VASU-raportit

Evira raportoi vuosittain kesäkuussa Euroopan komissiolle siitä, miten VASU:sssa (Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma) asetetut tavoitteet on saavutettu.

Raportoinnin tarkoituksena on koota yhteen tieto

  • suoritetusta valvonnasta
  • valvonnassa havaituista puutteista sekä
  • puutteista annetuista seuraamuksista.

Tavoitteena on myös se, että viranomainen arvioi itse valvonnan onnistumista omalla toimialueellaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimintansa parantamiseksi.

VASU pohjautuu sektorikohtaisiin raportteihin

Komissiolle vuosittain toimitettava VASU-raportti pohjautuu sektorikohtaisiin raportteihin.

Sektorikohtaiset raportit Evira kokoaa vuosittain omista valvontatuloksistaan sekä muiden viranomaisten toimittamista raporteista. Valvontaviranomaiset kokoavat ja analysoivat omat valvontatuloksensa raportiksi Eviran ohjeiden mukaan.

Seuraavat tahot toimittavat raporttinsa Eviralle:

  • kunnat
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
  • Aluehallintovirastot (AVI)
  • Tulli
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  • Puolustusvoimat.

VASU-raportit

VASU-raportiti vuodesta 2015 alkaen ovat vasemmanpuoleisessa valikossa.

Aiemmat raportit Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) toteutumisesta löytyvät alta. Ensimmäinen VASU-raportti julkaistiin vuonna 2007.