Laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lainsäädäntö

Tärkeimmät säädökset laboratorioiden hyväksymiseen ja menetelmiin liittyen on lueteltu alla. Kansalliset säädökset löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista, Finlexistä. Euroopan unionin (EY) säädökset löytyvät säädösnumerolla EUR-lex -sivustolta.

Asumisterveys

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet (Valvira)
 • Katso myös: STM:n Asumisterveysohje 2003 

Elintarvikkeet

 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  Uusi yleinen valvonta-asetus 625/2017 (astuu voimaan osin vasta 14.12.2019)
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista EY 2073/2005 (mikrobikriteeriasetus) 
 • Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten EY 333/2007 (muutos 836/2011) 
 • MMM:n asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta 699/2013, muutos 83/2017

Eläintaudit (mm. salmonellavalvontaohjelma)

 • Eläintautilaki 441/2013
 • Zoonoosiasetus EY 2160/2003
 • MMM:n asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta 843/2013, muutokset 809/2014, 111/2015, 1271/2015, 606/2016
 • MMM:n asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta 1010/2013, muutokset 808/2014, 605/2016
 • MMM:n kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta 1037/2013
 • MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013
 • MMM:n asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa 134/2012
 • MMM.n asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 24/EEO/2006, muutos 1454/2014
 • MMM:n asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta 10/EEO/2007

Kasvinterveys

 • Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003 (muutos 1115/2010)

Lannoitevalmisteet

Lihantarkastus / trikiinitutkimukset

 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  (uusi valvonta-asetus EU 625/2017 astuu voimaan 14.12.2019)
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • MMM:n asetus lihantarkastuksesta 590/2014, muutos 762/2016
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä EU 1375/2015
 • Komission täytäntöönpanoasetus siirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 882/2004 siltä osin kuin on kyse virallista testausta Trichinellan varalta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditoinnista EU 1843/2016 (=trikiinilaboratorioiden siirtymäaika)

Rehut

Vedet

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
 • STM:n asetus pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
 • STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002
 • STM:n asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008
 • STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008
 • Katso myös: Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

Laboratorion hyväksyminen / Maksut