio
KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lepikon teurastamo Kankaanpää
Metropolilab Oy Helsinki 
Movet Oy Kuopio
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
PRIK-palvelut Oulu
Remeskylän Kotiliha Kiuruvesi
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopio
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste Haapavesi
SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari 
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila
Väisäsen Kotiliha Iisalmi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME