Analytiikka-alueet ja tehtävät

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa Evira toimii kansallisena vertailulaboratoriona EU:n valvonta-asetuksen (882/2004), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella.

Toimintakohteet ja tehtävät ovat nähtävissä:

Lisäksi Eviralla on kansallisen lainsäädännön mukaisia vertailulaboratoriotehtäviä:

Eläintautidiagnostiikka

Suomen eläintautilainsäädäntö määrää tietyt tutkimukset tehtäväksi Evirassa. Evira toimii eläintautilain (441/2013) edellyttämien tutkimustehtävien vertailulaboratoriona, ja näitä tutkimuksia tekevät laboratoriot ovat velvollisia noudattamaan Eviran antamia ohjeita. EU:lla on direktiiveihin perustuen joko tauti- tai eläinlajikohtaisia yhteisön vertailulaboratorioita, jolloin Evira toimii direktiivien edellyttämänä kansallisena vertailulaboratoriona.


Maailman eläinten terveysjärjestö (OIE) on nimennyt Eviran rapuruton OIE-vertailulaboratorioksi.

Kasvianalytiikka

Kasvinterveyden sekä maa- ja puutarhatalouden tuotantopanosten puolella vertailulaboratoriokäsite on Eviran toimialueista suurimmassa kehittymisvaiheessa. EU-lainsäädännön muuttuminen, tuotteiden harmonisointi ja sisämarkkinakaupan vapautuminen tulevat lisäämään kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan merkitystä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME