Tutkimukset ilmoitettavien eläintautien toteamiseksi

Ilmoitettavia eläintauteja ovat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta (1010/2013) luetellut eläintaudit. Näytteitä ilmoitettavien eläintautien varalta voidaan Eviran lisäksi tutkia laboratoriossa, joka on tehnyt tutkimustoiminnastaan ennalta ilmoituksen Eviraan (eläintautilaki 81 §). Ilmoituksen voi tehdä Eviran lomakkeella: 

Myös alihankintana ilmoitettavia eläintautitutkimuksia teettävän laboratorion on tehtävä ilmoitus Eviraan. Evira rekisteröi ilmoituksen tehneet laboratoriot ja valvoo laboratorioita. Alihankintalaboratorioita tai tutkimuksia pelkästään alihankintana teettäviä laboratorioita ei rekisteröidä.

Laboratoriolle asetetut vaatimukset ja velvollisuudet

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on käytettävä tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä, oltava teknisesti pätevä ja tuotettava luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivalta laboratoriolta ei vaadita ulkopuolista pätevyyden arviointia kuten akkreditointia. Laboratorion tulee noudattaa eläintautilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia sekä Eviran vahvistamia ohjeita.

Laboratorion on viipymättä tehtävä ilmoitus eläimen pitopaikan kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle vastustettavan, ilmoitettavan tai uuden vakavan eläintaudin epäilystä tai toteamisesta riippumatta siitä, mitä tutkimusta varten näyte on lähetetty tutkittavaksi.

Asetuksen 1010/2013 (muutos 605/2016) 16 §:ssä luetelluista eläintauteja aiheuttavista mikrobeista on toimitettava Eviraan laboratoriossa eristetyt kannat tai näyte, josta mikrobi on osoitettu. Kantojen lähetysvelvollisuus ei koske alihankittuja tutkimuksia.

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava helmikuun loppuun mennessä Eviralle tiedot edellisvuoden ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista (positiivisten määrä) eläinryhmittäin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös alihankittuja tutkimuksia. Ilmoitus tehdään toistaiseksi vapaamuotoisesti laboratorion valitsemassa muodossa. 

Eviran rekisteröimät ilmoitettavia eläintauteja tutkivat laboratoriot

Laboratorion nimi  Paikkakunta 
A-Liha Jyväskylä Oy Jyväskylä
Atria Suomi Oy Nurmo, Kauhajoki
Eurofins Scientific Finland Oy Kokkola
Fin FurLab Oy Vaasa
Hakalab Oy Haapavesi
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tdk, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Helsinki
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen  tdk, kliinisen mikrobiologian laboratorio Helsinki
Helsingin yliopisto, zoonoosiviruslaboratorio Helsinki
HKScan Finland Oy Vantaa, Mellilä
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos Kuopio
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tampere (menetelmälista päivitettävänä) Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lepikon teurastamo Kankaanpää
Metropolilab Oy Helsinki 
Movet Oy Kuopio
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
Novalab Oy Karkkila
PRIK-palvelut Oulu
Remeskylän Kotiliha Kiuruvesi
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopio
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari 
Väisäsen Kotiliha Iisalmi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME