Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU)

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) sisältää elintarvikevalvontaketjun strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä valvonnan kuvaukset.

Suunnitelman avulla varmistetaan elintarvikeketjun valvontaa koskevan lainsäädännön tehokasta toimeenpanoa. Se toimii käsikirjana valvontahenkilöstölle koko ketjussa. VASU tarjoaa valvontatietoa toimialan tutkimuslaitoksille, valvonnan yhteistyökumppaneille ja muille elintarvikeketjun toimijoille.

VASU:ssa kuvataan valvontaviranomaiset ja heidän väliset suhteensa. Siinä määritellään myös:

  • valvonnan strategiset tavoitteet
  • keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet, joilla strategiset tavoitteet toteutetaan
  • valvonnan linjaukset, joiden pohjalta laaditaan toimialakohtaiset valvontaohjelmat ja sektorikohtaiset suunnitelmat.

VASU on jaettu kahteen osaan, joita päivitetään eri tahtiin:

  • Osa I: Valvonnan tavoitteet ja toimenpiteet.
    - Toimenpiteet ovat liitteissä, ne päivitetään vuosittain.
    - Liittenä myös Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (EHO), jossa on kuvattu mm. kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen.
  • Osa II: Valvonnan kuvaukset. Tämä osa päivitetään vain tarvittaessa.

Vastuu suunnitelman valmistelusta on Eviralla. Muilla valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on tilaisuus esittää näkemyksensä suunnitelmasta sen valmisteluvaiheessa järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. Kuulemisessa esitetyt kannanotot ja lausunnot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmaa viimeisteltäessä. VASU tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007.

VASU perustuu EY:n valvonta-asetukseen

Euroopan Yhteisöjen asetuksella (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) on annettu yleiset säännökset yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa rehu- ja elintarvikelainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön sekä kasvinterveyslainsäädännön virallista valvontaa varten.

Asetuksen 41 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan valvonta-asetuksen ja EY:n yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/20022 tehokas täytäntöönpano.

Valvonta-asetuksen soveltamisalan lisäksi valvontasuunnitelma kattaa myös muun Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan ja siihen liittyvän laboratoriotoiminnan keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla.

Valvontasuunnitelma toimitetaan valvonta-asetuksen mukaisesti pyydettäessä myös EU:n komissiolle.

VASU:n toteutumisesta raportoidaan vuosittain

Evira raportoi VASU:n toteutumisesta Euroopan komissiolle vuosittain kesäkuussa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA