Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen (NAMI)

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään, miten mikrobilääkkeille resistentit bakteerit ja resistenssigeenit sekä mikrobilääkkeet aineenvaihduntatuotteineen kulkeutuvat Suomen olosuhteissa lääkityistä naudoista lantaketjun kautta tilaympäristöön ja edelleen muuhun ympäristöön. Tutkimuksessa yhdistyvät elintarviketurvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Tutkimus toimii lähtökohtana aihepiirin tutkimukselle Suomessa ja sen puitteissa luodaan tarvittava pohjatieto kotieläinten mikrobilääkkeisiin ja -resistenssiin liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan.

Tavoitteet: 

 1) tilamittakaavassa lypsykarjatilan mikrobilääkeresistenssitilannetta sekä resistenssin ja mikrobilääkkeiden mahdollista kulkeutumista lantaketjussa

2) selvittää laboratoriomittakaavassa mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkkeiden kulkeutumista ja vaikutuksia erilaisissa lannankäsittelymenetelmissä

3) koota tietoa ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydelle aiheutuvan riskin ja sen hallitsemiseksi käytettävien keinojen arviointia varten

Asiasanat:

mikrobilääkeresistenssi, mikrobilääkejäämät, lantaketju, naudat

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professori, Evira, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö  

Eviran hankevastaava:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professori, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö  

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus (Luke);
Suomen ympäristökeskus (SYKE);
Evira: riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Hankkeen vaihe:

Käynnissä  

Aloitusvuosi:

2015

Lopetusvuosi:

2018

Julkaisut:


Cheung, S. M., Tuominen, P., Nummela, M., Raatikainen, M., Suomi, J.,
Myllyniemi, A.-L., Nykäsenoja, S., Hartonen, M., Koivisto, P., Loivamaa, I.,
Luostarinen, S., Ervasti, S., Lidauer, P., Grönroos, J.
Antimicrobial Resistance and Residues on Cattle Farms -Effects on the
Environment and Health (NAMI).
Finnish Risk Assessment in Focus, 19.5.2017 Helsinki.
Poster

Hankkeen rahoitukseen osallistuu: 

Evira;
Luke;
SYKE

Eviran projektikoodi:

4080Y-000034 NAMI