Kemiallinen riskinarviointi

Elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää monia kemiallisia aineita, joiden aiheuttama riski ihmiselle ja eläimille on tunnettava. Riskin suuruuden kuvaamiseksi tarvitaan tietoa kemikaalien altistuksesta, aineiden lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista sekä annos-vastesuhteista. Eviran riskinarvioinnissa keskitytään elintarvikkeissa esiintyviin seuraaviin kemiallisiin ryhmiin:

1. Raskasmetallit
2. Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet)
3. Lääkeainejäämät
4. Ruoan valmistuksessa syntyvät haitalliset aineet (esim. akryyliamidi)
5. Luonnon omat aineet (esim. nitraatti, kumariini, kofeiini)
6. Homeiden ja bakteerien aineenvaihduntatuotteet (esim. homemyrkyt)
7. Elintarvikkeisiin tarkoituksella lisätyt kemikaalit (esim. lisäaineet)
8. Pakkausmateriaaleista irtoavat aineet

Kun arvioidaan kuluttajien altistumista kemikaaleille elintarvikkeiden välityksellä, on olennaista tietää, mitä kuluttajat syövät. Ruoankulutustietojen ja kemiallisten aineiden pitoisuustietojen avulla voidaan arvioida kuluttajan altistumista kemikaaleille.
Riskinarvioinnin tai sen osien, kuten saannin tai altistuksen arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa riskinhallinnan tarpeisiin.

Saatua tietoa voidaan käyttää elintarvikkeiden käyttösuositusten antamiseen (esim. kalankäyttösuositukset, maksankäyttösuositukset) tai vieras- ja lisäaineita koskevan lainsäädännön kehittämiseen (esim. suurimmat sallitut pitoisuudet elintarvikkeissa).

Viime kädessä riskinarvioinnilla pyritään pienentämään kemikaalien kuluttajille aiheuttamaa riskiä. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää herkimpien ryhmien, kuten lapset, nuoret ja raskaana olevat, kemikaalialtistukseen.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA toimii läheisessä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa keräten tietoa kemiallisista vaaroista ja arvioiden niistä kuluttajille aiheutuvia riskejä. Yhä useammin EFSA tekee eurooppalaisten altistuslaskelmia jäsenmaista toimitetuilla ruoankulutus- ja pitoisuustiedoilla. Euroopan komissio hyödyntää EFSAn riskinarviointeja mm. ottaessaan kantaa lainsäädäntöön tai antaessaan suosituksia ja lausuntoja. EU-tason riskinarvioinnin rinnalla tehdään kansallista riskinarviointia.

Käynnissä olevat projektit

Päättyneet projektit

 

Aiheet: