Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen

Kehittämistyön peruste

Elintarvikelain 83 § mukaan Evira pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä kaikista elintarvike-
huoneistoista, ensisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista.

Koko ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittämisen tavoite on alan
viranomaisia palveleva, joustava ja helppokäyttöinen sähköinen tiedonkeruu
hyödyntäen nykytietotekniikan ja nyky-tietoliikennetekniikan mahdollisuuksia.
Kyse on viranomaisten välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyy-
destä sellaisella tasolla, joka ei nykyisen toiminnan myötä ole ollut mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedon tuottamispaikassa tieto tallennetaan tietojärjestelmään, jolloin se on muiden viranomaisten käytössä.

Tiedonkeruu tulevaisuudessa

Kehitystyön tuloksena on valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon kohdetieto-
järjestelmä alue- ja keskushallinnon työkaluksi, johon siirtyy kuntien käyttämistä tietojärjestelmistä alue- ja keskushallinnon tarvitsemat tiedot, jotka ovat elintarvikelain
15 § mukaan toimitettava Eviran määräämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä, jolloin kuntien tietojärjestelmistä siirtyy sähköisen sanomanvälityksen kautta kohteiden tunniste- eli rekisteritiedot kohdetietojärjestelmän kohdetietoihin ja valvontatiedot tietovarastoon.

Kunnan valvontaviranomaiset  kommunikoivat valtakunnallisen tietojärjestelmän
kanssa oman tietojärjestelmänsä välityksellä. Alue- ja keskushallinnon valvonta-
viranomaiset voivat tulostaa tarvitsemiaan raportteja ja katsoa valvontatietoja oman tietojärjestelmänsä kautta.

Kohdetiedoissa jokainen valvontakohde on määritelty kolmen elementin suhteen,
jotka ovat toimija, toiminta ja toimipaikka. Valvontatietoja elintarvikelain 84 § mukaan ovat suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut elintarvikelain
ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

Dokumentit 

Kaikille KUTI-projekteille yhteiset dokumentit:

Sanasto
Elintarvikevalvonnan sanastoon on koottu kaikki KUTI-projekteihin liittyvän sanastotyön tuloksena syntyneet 135 käsitekuvausta, jotka on laadittu yhdessä Sanastokeskuksen kanssa. Sanasto on julkaistu Eviran ohjeena. 
Elintarvikevalvonnan sanasto - ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien termien käytöstä (pdf, 720 kt)

Valvontayksiköiden numerointi
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden numerointia käytetään KUTI- ja YHTI- järjestelmissä. Numerointi hallinnoidaan jatkossa Viranomaistoimijatietojärjestelmässä eli VTO:ssa.

Sertifikaatit 

Valvontayksiköiden ja keskitetyn tietojärjestelmän väliseen tiedonsiirron salaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus/sertifikaatti -tunnistautuminen. 

Sertifikaatin hakeminen
Valvontayksikkö saa tarvittavat lomakkeet ja tarkemmat ohjeet sertifikaatin hakemiseen kunnan tietojärjestelmän ohjelmatoimittajalta.

Sertifikaatin uusiminen
Evira muistuttaa valvontayksiköiden yhteyshenkilöitä hakemaan sertifikaattia uudelleen 
1-2 kk ennen kuin valvontayksikön sertifikaatti vanhenee. Samalla Evirasta lähetetään sertifikaatin uusimislomake ja tarkemmat ohjeet uusimisprosessiin.

Lisätietoja KUTI-projekteista:
ylitarkastaja Minna-Maija Väänänen, puh. 029 530 4017 tai 050 358 0878
ylitarkastaja Katri Klingberg, puh. 029 530 5233 tai 040 755 9174