Eläinten pito

Eläinten suojelu kuljetusten aikana

Eläinten kuljetuksella tarkoitetaan elävien eläinten maantie-, rautatie, meri-, sisävesi- ja ilmakuljetuksia Suomessa, Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden välillä. Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetty kuljetuslainsä...

Perusta aikuisen naudan hyvinvoinnille luodaan jo pikkuvasikkana

(Julkaistu Eviran internetsivuilla teematekstinä 9.2.2011) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman ensimmäisenä kohteena olivat vasikat. Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelma Evira toteuttaa eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman eri eläinlajien...

Ankat ja hanhet

Ankkojen ja hanhien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Ankkojen ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella ankkojen ja...

Broilerit

Broilerilla tarkoitetaan lihantuotantoa varten pidettävää kanaa. Broilereiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Broilereiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään...

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin vaatimuslistat

  Täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 kalkkunat, täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 Broileri,  täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 Hevonen, täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 Lammas,  täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 Munivat kanat,  täydentävien ehtojen vaatimukset 2018 Nauta yli 6...

Selkärangattomat eläimet

Selkärangattoman eläimen pitopaikan lattialla tai pohjalla on oltava eläinlajille sopivaa materiaalia. Tarvittaessa materiaalia on oltava niin paljon, että eläin voi kaivautua sen alle. Materiaalin kosteuden on oltava eläinlajille sopiva. Pitopaikassa on tarvittaessa oltava eläimille sopivia...

Eläinnäyttelyt, eläintarhat ja sirkukset

Eläimiä saadaan pitää näytteillä eläintarhassa, pysyvässä ja kiertävässä eläinnäyttelyssä sekä käyttää sirkuksessa ainoastaan aluehallintoviraston luvalla. Eläinsuojelulaissa on säädetty tarkemmin luvan hakemisesta, luvan myöntämisestä sekä peruuttamisesta. Eläintarhalla tarkoitetaan sellaista...

Eläinsuojelu ja eläinten pito

Eläinsuojelussa on tapahtunut voimakasta kehitystä kaikkialla Euroopassa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevista tieteellisistä tutkimuksista on saatu paljon uutta tietoa hyvinvoinnin edellytyksistä ja eläimille oleellisen tärkeistä perustarpeista. Myös ihmisten näkemykset eläimille...

Eläinsuojelu pitopaikoissa

Eläinten pitopaikalla tarkoitetaan sellaista maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvost...

Usein kysyttyä eläinsuojelusta

Tälle palstalle kootaan Eviran vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin eri eläinlajien pidosta ja eläinten hyvinvoinnin valvonnasta. Palstaa täydennetään säännöllisesti. Palstalla esitetyt vastaukset ovat osin Eviran tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat eivät ole oikeudelliselta...

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet Tiedonluovutushakemus eläinrekistereistä Nautarekisterin lomakkeet Eläintenpitäjän ilmoituslomakket Vapaiden korvamerkkien tilauslomake Korvausmerkkitilauslomake   Syntymäilmoituslomake         Osto- ja...

Eläinten lääkitseminen

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita. Lääkkeitä on käytettävä eläimille siten, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääkkeiden käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haitt...

SEURA-, HARRASTUS- JA LEMMIKKIELÄIMET

Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimillä tarkoitetaan koiria, kissoja ja muita pienikokoisia eläimiä, joita pidetään esimerkiksi seuran, harrastuksen, kasvattamisen ja myymisen takia. Myös hevoset luetaan tässä yhteydessä kuuluviksi harrastuseläimiin. Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimiin kuuluva...

Harrastuseläinten hyvinvointi ja terveys

Sairauksien ennaltaehkäisyssä on yhä tärkeämpää huomioida perimän vaikutus niiden kehittymiseen. Perinnöllisten tautien tunnistaminen on tärkeää eläinten jalostuksessa ja se mahdollistaa geenitestien kehittämisen. Perinnölliset sairaudet ovat yksi merkittävimmistä koirien ja kissojen hyvinvointii...

Hevoset

HEVOSTEN PASSIEN SÄILYTYKSESSÄ JA LÄÄKEKÄYTÖSSÄ PALJON PARANNETTAVAA Hevostallien lääkekäytön ja lääkekirjanpidon valvontaa tehtiin vuonna 2017 viiden aluehallintoviraston alueella. Käynnillä tarkistettiin myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Pääosa tarkastuksist...

Häkkilinnut

Häkkilinnun häkin on oltava sellainen, että linnuilla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Häkkilinnun häkin on oltava riittävän tilava ottaen huomioon lintulaji, linnun aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli...

Jyrsijät ja kaniinit

Jyrsijän ja kaniinin pitopaikan on oltava sellainen, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jyrsijän ja kaniinin pitopaikassa on oltava sopivaa kuiviketta, kuten pihkatonta haketta, heinää,...

Luonnonvaraisten lajien tuotantotarhat ja riistanhoidolliset tarhat

Eläinsuojelulain mukaan tiettyjen luonnonvaraisten nisäkkäiden tai lintujen tai niiden jälkeläisten tarhaaminen on sallittua lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi. Tuotantotarkoituksessa tarhattavien luonnonvaraisten lajien yksityiskohtaisen määrittelyn...

Merkitseminen ja rekisteröinti

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös...

Koirat ja kissat

Koirien ja kissojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus. Päätös nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista sisältää säännöksiä eläinten...

Viljeltävät kalat

Viljeltävien kalojen pidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten pidolle. Yksityiskohtaiset vaatimukset viljeltävien kalojen pidolle annetaan valtioneuvoston asetuksessa. Asetus tarkentaa viljeltävien kalojen pidon eläinsuojeluvaatimuksia...

Kalkkunat

Kalkkunoiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella kalkkunoiden suojelusta. Täs...

Munivat kanat

Kanojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella kanojen suojelusta. Tässä asetuksessa...

Kesäkanat

Onko sinulla jo kesäkana? Harkitsetko sellaisen ottamista? Muista huolehtia kesäkanojen hyvinvoinnista.

Usein kysyttyä

Vapaa-ajan eläinten pito  Afrikkalainen sikarutto ja muuta ajankohtaista asiaa minipossun pitäjille 2017 Muistilista kesäkanojen pitäjälle Muistilista kesä- tai lemmikkilampaiden pitäjälle Muistilista kesäpossun pitäjälle (ETT ry.) Lemmikkieläinten raakaruoka Lemmikit ja matkustaminen    Usein...

Lampaat

Lampaiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella lampaiden suojelusta. Tässä...

Lääkitsemisvalvonnasta

Tutustu lääkitsemisen valvonnan raportteihin tällä sivulla .

Matelijat

Matelijan pitopaikan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläinlaji, eläimen aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli sekä pitopaikassa pidettävien eläinten lukumäärä ja sukupuolijakauma. Matelijan terraarion kansien, luukkujen ja muiden vastaavien rakenteiden on oltava asianmukaisesti...

Naudat

Nautojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella nautojen suojelusta. Tässä asetuksess...

Sammakkoeläimet

Sammakkoeläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläinlaji, eläimen aktiivisuus, koko, ikä, sukupuoli sekä pitopaikassa pidettävien eläinten lukumäärä ja sukupuolijakauma. Sammakkoeläimen pitoon tarkoitetun terraarion kansien, luukkujen ja muiden vastaavien rakenteiden on...

Siat

Sikojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella sikojen suojelusta. Tässä asetuksessa...

Sikojen ulkonapitokielto

Sikojen ulkonapito on kielletty 1.1.2018 alkaen ilman sallittua aitarakennelmaa. Tavoitteena on estää tuotantoeläinten kontaktit luonnonvaraisten villisikojen kanssa siltä varalta, että afrikkalainen sikarutto leviää Suomessa villisikoihin, kuten on tapahtunut kaikissa Baltian maissa. Lue lisää ulkonapitokiellosta ja sallituista aitarakenteista.

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan yleensä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoon tai muuhun maataloustuotantoon kasvatettua tai pidettävää eläintä. Tuotantoeläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluase...

Turkiseläimet

Turkiseläimellä tarkoitetaan turkisten tuottamiseksi tai muuta vastaavaa tuotantotarkoitusta varten tarhattavaa minkkiä, hilleriä, kettua (sinikettu, hopeakettu ja punakettu), sinsillaa, rämemajavaa, supikoiraa ja soopelia. Turkiseläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua...

Vuohet

Vuohien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella vuohien suojelusta. Tässä asetuksessa...