Vierasaineiden riskiprofiili – kansallinen näkökulma

Vierasaineiden (kontaminanttien) pitoisuuksia elintarvikkeissa hallitaan lainsäädännöllä (EU N:o 1881/2006 muutoksineen). Lisäksi Euroopan komissio on lainsäädännön valmistelua tukeakseen antanut lukuisia suosituksia muiden vierasaineiden monitoroimiseksi.

 Eviran rooli kontaminanttien pitoisuusdatan kansallisena tuottajana painottuu kartoitustutkimuksiin, joilla luodaan kansallista näkökulmaa (lainsäädännöllä hallittavat vierasaineet) sekä muihin kartoitus- tai selvitystutkimuksiin (vierasaineet, joiden pitoisuuksia ei ainakaan toistaiseksi ole hallittu lainsäädännöllä).

 Riskiprofiilin tarkoituksena on tunnistaa, mitkä lainsäädännössä tai monitorointisuosituksissa mainitut vierasaineet voivat olla keskeisiä Suomessa. Arviointi tehdään kuluttajien altistumisesta saatavilla olevan tiedon sekä aineiden myrkyllisyyden (haittavaikutuksia aiheuttavien annosten suuruuden) perusteella. Lisäksi selvitetään nykyiset tiedon puutteet tunnistamalla ne vierasaineet, joiden pitoisuuksien selvittäminen suomalaisissa elintarvikkeissa on välttämätöntä, sekä kartoittamalla puutteet vierasaineita koskevassa toksikologisessa tiedossa. Kootun tiedon pohjalta arvioidaan lopuksi vierasaineiden pitoisuustietojen määrittämisen tärkeysjärjestystä.

 Tutkittavien vierasaineiden prioriteettilistaa laadittaessa käytetään ensi vaiheessa kirjallisuudessa raportoituja kuluttajien altistustasoja sekä tietoja aineiden myrkyllisyydestä ja haittavaikutuksen vakavuudesta (esim. ihoärsytys, syöpä). Arviota tarkennetaan kansallisten altistus- ja pitoisuusarvojen avulla siltä osin kuin tätä tietoa on saatavilla.

Aikataulu:

2017 - 2019

Rahoitus:

Evira

Projektiryhmä:

  • erikoistutkija Johanna Suomi
  • erikoistutkija Kimmo Suominen
  • erikoistutkija Tero Hirvonen
  • yksikönjohtaja Pirkko Tuominen

Lisätietoa projektista:

Johanna Suomi, erikoistutkija, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
johanna.suomi@evira.fi