Mikrobilääkeherkkyyden testaaminen

Suositukset laboratorioille tavallisimpien eläimille tautia aiheuttavien bakteerien mikrobilääkeherkkyyden testaukseen

Bakteerien herkkyyttä mikrobilääkkeille tutkitaan pääasiassa silloin, kun herkkyyttä ei olemassa olevan tiedon perusteella voida ennustaa. Tällöin tutkitaan lähinnä hankittua resistenssiä, koska bakteerien luonnollinen resistenssi yleensä tunnetaan entuudestaan.
Bakteerit luokitellaan S/I/R-raja-arvojen perusteella testattavalle mikrobilääkkeelle herkkiin, intermediate-ryhmään kuuluviin ja resistentteihin.

Tässä ohjeistuksessa ryhmittelyssä käytetään kliinisiä raja-arvoja. Tällöin bakteeri luokitellaan resistentiksi, jos sen kasvun estämiseen tarvittava lääkeainepitoisuus on suurempi kuin se pitoisuus, joka ihmisen ja eläimen elimistössä voidaan turvallisesti saavuttaa. Mikäli CLSI on antanut eläimille omat raja-arvonsa, niitä on käytetty. Suuri osa M31-A3-standardin (”eläinpuolen” standardi) raja-arvoista on otettu suoraan ”ihmispuolen” standardeista. Osalle mikrobilääkkeistä on käytetty kiekkojen valmistajien antamia raja-arvoja. Taulukkoon on kursiivilla merkitty ne raja-arvot, jotka on annettu ihmisistä eristetyille bakteereille.

Mikrobilääkeryhmän lääkkeiden välillä vallitsee usein ristiresistenssi, mikä on otettu huomioon testattavia mikrobilääkkeitä valittaessa ja tuloksen soveltamisohjeissa. Suositukset testattavista mikrobilääkkeistä on annettu tavallisimmille eläimille tautia aiheuttaville bakteereille, lista ei siis kata kaikkia eläimille tautia aiheuttavia bakteereita.

Varsinaisen herkkyysmäärityksen lisäksi on tietyissä tilanteissa tarpeen testata myös jonkin resistenssitekijän esiintymistä tutkittavassa bakteerikannassa, esimerkiksi stafylokokkien beetalaktamaasivälitteistä resistenssiä.
Ohjeistukseen on liitetty myös ohje MRSA-seulontanäytteiden tutkimiseksi.

Lisätietoja:

Katariina Pekkanen, tutkija
puh. 040 159 1267
katariina.pekkanen  at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Suvi Nykäsenoja, tutkija
puh. 040 489 3447
suvi.nykasenoja at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME