Riskinarvioinnin terminologiaa

Vaara
Elintarvikkeessa oleva kemiallinen aine, fysikaalinen tai biologinen tekijä tai elintarvikkeen tila, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Riski
Elintarvikkeeseen liittyvän vaaran aiheuttaman terveydellisen vaikutuksen todennäköisyys ja voimakkuus.

Riskianalyysi
Kolmiosainen prosessi, joka käsittää riskinarvioinnin, riskinhallinnan ja riskiviestinnän.

Riskinarviointi
Tieteellinen prosessi, joka koostuu seuraavista neljästä vaiheesta: vaaran tunnistaminen, vaaran kuvaaminen, altistuksen arviointi ja riskin kuvaaminen. Riskinarviointi voi olla määrällinen (kvantitatiivinen) tai laadullinen (kvalitatiivinen) arviointi.

Vaaran tunnistaminen
Sellaisten elintarvikkeessa tai elintarvikeryhmässä mahdollisesti esiintyvien biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten vaikuttavien aineiden tai tekijöiden yksilöiminen, joilla saattaa olla terveydellisiä haittavaikutuksia. 
 
Vaaran kuvaaminen
Elintarvikkeessa mahdollisesti esiintyviin biologisiin, kemiallisiin tai fysikaalisiin vaikuttaviin aineisiin tai tekijöihin liittyvien terveydellisten haittavaikutusten ominaisuuksien laadullinen ja/tai määrällinen selvittäminen. Kemiallisille aineille on suoritettava annosvasteen arviointi. Biologisille tai fysikaalisille tekijöille on suoritettava annosvasteen arviointi, mikäli riittävät tiedot ovat saatavilla.

Annosvasteen arviointi
Biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten aineiden ja tekijöiden altistumisannoksen ja altistukseen liittyvien terveyshaittojen voimakkuuden ja/tai esiintymistiheyden välisen suhteen määrittäminen.

Altistuksen arviointi
Elintarvikkeen tai muun merkittävän altistuslähteen kautta saatavien biologisten, kemiallisten tai fysikaalisten vaikuttavien aineiden tai tekijöiden todennäköisen saannin laadullinen ja/tai määrällinen arviointi.

Riskin kuvaaminen
Tunnettujen tai mahdollisten tietyssä väestönosassa esiintyvien haittavaikutusten esiintymistodennäköisyyden ja voimakkuuden laadullinen ja/tai määrällinen arviointi, joka perustuu vaaran tunnistamiseen, vaaran kuvaamiseen sekä altistuksen arviointiin, ja jossa on otettu huomioon epävarmuustekijät.

Riskinhallinta
Toimenpidevaihtoehtojen vertaaminen ja valinta ottaen huomioon riskinarvioinnin tulokset sekä valvonnan suorittaminen sisältäen myös määräysten mukaiset valvontatoimenpiteet. Riskinhallinnassa valitaan ja sovelletaan keinoja, joilla riskiä vähennetään.

Riskinarvioinnin toimintaperiaatteet
Riskinhallinnan osa, jossa luodaan toimintaperiaatteet riskinarvioinnissa tehtävää päätöksentekoa varten.

Riskin yleiskuva
Elintarviketurvallisuuteen liittyvän ongelmakentän kuvaaminen.

Riskin kokonaisarviointi
Elintarvikkeen turvallisuuteen liittyvän ongelman tunnistaminen, riskin yleiskuvan määrittely, vaarojen keskinäinen suhteuttaminen riskinarviointia ja riskinhallintaa varten, riskinarvioinnin toimintaperiaatteiden määrittäminen, riskinarvioinnin teettäminen sekä riskinarvioinnin tuloksen tarkastelu.

Vaihtoehtojen arviointi
Mahdollisten riskinhallintavaihtoehtojen tunnistaminen, arviointi sekä lopullinen valinta ottaen huomioon riittävä turvallisuustaso.

Vaihtoehtojen soveltaminen
Valitun riskinhallintavaihtoehdon käytännön toteuttaminen.

Seuranta ja uudelleenarviointi
Suoritettujen toimenpiteiden tehokkuuden arviointi sekä tarvittaessa riskinarvioinnin ja/tai riskinhallinnan uudelleenarviointi.

Riskiviestintä
Riskiin liittyvien tietojen ja mielipiteiden vastavuoroinen välittäminen riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien, kuluttajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.