Alkutuotanto

Rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi ja ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Viljelijät ja kotieläintuottajat tekevät rekisteröinti-ilmoituksen Eviran lomakkeella F. Alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat rehun tuotanto (esimerkiksi viljan viljely rehuksi tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin, hyönteisten kasvatus rehuksi), rehun sekoittaminen,...

Rekisteröityneet rehualan alkutuotannon toimijat

Rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukainen luettelo rehualan alkutuotannon toimijoista Rehulan alkutuotannon toimijat yritysnimen tai viljelijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä (pdf-tiedostot) Luetteloissa olevan ''Toiminnot''  -sarakkeen koodien selitykset: T = tuotanto V = valmistu...

Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa

Vastuut Rehujen turvallisuudesta vastaavat rehualan toimijat, mukaan lukien viljelijät. Kaikilla rehualan toimijoilla, mukaan lukien viljelijöillä, on velvollisuus ilmoittaa Eviraan, jos on epäilys siitä, että tuotettu, valmistettu, maahantuotu tai jakelussa oleva rehu ei ole turvallista. Ilmoitu...

Rehujen alkutuotanto

Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat myös kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita eli kasveja rehuksi viljeleviä, rehuja sekoittavia ja tuotantoeläimiä ruokkivia tiloja. Re­hu­jen tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vat rehu­alan toi­mi­jat, mu­kaan lu­kien vil­je­li­jät. Maatilojen rehuvalvonta on...

Alkutuotanto

Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi  (pdf) UUSI OHJE 18.10.2017 Ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan UUDET OHJEET 4.12.2017 Ohjeiden numerot, versionumerot ja viimeisimmät päivityspäivämäärät (pdf) 0. Arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet (pdf) 1. Yleis...

Eläinvalkuaisen rehukäyttö (ns. TSE-asetus)

Viljelijät ja kotieläintuottajat Elintarviketuotantoeläimiä saa ruokkia maito- ja munatuotteilla, muista kuin märehtijöistä saadulla kollageenilla ja gelatiinilla sekä muiden kuin märehtijöiden osista tai märehtijöiden vuodista ja nahoista saaduilla hydrolysoiduilla proteiineilla. Tiettyjen...

Täydentävät ehdot - Lääkekirjanpito

Täydentävien ehtojen eri aihealueet löytyvät täältä .  Lääkekirjanpitoa koskevat ohjeet ovat osa-alueessa " Tuota turvallisia elintarvikkeita ”.

Eläinlääkkeitten laiton käyttäminen

Älä käytä laittomia eläinlääkkeitä Tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan sellaisia lääkkeitä, jotka on hyväksytty Suomessa käytettäväksi tuotantoeläimille. Lääkkeitä saa luovuttaa eläimen omistajalle vain eläinlääkäri tai apteekki. Eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen oikeasta käytöstä on...

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö

Uutta lainsäädäntöä eläinten lääkitsemisestä sovelletaan 1.12.2014 lähtien. Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014; lääkitsemislaki) on uudistettu kokonaan. Siihen on siirretty lääkelaista (395/87) eläinlääkärin lääkkeiden luovuttamista koskevat säännökset. Lääkitsemislain nojalla on annettu vii...

Rehun lisäaineiden ja esiseosten käyttö tilalla

Viljelijät ja kotieläintuottajat Rehun lisäaineet ovat aineita, mikro-organismeja ja valmisteita, joita tarkoituksellisesti lisätään rehuun esimerkiksi vaikuttamaan suotuisasti rehun tai eläimistä saatavien tuotteiden ominaisuuksiin tai edistämään eläintuotantoa ja eläinten hyvinvointia....

Hukkakauran torjunta

Kylvösiemenen seassa ei saa olla hukkakauraa. Kylvösiementä viljeleville maatiloille on tarkat vaatimukset, jotta hukkakaura ei leviä kylvösiemenen mukana.

Hyväksyntää vaativien lisäaineiden käyttö

Viljelijät ja kotieläintuottajat Silloin kun tilalla käytetään rehujen valmistuksessa hyväksyntää vaativia rehun lisäaineita eli tiettyjä ns. eläintuotantoon vaikuttavia lisäaineita tai kokkidiostaatteja, on tilan rekisteröidyttävä Eviraan lomakkeella A ja haettava hyväksyntää edellä mainittujen...

Kasvitaudit ja tuholaiset

Näiltä sivuilta löydät tietoa vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista sekä niiden leviämisen estämiseksi tehtävästä valvonnasta. Vaaralliset kasvintuhoojat ovat lainsäädännössä määriteltyjä, vaikeasti torjuttavia tuhoojia, jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai...

Viljelijät ja kotieläintuottajat

Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten niiden on oltava turvallisia ja jäljitettävissä. Rehu ei ole turvallinen, jos se vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai eläimestä tuotettu elintarvike ei ole rehun vuoksi ihmisravintona turvallista. Rehuille asetettavat...

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden rehukäyttö

Viljelijät ja kotieläintuottajat Elintarviketuotantoeläinten ruokintaan voidaan käyttää maitopohjaisia sivutuotteita, jotka ovat peräisin omalta tilalta, maitoalan laitoksesta, vähittäiskaupasta tai käsittelylaitoksesta.Maitopohjaisia tuotteita ovat esimerkiksi: maito piimä viilit jogurtit jäätel...

Savukalan valmistus ja myynti

Jos kalastaja myy savustamaansa kalaa kuluttajille, pitää toiminnasta ilmoittaa viranomaisille.

Kala

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (853/2004/EU, liite III, jakso VIII) määrittelee kalastustuotteiden osalta alkutuotannon siten, että alkutuotannolla tarkoitetaan elävien kalastustuotteiden pyyntiä, viljelyä ja keräämistä tarkoituksena niiden saattaminen markkinoille....

Kala

Alkutuotantoa, ilmoitettu elintarvikehuoneisto vai kala-alan laitos? Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta   Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Kalastustuotteiden valvontaohje  Listeriatarkastuslomake Päätös: Viljellyn kalan vapauttaminen tiettyjä...

Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia koskien Hukkakauraa Lannoitevalmisteita Siemeniä Vaarallisia kasvintuhoojia Viljan laatua

Viljan laatu

Viljan hyvä laatu koostuu monista tekijöistä. Siihen vaikuttaa esimerkiksi viljan hehtolitrapaino, kosteus- ja valkuaispitoisuus. Teknisistä laatutekijöistä löydät tietoa tarkemmin sivuillamme Laatutekijät  Viljajaoston toiminta Eviran viljajaoston laboratoriolla on pitkät perinteet ja vankka...

Lainsäädäntö

Biologisten torjuntaeliöiden ja pölyttäjien eli makroeliöiden maahantuonnin, markkinoinnin ja käytön valvonnasta säädetään kasvinterveyslaissa ja näiden valvonnasta vastaa Evira.  Kasvinsuojeluun käytettävät mikrobiologiset valmisteet (virukset, sienet, bakteerit) kuuluvat kasvinsuojeluainelain...

Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmisteet -sivustolta löydät perustietoa lannoitevalmisteista ja niiden valmistuksesta, toimijan velvollisuuksista ja lannoitevalmisteisiin liittyvästä lainsäädännöstä. Lannoitevalmisteiden määritelmiä Lannoitevalmisteita ovat lannoitevalmistelain 539/2006 mukaan • epäorgaaniset ja...

Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito

Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta on säädetty asetuksella MMMa 21/14 . Kirjanpito koskee tuotantoeläimelle annettuja lääkkeitä ja lääkerehuja. Kirjattavat tiedot 1.    eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot 2.    lääkityksen antopäivämäärät 3.    lääkityksen aloittaja...

Muu rehualan toiminta

Viljelijät ja kotieläintuottajat Kun tilalla harjoitetaan muita toimintoja, kuten esimerkiksi valmistetaan rehuseoksia (lisäaineita käyttämällä tai ilman) tai rypsipuristetta tai -öljyä myyntiin tarjotaan kuljetus- tai varastointipalveluja pakataan ostettua rehua myyntiin tuodaan rehua toisesta...

Tulipolte

Tulipolte voi levitä ulkomaisista omena- tai päärynäpuun taimista. Jos tuot niiden taimia muista EU-maista, tarkista, että taimien nimilapuissa on ZP-merkintä. Se varmistaa, että tuotanto on viranomaisten valvomaa.