Valvonta

Suomen elintarvikeketjun valvonta rakentuu monen eri tahon yhteistyöllä. Evira johtaa, ohjaa ja kehittää elintarvikeketjun valvontaa. Tavoitteenamme on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko ketjussa.

Evira vastaa

  • elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusriskien ennakoinnista, ennaltaehkäisystä ja hallinnasta
  • maatalouden tuotantopanosten laatu- ja turvallisuusriskien ennakoinnista, ennaltaehkäisystä ja hallinnasta
  • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä
  • kasvinterveyden edistämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa toimialan lainsäädännöstä. Se vastaa elintarvikkeita, maataloustuotteita, maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeita, kasvinterveyttä, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä niiden valvontaa koskevan lainsäädännön valmistelusta, norminannosta ja ohjauksesta.

Valvontaan osallistuvia muita viranomaisia ovat muun muassa kunnat, Aluehallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Ely-keskukset), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Tulli, Ahvenanmaan valtionvirasto, Säteilyturvakeskus (STUK).

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, VASU

Valvonta perustuu Suomen elintarvikeketjun monivuotiseen kansalliseen valvontasuunnitelmaan (VASU), jossa on myös yksityiskohtainen kuvaus koko valvontaketjusta. VASU löytyy vasemman valikon kautta kohdasta Suunnitelmat ja ohjelmat.

Monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Evira raportoi (VASU-raportti) Euroopan komissiolle joka kesäkuu edellisvuoden suunnitelman toteutumisesta. VASU-raportit löytyvät sivulta Arviointi ja raportit, jonne pääsee vasemman valikon kautta.

Evira, Tukes ja Valvira laativat yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman, joka löytyy vasemmalta kohdasta Suunnitelmat ja ohjelmat.

Peruskuvaukset ja  tietoa elintarvikkeiden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasveihin liittyvästä valvonnasta löytyy myös vasemman valikon kautta, kohdasta valvontajärjestelyt. Yksityiskohtaisempi tieto eri sektoreiden alaan kuuluvasta valvonnasta löytyy suoraan kyseisen asian yhteydestä. Tämän sivun lopussa on linkkejä eri aiheiden valvonnasta kertoville sivuille.

Valvonnan johtamis- ja ohjausjärjestelmä

Valvontaketjun johtamisprosessissa suunnitellaan toiminnan tavoitteet ja päämäärät sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, varmistetaan henkilö- ja taloudelliset resurssit, seurataan ja arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta sekä huolehditaan toiminnan jatkuvasta parantamisesta.

Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon toimialan strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat, valtion talousarvio sekä MMM:n ja Eviran välinen tulossopimus.

 
Valvonnan toimivuus ja laatu

Evira vamistaa valvonnan toimivuutta ja laatua ketjuauditoinneilla, jotka toteutetaan monivuotisen auditointisuunnitelman mukaisesti. Evira on tehnyt suunnitelman yhteistyössä muiden elintarvikeketjun viranomaisten kanssa.

Lisäksi valvonnan laatua varmistetaan toiminta- ja laatujärjestelmillä, sekä niiden mukaisilla ohjaus- ja arviontikäynneillä.

 

 

Kuva: Jatkuva parantaminen elintarvikevalvontaketjussa

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA